Sandskädda – en kraftigt underutnyttjad art

Sandskädda (Limanda limanda) fångas som bifångst i allt snurrevads- och bottentrålsfiske i Kattegatt, Skagerak och Nordsjön. 90% av det som fångas kastas ut då det inte finns någon marknad för sandskädda. Nåt riktat fiske finns inte i Sverige men däremot i Nederländerna. Totalt fångas mellan 30 000 och 60 000 ton varje år. Av det landas cirka 5 000 ton. I det svenska fisket landas mellan 500 och 1 000 ton. Från Östersjön landades totalt cirka 1 000 ton och kastade ut lika mycket så länge trålfiske efter torsk förekom. Svenska landningar har varit 1 till 2 ton under senare år.

Sandskädda. Bild: Wilhelm von Wright. Public domain

Beståndet av sandskädda anses ha ökat under de senaste decennierna och ur biologisk synpunkt kan fiskas mer sandskädda. Kommersiellt är det förstå inte möjligt då i stort sett ingen köper och äter sandskädda. Men den förekommer på restauranger under namnet skädda. Med tanke på att det mesta slängs ut trots att det är en bra matfiske finns det utrymme för marknadsföring så att mer sandskädda kan landas.

Sandskädda är en huvudsakligen marin art som uppehåller sig från 2 ned till 200 meters djup (sällsynt ned till 700 m, vanligen 20–40 m), företrädesvis på sandbottnar, men även på grus och lera. Den finns också i Östersjön med bestånd som lever i bräckt vatten. Födan utgörs huvudsakligen av allehanda bottenlevande ryggradslösa djur som borstmaskar, kräftdjur, ormstjärnor, snäckor och musslor, men när den får tillfälle äter den även annan animalisk föda såsom fiskar och fiskägg. Leken sker under våren och sommaren på minst 30 meters djup.

Sandskäddan kan väga upp mot 1,5 kilogram, och bli 50 centimeter lång men blir sällan över 30 centimeter.

Den förekommer från Biscayabukten, längs Atlantkusten över Brittiska öarna, Nordsjön och längs Norges kust upp till Barents hav och går även in i sydligaste Östersjön. I Nordsjön är den en av de vanligaste fiskarterna.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!