Minskade kvoter för sej, kolja och vitling i Nordsjön

Precis som för torsk rekommenderar Internationella Havsforskningsrådet (ICES) minskade kvoter för andra torskfiskar i Nordsjön och Skagerak inför 2020. De rekommenderade minskningarna är dock mindre än för torsk. Fisket är i stor utsträckning ett blandfiske och en del del sej och kolja tas som bifångst i annat fiske. Utkasten är beräknade och inkluderar också landningar av fisk som underskrider minimilängd för det som får fiskas. Brexit är även i dessa fall ett orosmoment.

2018 rekommenderade ICES en kvot på 49 000 ton kolja. EU:s ministrar beslutade om en TAC (totalt tillåten fångst, i dagligt tal kvot) 42 000 ton och det totala fisket (landningar och utkast) var 33 000 ton. För 2019 rekommenderade ICES 34 000 ton vilket var en rejäl minskning medan beslutad TAC blev 29 000 ton. Inför 2020 vill ICES ha en ytterligare minskning av fisket och rekommenderar en kvot på 30 000 ton. Politikerna kommer med all sannolikhet att följa deras råd. Kvoten av kolja utnyttjas inte fullt ut. Storbritannien står för nästan alla landningar (26 000 ton år 2018) och har större delen av kvoten.

När det gäller sej så är kvoten större än för kolja. För Nordsjön, Skagerak och Kattegatt var rådet från ICES inför 2018 107 000 ton. Beslutad TAC blev 106 000 ton och den totala fångsten 88 000 ton. För 2019 rekommenderade ICES en kvot på 94 000 ton och det blev också beslutad TAC. Inför 2020 rekommenderar ICES ytterligare en sänkning av kvoten till 80 000 ton. Även i detta fall är det troligt att politikerna kommer att följa rådet från ICES. Sejkvoten utnyttjas inte heller fullt ut och de läner som har störts del i kvoten är Norge, Storbritannien, Tyskland och Danmark.

För vitling gäller att förhållandena för beståndstorlek och status är dåligt kända och rekommendationerna från ICES för kvoten sätts utifrån ett försiktighetsperspektiv. Vitling tas för det mesta som bifångst och kvoten burkar utnyttjas full ut. För Skagerak och Kattegatt har ICES sen 2018 rekommenderat en kvot på 400 ton per år men beslutad TAC har varit 1 050 ton de flesta år inklusive 2018. Fångsten 2018 var dock hela 1 700 ton inklusive beräknade utkast. För 2019 var beslutad TAC 1 660 ton. För Nordsjön rekommenderade ICES en kvot på 17 000 ton för år 2019. Beslutad TAC var 17 000 ton och året innan (2018) 22 000 ton. Fångsten inklusive utkast var 22 000 ton år 2018. För 2020 rekommenderar ICES en kvot på 15 000 ton. Storbritannien har större delen av kvoten och fiskar det mesta.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!