Rädda fisket i Östersjön

Fyra länsstyrelser i sydöstra Sverige, Skåne, Blekinge, Kalmar och Gotland har publicerat en kunskapssammanställning kring fisket i området. Den visar tydligt på problemen som finns med fisket i området. De lägger också ett antal förslag på möjliga åtgärder som har med fisket, fiskeförvaltningen och fiskbestånden att göra:

 • Ge torskfiskare som drabbas av stoppet i torskfisket 2020 möjlighet att fiska sill och skarpsill.
 • Slopa nationella krav på att föra ut kapacitet ur det pelagiska fisket för att erhålla ett pelagiskt fisketillstånd.
 • Slopa kravet på att fiskaren ska inneha pelagiska fiskerättigheter för att kunna bli tilldelad regionalkvot av sill och skarpsill.
 • Fördela bifångstkvoterna för torsk så att de medger ett begränsat kustfiske med passiva redskap samt redskapsförsök.
 • Möjliggör licenser till binäringsfiske för att ge möjlighet att behålla levande hamnar.
 • Undersök möjligheter till försöksfisken både efter torsk med sälsäkra och selektiva redskap och även fiske efter andra arter under sommarstoppen.
 • Undersök möjligheten att undanta sillfisket med snörpvad i Blekinge från sommarstoppet under maj och juni 2020.
 • Starta upp en dialog i dessa frågor med regionala aktörer
 • Förbudet mot sillfiske under fiskestoppet för torskleken får inte upprepas 2021.
 • Utifrån befintlig kunskap och med tillämpande av försiktighetsprincipen granska dagens fiske. Ett beslut om att inte förändra fiskets bedrivande är också ett beslut som måste bygga på försiktighetsprincipen.
 • I det fall mortaliteten är hög på utsorterad fisk måste fisket med 32 mm maska i sillfisket ifrågasättas och kravet på maximalt 45 % sill i 16 mm skarpsilltrål slopas.
 • En rumslig förvaltning av det pelagiska fisket bör övervägas för att minska fisketrycket på den större sillen och minska mängden av stor sill i foderfisket. Detta för att minska risken för alltför stora uttag på lokala populationer och öka mängden sill som är stor nog för livsmedelsproduktion.
 • Öka forskningen kring orsaken bakom torskens kollaps. Genomför matningsförsök på svältande torsk med i Östersjön förekommande arter som sill, skarpsill, spigg och eventuellt skorv
 • Genomföra försök med reduktionsfiske på storspigg på kuststräcka för att utröna bifångsterna i ett sådant fiske och effekten på kustfisksamhället.
 • Förvalta gråsäl och skarv så att ett kustfiske med passiva redskap möjliggörs och påverkan på svaga fiskbestånd minimeras.
 • Gör försök med förstärkningsutsättningar av arter som gått tillbaka som abborre och sik.
 • Utreda möjligheten att skapa en långsiktig planeringsmöjlighet för ålfisket inom ramen för åtagandena i den svenska ålförvaltningsplanen
 • Utred vad delmålet 14 b i Agenda 2030 ska innebära för svensk fiskeförvaltning i allmänhet och Östersjökusten i synnerhet.
 • Genomföra översynen av regionalkvoten så justeringar kan tillämpas senast under 2021.
 • Tillåt kustfiske med 16 mm skarpsillstrål där kvotfördelningen mellan skarpsill/sill gäller över hela året inte per landningstillfälle.

De flesta av förslagen ser jag inga problem med utan de är vettiga och bra. Speciellt självklart tycker jag förslaget om att slopa de nationella kraven på att föra ut kapacitet ur det pelagiska fisket för att erhålla ett pelagiskt fisketillstånd är. Detta är nödvändigt om förslaget om att ge torskfiskare möjlighet att fiska sill ska kunna genomföras.

Det är rimligt att torskfiskare få fiska sill för det finns redan båtar och företag som ägnar sig åt både fisken. 4 båtar på Västkusten utöver de båtar som fiskar på kustkvoten har möjlighet att fiska både demersalt (skaldjur, torsk, sej, kolja, rödspätta etc) och pelagiskt (sill, skarpsill). Detta borde vara möjligt även på östkusten där det idag finns minst ett företag som både fiskar pelagiskt och demersalt genom att de har två båtar. Det är dock rimligt att sådant fiske skulle kunna genomföras med en och samma båt.

Ett av åtgärdsförslagen är jag dock tveksam till och det är möjligheten att ge regionalkvot till båtar som inte har pelagiskt tillstånd. Det är också en onödig åtgärd om torskfiskebåtar får möjlighet att ingå i det pelagiska systemet på samma sätt som kräftfiskebåtar på Västkusten idag faktiskt gör.

Det är också viktigt att snabbt införa ett reduktionsfiske av spigg för att förbättra läget för kustnära fiskarter som gös och gädda samt sannolikt även för torsk. Dessutom borde även fisket av skarpsill ökas av samma orsaker samtidigt som sillkvoten skrivs ner. Att sillstoppet under sommaren inte upprepas är självklart också viktigt.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!