Andrew Marr International

Andrew Marr International grundades 1902 av Andrew Marr. Bolaget har en stor mängd dotterbolag och dotterdotterbolag. De allra flesta är dock inte aktiva företag utan vilande.

De viktigaste dotterbolagen är J. Marr (Seafoods) Ltd (ägs via J. Marr (Aberdeen) Limited) som sysslar med global handel med fisk och fiskmjöl, import- och fiskhandelsfirman Fastnet Fish Ltd (köpt 2004), fiskhandelsföretag Marrfish Ltd, frysföretaget AJK Ltd, kötthandelsföretaget J. Marr (Commodities) Ltd samt fiskeföretagen Peter & J. Johnstone Ltd och Humber Fishing Ltd. Några mindre fiskeridotterbolag är Attain FIshing Ltd, Fair Isle Fishing, Falcon Fishing Ltd och Good Hope Fishing Ltd.

I motsats till andra brittiska fiskeriföretag har Andrew Marr ingen egen producentorganisation utan deras helägda och delägda företag samt fiskebåtar är med i lite olika beroende på var de är baserade. Däribland Scottish Fishermens’ Organisation (SFO), NESFO, Eastern England Fish PO och Cornish Fish PO (CFPO). Tillsammans med ett par andra företag dominera de dock Eastern England Fish Po såväl som NESFO och Cornish PO.

Peter & J. Johnstone Ltd som formellt är ett dotterbolag till J. Marr (Aberdeen) Limited är delägare i den pelagiska trålaren FR 224 Christina S tillsammans med Freedom Fish Ltd och Shannon Fishing Ltd som båda har familjen Simpson som ägare. Båten innehar 168 068 FQA-enheter för i huvudsak sill, blåvitling, makrill och taggmakrill (hästmakrill). Även i trålaren PD 379 Quantus är bolaget delägare med familjen Buchan som huvudägare. Denna båt innehar 173 995 FQA-enheter för i huvudsak makrill men även för sill, taggmakrill och blåvitling.

Dessutom är bolaget delägare i flera demersala fiskebåtar, två av dem i huvudsak också ägda av familjen Simpson. Totalt har dessa båtar 12 104 FQA-enheter för i huvudsak vitfisk av olika slag. Peter & J Johnstone Ltd innehar i sig själv bara 473 FQA-enheter.

Utöver detta är Peter & J Johnstone ägare av Grampian Sea Fishing Ltd som i sin tur äger 75% av Acorn Fishing LLP, 62,5% av Arcturus INS167 LLP samt 75% av Ardent Fishing LLP. Grampian har 947 FQA-enheter tillsammans med de andra ägarna i Acorn och Arcturus. Ardent Fishing LLP har 6 281 FQA-enheter för demersal fisk, i huvudsak torskfiskar medan Acorn Fishing LLP har 14 865 och Arcturus INS167 LLP 6 629.

Dessutom är Peter & J Johnstone minoritetsägare och managementbolag i flera fiskeriföretag som sysslar med demersalt fiske såsom exempelvis JJR Fishing Ltd, Budding Rose (PD 418) LLP med flera.

J. Marr (Aberdeen) Limited är också moderbolag till Tyne Fishing Co Ltd som har 5 543 FQA-enheter för främst makrill.

Humber Fishing Ltd är hälftenägare i bolagen Ocean Dawn Fishing LLP, Courageous Fishing LLP,  GS Fishing LLP och Livingstone Fishing LLP tillsammans med Viking Fishing Ltd som i sin tur är dotterbolag till J. Marr (Aberdeen) Limited som ägs av Andrew Marr International. Dessutom är Humber Fishing managementbolag för 7 båtar, däribland de som ägs av ovanstående hälftenägda bolag samt de som Peter & J. Johnstone Ltd är delägare i. Ocean Dawn LLP har 3 505 FQA-enheter och Courageous Fishing LLP 6 374.

Humber Fishing Ltd är innehavare av 161 468 FQA-enheter för de 7 båtarnas räkning, varav 42 131 i Cornish PO och 119 337 i Eastern England PO. Viking Fish Ltd har för in del ett innehav av 77 189 FQA-enheter i Cornish PO för sex av de sju båtarna. Dessutom ytterligare 1 702 FQA-enheter för ytterligare en mindre fiskebåt som bolaget äger och 348 FQA-enheter utan koppling till en båt. Det handlar främst om torskfiskar men även plattfisk och annan vitfisk såväl som kräfta.

Andra bolag som ägs av Andrew Marr International är Jubilee Fishing Co Ltd med dotterbolagen Jubilee Pride Fishing Co Ltd och Olbek Fishing Co Ltd. Sammanlagt har dessa bolag 19 810 FQA-enheter för vitfisk. Vidare Good Hope Fishing Ltd med 5 689 FQA-enheter och Attain Fishing Ltd med 8 733 och Shalimar Fishing Co Ltd med 17 441.

