Fjordtorsk – ett projekt för att rädda torsken i Bohusläns fjordar

Fjordtorsk är ett projekt som bedrivs för att förbättra läget för torsk och andra torskfiskar i fjordområdet innanför Orust och Tjörn. Området brukar kallas 8-fjordar efter de större fjordar som ingår i det sen 2010 delvis helt skyddade området. Fjordarna är dock fler än 8 stycken och de är bl.a. Stigfjorden, Kalvöfjorden (söder om Orust), Askeröfjorden, Halsefjorden, Havstensfjorden, Byfjorden, Kalvöfjorden (norr om Orust), Borgilefjorden, Koljöfjorden och Björnsundsfjorden.

Projektet bedrivs i ett fjordområde där det fortfarande finns lokala bestånd av lekande torsk efter att fisken i stor utsträckning försvann under 1980-talet och sen dessa inte återhämtat sig. Det finns även lokala lekbestånd av kolja, bleka, piggvar, rödspätta, sill och skarpsill med mera.

Något trålfiske har aldrig förekommit i området men däremot har det förekommit snörpvadsfiske efter sill och skarpsill. Snörpvad är ett redskap som normalt inte vidrör havsbottnen och bifångsterna av bottenlevande fisk är begränsade. Vid snörpvadsfisket efter skarpsill används ofta ljus och så har det varit sen i alla fall 1930-talet men kanske ändå längre. Påståenden om att lysfisket började på 1960-talet är felaktiga. Vid fiske med ljus ökar antagligen mängden bifångst. Belägg för detta finns från norskt kustnära fiske. Det fanns också ett riktat fiske efter torsk fram till sekelskiftet år 2000 vilket därefter upphört. Det sista torskfisket fanns i Koljöfjorden norr om Orust. På 1980-talet ökade omfattningen av garnfisket efter öring mycket kraftigt. Detta fiske bedrevs främst av fritidsfiskare och sannolikt var det stora bifångster av torskfiskar i detta fiske. Öring har egentligen aldrig fångats i yrkesfisket.

Trålfiske har som sagt var alltid varit förbjudet i området då det ligegr långt innanför trålfiskegränsen. 2004 förbjöds allt fiske (även fritidsfiske) innanför trålgränsen efter torsk, kolja och bleka (lyrtorsk) under årets första kvartal (torskens lekperiod). Samma år infördes också förbud mot fiske med snörpvad i bland annat Havstens-, By-, Koljö- och Stigfjorden. Nätlängden begränsades och förbud infördes mot att fiska med garn på större djup än 10 m. I handredskapsfisket infördes samtidigt en begränsning av hur många torskar, koljor eller blekor/lyrtorskar som fick fångas per fiskare och dag.

2010 infördes två mindre, helt fiskefria kärnområden vilka omges av ett större sammanhängande fjordområde som fungerar som en buffertzon med fredning året om för torsk, kolja och bleka (gul zon) och där endast selektiva redskap som möjliggör återutsättning av fisk, det vill säga burar och krok är tillåtna. Förbudet mot snörpvadsfiske utvidgades till att också omfatta Halse- och Askeröfjordarna. I hela området är även garnfiske förbjudet. Ålfiske med ryssja är förbjudet längs hela Västkusten. Det var under lång tid ett mycket viktigt fiske i 8-fjordarområdet. Några positiva effekter av fiskeförbuden har ännu inte konstaterats. En bidragande orsak till det kan vara den ökande förekomstens av säl och skarv.

Projektet Fjordtorsk har hittills bara byggt ett konstgjort rev i Byfjorden och de har konstaterat att det finns gott om torsk kring detta. De har planer på att bygga ytterligare ett par rev i Byfjorden. Projektet går ut på att skapa konstgjorda rev för att gynna fisk och hummer, framförallt för att gynna torsken.

8 fjordar har för sin del byggt ett konstgjort rev söder om Almön i Hakefjorden, dvs utanför det skyddade området. Det ligger i direkt anslutning till det skyddade området i Askeröfjorden norr om Tjörnbron. Där revet anlagts råder inget fiskeförbud och någon utvärdering av försöket har ännu inte gjorts.

Det finns utvärderingar som tydligt visat att konstgjorda rev kombinerat med fiskeförbud ger större hummerbestånd, men inga vetenskapliga rapporter eller utvärderingar som visar samma sak när det gäller torsk.

De som ger stöd till projektet är bl.a. Uddevalla kommun, SLU Havsfiskelaboratoriet, SFPO, Fiskekommunerna, Sportfiskarna, Projekt 8-fjordar och Kynningsrud.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!