Fritidsbåtar ett större miljöproblem än yrkessjöfart

Fritidsbåtar har blivit ett allt större miljöproblem. Detta på flera sätt. När det gäller klimatfientliga utsläpp av växthusgaser står fritidsbåtar idag för större utsläpp än den inrikes yrkessjöfarten i Sverige, 179 000 ton jämfört med 133 000 ton per år. De släpper också ut mer och fler giftiga organiska ämnen (2 747 ton jämfört med 34 ton från den inrikes yrkesjöfarten) såväl som giftiga partiklar (479 ton respektive 137 ton). Fritidsbåtarnas utsläpp motsvarar en tredjedel av inrikesflygets utsläpp.

Det andra problemet är att bryggors, småbåtshamnar och båtar skuggar bottnarna där växtligheten då dör. Detta drabbar bland annat de känsliga ålgräsängarna som dör. Följden av detta är att fiskbestånden minskar då ålgräsängarna är viktiga för många fiskarters yngel. Utan ålgräsängar klarar de inte att överleva.

Ett annat stort problem är de omfattande utsläppen av giftiga ämnen från båtbottenfärger. I Östersjön står fritidsbåtar för utsläpp av koppar som motsvarar 20% av den yrkesmässiga sjöfartens utsläpp.

Dessutom medför fritidsbåtar omfattande bullerstörningar i viss områden samt uppgrumling då bottensediment rörs upp i grunda områden.

Det finns lösningar på dessa problem. Byggandet av traditionella småbåtshamnar måste upphöra. Endast så kallade ”dry-stack”-marinor (stapelmarinor kanske vi kan kalla dem) och sjösättningsramper av båtar på släp bör få byggas. Dry-stackmarinor är hamnar där båtarna förvaras på land i stora höglager. Det är vanligt i framförallt USA men förekommer även i många andra länder. En del hamnar på grunda områden med ålgräsängar måste sannolikt rivas och ersättas av marinor där båtarna alltid ligger på land när de inte används.

Förvaring av båtar på land, på släp eller i stapelmarinor, skulle lösa stora delar av problemen med skuggning och utsläpp av gifter från båtbottenfärger då dessa inte längre behöver användas. De giftiga färgerna används för att hindra att båtarnas bottnar blir bevuxna med alger, snäckor, musslor etc. Ligger båtarna på land behövs inte det. Det skulle också göra båtägarnas liv enklare. Ingen tillsyn vid blåsigt väder, ingen ösning vid regn osv. Dessutom bör flytbryggor förbjudas i områden med ålgräsängar då pålade bryggor skuggar betydligt mindre. I andra hamnar kan båtliftar vara vettigt. Det minskar också skuggningen men framförallt minskar det utsläppen av gifter då båtbottenfärger inte längre behöver användas.

Bullerproblem och problem med att bottensediment rörs upp kan lösas med hastighetsgränser i grunda havsområden och båtförbud i en del känsliga områden.

Utsläppen av växthusgaser och smutsiga partiklar kan på sikt lösas med eldrivna båtar.

Mekanisk bekämpning av bottenpåväxt är ytterligare ett sätt att minska användningen av giftiga färger.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!