Sen 2018 äger Andrew Marr även Caley Maritime Ltd som via Caley Investment Ltd äger Caley Fisheries Ltd som är delägare i och managementbolag för 40 fiskebåtar varav en större pelagisk båt, FR 487 Sunbeam. Caley Fisheries innehar totalt 61 303 FQA-enheter demersal fisk, främst vitfisk, för de båtar som de är manager för. 3 342 FQA-enheter är inom Eastern England Fish PO, 2 525 Aberdeen PO, 6 820 NESFO, 12 494 West of Scotland och 40 580 Scottish Fishermens’ Organisation.

FR 487 Sunbeam ägs av Sunbeam Fishing Ltd vars huvudägare är familjen Duthie har 131 075 FQA-enheter.

Totalt innehar Andrew Marr International 392 284 FQA-enheter för demersal fisk inklusive Grampians och är därmed Storbritanniens största innehavare av FQA-enheter för demersal fisk.

När det gäller pelagisk fisk så har Andrew Marr International 5 543 FQA-enheter via dotterbolag medan delägda bolag och båtar innehar 342 063 FQA-enheter. Hur stor andel Andrew Marr International via Peter & J Johnstone äger i de stora pelagiska trålarna är inte känt men sammanlagt är företaget en av de största innehavarna av FQA-enheter även för pelagiskt fiske om än inte störst.

Enligt en undersökning genomförd av Greenpeace år 2018 så kontrollerade Andrew Marr International 419 937 FQA-enheter (5,1% av Storbritanniens fiskekvoter), och dessutom var de minoritetsdelägare i företag med 445 981 FQA-enheter (5,4%), Enligt samma undersökning kontrollerade företaget 12% av Englands kvoter. Det går dock inte att räkna så. En FQA-enhet för en art motsvarar ett annat antal kilon än en FQA-enhet för en annan art. 1 ton sill är med andra ord inte lika många FQA-enheter som 1 ton kolja. Vidare kan värdet på en FQA-enhet för torsk eller kolja var mycket högre än värdet för FQA-enhet för sill.

De siffror jag får fram ur FQA-registret idag (se tabell i slutet av inlägget) skiljer sig en del, 398 300 FQA-enheter i helägda företag och 657 443 FQA-enheter i delägda bolag inklusive bolag med managementansvar. Det sker handel med FQA-enheter så hur mycket ett bolag innehar ändrar sig över tid.

Tillsammans med F.G. Normandale Ltd och Lockers Trawler Ltd så kontrollerar Andrew Marr International i praktiken Eastern England Fish PO (EEFPO) som innehar 14 709 FQA-enheter , tillsammans med Bremner Fishing Co Ltd och The Don Fishing Co Ltd så kontrolleras NESFO PO med 15 247 FQA-enheter och tillsammans med W. Stevenson & Son Ltd kontrolleras Cornish Fish PO med 7 394 FQA-enheter.

NESFO PO har 25 medlemsbåtar varav Andrew Marr International med dotterbolag äger eller deläger 15 stycken. De innehar också en stor del av de kvoter NESFO administrerar Cornish Fish PO har 85 medlemmar (de uppger att de har 160 på hemsidan) varav 13 ägs eller delägs av W. Stevenson & Son Ltd och familjen Stevenson medan Andrew Marr International bara äger två och har ägarintressen i ytterligare en men kontrollerar större delen (mer än 60%) av de kvoter som CFPO administrerar. W. Stevenson & Son är företrädda i styrelsen för CFPO men det är inte Andrew Marr International. EEFPO har 30 medlemsbåtar varav Andrew Marr International med dotterbolag äger 5 och deläger ytterligare 6. Dessutom innehar de en majoritet av de kvoter som EEFPO administrerar. F.G. Normandale Ltd är ägare eller majoritetsägare av 4 båtar men är inte någon större kvotinnehavare.

Via North East Fisheries Ltd så är Andrew Marr International också minoritetsdelägare i det färöiska bolaget P/f Jokin som äger två trålare som sysslar med pelagiskt fiske och en demersal trålare. Jokins båtar landade cirka 26 400 ton blåviting, 6 500 ton sill och 3 200 ton makrill år 2019.

Huvudägare i Andrew Marr International är bröderna Alexander Marr, Christian Marr och Sebastian Marr, ättlingar till grundaren. Alla tre är aktiva i företaget. Andra aktieägare är Även brödernas far Andrew Marr är delägare. Företaget som har omkring 400 anställda hade en omsättning på cirka 590 miljoner pund år 2017 och 712 miljoner pund 2019 vilket gör företaget till ett av världens 100 största fiskeriföretag.

