Fiskmjölsindustrin förändrar fisket i Västafrika

Mauretanien har de sista åren gått om Marocko som den största producenten av fiskmjöl i Västafrika. Huvuddelen av fångsterna till fiskmjölsindustrin i Mauretanien utgörs av sardineller. Sardinell är egentligen två fiskarter, rundsardinell och plattsardinell. Bägge arterna har fiskats länge i västafrika för konsumtionsändamål. Förutom fiskmjöl producerar fiskmölsindustrin också olja. I Marocko är det främst sardiner, ansjovis och rundsardineller som används i fiskmjölsindustrin. I Mauretanien används främst sardineller.

I Mauretanien utgör detta inte ett problem då fisket för konsumtionsändamål i landet har varit liten. I Senegal har det däremot stor betydelse då fisket av framförallt rundsardinell för konsumtionsändamål länge varit omfattande. Beståndet av rundsardinell anses vara ett och samma längs hela kusten i Senegal, Gambia och Mauretanien och fisken anses gör en årliga vandring längs kusten men ganska långt ifrån den norrut och sedan söderut närmare kusten. Ett kraftigt ökat fiske i Mauretanien innebär därför att fisket för konsumtionsändamål i Senegal kan påverkas negativt.

Rent generellt anse också beståndet av rundsardineller vara överfiskat och utanför säkra biologiska gränser. Det är dock inte stora industriella fiskebåtar som står för fisket.

Utländska stora industritrålare fångade 28 474 ton sardineller under 2017 (75 301 ton året innan) i mauretanska vatten medan det småskaliga kustnära fisket fångade 216 938 ton år 2017 respektive 307 736 ton år 2016. Det är framförallt de senare som landar till fiskmjölsindustrin. Huvuddelan av de mauretanska fångsterna av sardineller går till fiskmjölsindustrin.

Minskningen av sardinellfisket kan dock vara skenbar och bero på felrapportering på grund av begränsningar som den mauretanska regeringen infört för hur mycket rundsardineller som får levereras till fiskmjölsindustrin. I Mauretanien har detta har sannolikt lett till att en del rundsardineller istället rapporteras som bonga, en viktig konsumtionsfisk i Senegal och Gambia. I Mauretanien fiskas bonga enbart för fiskmjölstillverkning. Fångsten av rundsardineller underskattas därmed medan fångsten av bonga överskattas. För att åtgärda detta har Mauretanien infört nya regler under 2019 så att rapporteringen ska bli mer korrekt.

Det småskaliga kustnära fisket i Mauretanien består av två olika delar, traditionella senegalesiska fiskare med så kallade piroger som fiskar på mauretanskt vatten enligt ett avtal mellan länderna och moderna små snörpvadsbåtar för kustfiske som importerats från Turkiet och Norge. 2017 utestängdes de senegalesiska fiskebåtarna från Mauretanien då det ansågs att de inte följde regelverket om att 90% av besättningsmännen skulle vara hemmahörande i Mauretanien. Följden blev att deras fångster minskade från 181 886 ton under 2016 till 48 051 ton år 2017. Snörpvadsbåtarna ökade sina fångster från 125 850 ton år 2016 till 168 887 ton året efter. 2018 återkom de senegalesiska pirogerna till Mauretanien efter att länderna slutit ett nytt avtal.

I Senegal var landningarna av sardineller från den traditionella pirogfiskeflottan för konsumtionsändamål i stort sett oförändrad mellan 2016 och 2017 (319 084 ton respektive 318 583 ton). Detta är en underskattning av de totala fångsterna då leveranserna till fiskmjölsindustrin inte är medräknade. Fisket för konsumtionsändamål har inte minskat trots ökat fiske i Mauretanien och Senegal för industriändamål

Expansionen av fiskmjölsindustrin tar i Senegal även lett till mindre slöseri med resursen på grund av mindre utkast, men också till överexploatering av rund sardineller. Priset som yrkesfiskare kan få för fångsten har också ökat.

I Marocko fångades 10 394 ton sardineller år 2016 och 31 656 ton under 2017. Slutligen fångades 12 609 ton sardineller under in 2016 och 14 048 tonnes år 2017 i det gambianska fisket.

Fiskeansträngningen i Mauretanien, Senegal och Gambia har ökat. I Senegal främst genom att de traditionella fiskepirogerna fått starkare motorer och modernare utrustning. Mängden fångade sardineller i förhållande till fiskeansträngningen har minskat (CPUE). Detta förhållande gäller såväl stora industritrålare som det traditionella fisket. CPUE har minskat mindre i Senegal än i Mauretanien.

I Mauretanien ökad de redovisade fångsterna av bonga kraftigt mellan 2016 och 2017, från 38 000 ton till 73 000 ton. Denna ökning är sannolikt beroende på en felrapportering av rundsardineller som bonga. I Senegal fångades 14 000 ton bonga år 2016 och 15 000 ton år 2017 och i Gambia 15 000 ton respektive 28 000 ton. Även bonga anses vara överfiskad.

Landningar av liten pelagisk fisk (arter som används i fiskmjölsindustrin) i ton 2017, land, rundsardinell, plattsardinell, bonga, totalt

  • Marocko, 31 656, 0, 0, 31 656
  • Mauretanien, 171 788(1), 73 624, 72 930(2), 318 342
  • Senegal, 191 498, 127 085, 15 735, 334 318(3)
  • Gambia, 2 876, 11 172, 28 446, 42 494
  1. Mängden landad sardinell är underskattad, se texten ovan
  2. Mängden landad bonga är överskattad, se texten ovan
  3. Enbart landningar för konsumtion. Mängden som landas till fiskmjölsindustrin är okänd

80% av alla landningar i Mauretanien, Senegal och Gambia kommer från kustnära småskaligt fiske. I Senegal och Gambia uteslutande från fiske med traditionella piroger som främst fiskar med garn men i Mauretanien också från moderna snörpvadsbåtar. När det gäller bonga har fiskansträngningen per fångad mängd fisk också ökat.

Utöver fisket för fiskmjölsindustrin förekommer ett uthavsfiske av taggmakrill (hästmakrill, 3 olika arter), chub (en makrillart), sardineller och sardiner. Detta fiske bedrivs av stora internationella fabrikstrålare. Fisken rensas och fryses ombord samt säljs senare för konsumtion i andra länder som exempelvis Kina, Ryssland och Nigeria. Fiskrenset används till fiskmjölsproduktion ombord. Dessa fiskebåtar fiskar inte till fiskmjölsindustrin.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!