Stenrev ger mer torsk

Resultaten från ett anlagt stenrev vid Bredgrund nära Sønderborg visar att anlagda stenrev ökar mängden torsk. Forskare undersökte först förekomsten av torsk 2016 innan revet lades. Stenreven skapades 2017. När forskarna återvände 2018 registrerade de över 100 gånger så mycket torsk i området. Resultaten belyser de positiva effekterna av att skapa och skydda stenrev.

Många stenar har tagits bort från havsbotten i Danmark genom tiderna tiden. Stenfiske har pågått i decennier för att tillhandahålla stenblock för hamnanläggningar med mera. Innan stenfisket började fanns det stora och många stenrev i kustområdena i Danmark men genom stenfisket har det blivit sällsynt. Det innebär att viktiga arter såsom torsk har färre platser att gömma sig på för att undvika rovdjur som skarvar och sälar. DTU Aqua genomför därför hur förlorade livsmiljöer för fisk i danska vatten kan återställas.

För att återskapa de förlorade livsmiljöerna för fisk samarbetar DTU Aqua med föreningen Als Stenrev. Föreningen har fått 10,4 miljoner danska kronor från Velux-fonden för etablering av stenrev under perioden 2016 – 2020. Under 2016 undersökte DTU Aqua därför förekomsten av fisk på Bredgrund nära Sønderborg. Det var innan stenreven lades ut. Året därpå planerades stenläggning av stenrev och den genomfördes sedan i slutet av 2017. DTU Aquas undersökningar genomfördes vid Bredgrund, men stenar har lagts ut i många olika områden. År 2018 återvände DTU Aqua till Bredgrund för att undersöka förekomsten av fisk efter stenläggningen. Forskarna blev förvånade över hur mycket fisk som redan hade dykt upp i området.

DTU Aquas undersökningar gjordes med undervattenskameror. Kamerorna sänktes till havsbotten, där de fotograferade i två minuter per timme. Varje kamera gjorde inspelningar i cirka 40 timmar. Kamerorna sänktes ned i (kommande) revområden och kontrollområden både 2016 och 2018. Kamerorna användes i fyra (kommande) revområden och i två kontrollområden. Inga stenar läggs ut i kontrollområdena.

Kontrollområdena är en viktig del av jämförelserna eftersom kontrollområdena gör det möjligt att ta hänsyn till övergripande förändringar oberoende av läggningen av stenrev. Till exempel, om det var mycket mer torsk under 2018 i både kontrollområdena och i revområdena så berodde då ökningen av torsk i revområdena inte på skapandet av stenrev, eftersom det också fanns mer torsk i kontrollområdena.

Det var ingen skillnad när forskarna jämförde förekomsten av torsk i kontrollområdena 2016 och 2018. Det fanns generellt lite torsk i kontrollområdena både 2016 och 2018. Mönstret var helt annorlunda i revområdena. 2016, när inga rev fanns i revområdena, fanns det mycket lite torsk. 2018 registrerade forskarna över 100 gånger mer torsk i revområdena. Sågs en torsk 2016 sågs över 100 torskar i samma område under 2018. Många torskar hade bosatt sig på de nya reven under det halvår som revet funnits.

Det kan finnas flera skäl till att mer torsk finns efter att nya stenrev lagts ut Stenrev gör det bl.a. möjligt för torsken att gömma sig. De ger torsken bättre möjligheter att överleva genom att gömma sig när sälar och skarv jagar Det är förmodligen en av orsakerna till att torsk söker efter stenrev. Studierna indikerar också att det kan finnas mer att äta på stenrev. Undervattenskamerorna visade till exempel att förekomsten av sjustrålig smörbult (toplettet kulting) ökade efter att stenreven skapats.

Studierna visar tydligt att rev är en viktig livsmiljö för torsk. Det finns därför goda skäl att etablera och skydda rev för att torsken ska få fler bra livsmiljöer. Om torsken har många livsmiljöer där det finns goda möjligheter att hitta skydd och mat, finns det potential för ett större torskbestånd. DTU Aqua genomför också studier på rev som består av musslor och mindre stenar (upp till 30 cm i diameter). Dessa rev förväntas också vara gynnsamma för många fiskarter, men resultaten är ännu inte tillgängliga.

Resultaten från den danska undersökningen är i linje med erfarenheter från Sverige.

Artikeln är en översättning av en artikel skriven av Jon C. Svendsen, Tim Wilms og Josianne G. Støttrup från DTU Aqua och Bo M. Kruse från Foreningen Als Stenrev

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!