FR 224 Christina S var en av de båtar som var inblandad i den fiskeriskandal som avslöjades i Skottland för cirka 15 år sen, den så kallade Operation Trawler eller Black Fish Scandal, med stora svarta och olagliga landningar.

Innehav av FQA-enheter

Hel- eller majoritetsägda företag/båtar

 • Peter & J. Johnstone Ltd, 473
 • Grampian Sea Fishing Ltd, 947
 • Acorn Fishing LLP, 14 865
 • Arcturus INS167 LLP, 6 629
 • Ardent Fishing LLP, 6 281
 • Humber Fishing Ltd, 161 468
 • Ocean Dawn LLP, 3 505
 • Courageous Fishing LLP, 6 374
 • Viking Fish Ltd, 79 239
 • Jubilee Fishing Co Ltd, 14 304
 • Jubilee Pride Fishing Co Ltd, 1 742
 • Olbek Fishing Co Ltd, 3 764
 • Good Hope Fishing Ltd, 5 689
 • Attain Fishing Ltd, 8 733
 • Shalimar Fishing Co Ltd, 17 441
 • Caley Fisheries Ltd, 61 303
 • Tyne Fishing Co Ltd, 5 543

Totalt antal FQA-enheter: 398 300

Minoritetsägda företag/båtar eller båtar som sköts av koncernen, namn, FQA-enheter, huvudägare

 • FR 224 Christina S, 168 068, Freedom Fish/Shannon Fishing (Ernest Simpson)
 • PD 379 Quantus, 173 995, MV Quantus Ltd (Ian Buchan)
 • FR 487 Sunbeam, 131 075, Sunbeam Fishing Ltd (fam. Duthie)
 • JJR Fishing Ltd, 5 042, fam. James West
 • SH 90 Allegiance, 4 222, SH 90 Ltd (fam. Normandale)
 • Fairweather Fishing Co Ltd, 25 386, fam. Buchan
 • BF 109 Celestial Dawn, 5 788, fam. Hepburn
 • BCK 35 Caledonia III, 3 342, Steven Clarke
 • Fuimus LLP, 2 491, fam. Bruce
 • Crystal River Fishing Co Ltd, 8 823, fam. Cardno
 • Favonius LLP, 9 439, Simon Charles Lock och Stuart Allan Pike
 • Ocean Endeavour Ltd, 6 830, John Alexander Buchan
 • FR 156 Endeavour, 2 271, fam. Wiseman
 • Excel BF110 LLP, 2 419, fam. Watt
 • El Sheddai (Fraserburgh) Ltd, 1 492, fam. Nicol
 • FR 4 Guide Us, 1 371, B. Buchan & W.G. Young
 • Harvest Moon (Fraserburgh) Ltd, 1 170, James Third
 • BF 64 Just Reward, 67, A. French
 • Mia Jane W LLP, 280, Alexander West
 • Ocean Quest (Scotland) LLP, 37, James Cowie
 • Elhanan FR 152 LLP, 160, Andrew Third
 • Ritchie Enterprises LLP, 6 384, fam. Ritchie
 • MB Stella Maris Ltd, 1 006, fam. Mclean
 • Shalanna LLP, 1 262, Graeme Smart och Graeme Wilson Buchan
 • BF 372 Silver Wave, 880, George West
 • BF 79 Bountiful, 1 203, George West
 • MFV Sunrise LLP, 9 460, Johan Tait, Pamela Tait och Diane Stephen
 • N 102 Willing Lad, 510, fam. Murdock
 • Findlater Fishing LLP, 5 330, Karen Wilson och George Wilson
 • MV Ocean Pioneer LLP, 1 034, Roy McBride
 • FR 59 Golden Gain, V, 5 939, Kudos Fishing LLP (John Duthie Ritchie)
 • Accord Partnership, 8 424, Kudos Fishing LLP (John Duthie Ritchie)
 • Budding Rose (PD 418) LLP, 9 158, Budding Rose Ltd (Peter Bruce)
 • MV Lapwing LLP, 6 659, Brian Buchan
 • Reaper Fishing LLP, 4 618, Ian Duthie
 • Three Sisters (ex), 4 458, B. Noble
 • Eastern England Fish PO, 14 709, F.G. Normandale Ltd och Lockers Trawlers Ltd
 • NESFO, 15 247, Bremner Fishing Co Ltd och The Don Fishing Co Ltd
 • Cornish PO, 7 394, W. Stevenson & Son Ltd

Totalt antal FQA-enheter i minoritetsägda båtar:  657 443

Andra källor:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!