Fiskekvoter för 2021 i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön

EU:s fiskeministrar har beslutat om 2021 års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. De flesta kvoter sattes på preliminära nivåer eftersom Brexitförhandlingar fortfarande pågår. De utgör i de flesta fall 25% av kvoterna under 2020 men i vissa fall något mer. För EU-interna bestånd fastställdes slutliga kvoter för 2021.

EU:s fiskeministrar har nu beslutat om 2021 års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. De flesta kvoter sattes på preliminära nivåer eftersom Brexitförhandlingar fortfarande pågår och de flesta fisk- och skaldjursbestånd i Nordsjöområdet är delade med Storbritannien och med Norge.

För EU-interna bestånd såsom havskräfta i Skagerrak och Kattegatt och torsk i Kattegatt fastställdes slutliga kvoter för 2021.

Varje år beslutar EU:s fiskeministrar om kvoter för Västerhavet, vilket rör svenska fiskare som fiskar i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Beslutet om 2021 års fiskekvoter fattades efter förhandlingar på jordbruks- och fiskerådets möte i Bryssel den 15-16 december 2020.

Diskussionerna vid ministerrådet har präglats av osäkerhet om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien. EU och Storbritannien har gemensam förvaltning av mer än 100 kvoter i Nordsjöområdet varav flera också är delade med Norge. För att inte föregripa förhandlingar grundande på vetenskaplig rådgivning för 2021 har EU fastställt tillfälliga kvoter för de första tre månaderna av 2021. De tillfälliga kvoterna motsvarar 25 procent av kvotnivåerna för 2020. För ett fåtal bestånd med större fiske tidigt på året har en högre andel av 2020 års kvot fastställts. Det gäller för makrill, blåvitling och taggmakrill.

Avsaknad av överenskommelse med Norge och Storbritannien för fiskemöjligheter 2021 gör att EU-fiskare, i avvaktan på förhandlingar, inte har tillträde till norsk zon i Skagerrak och Nordsjön, eller till brittisk zon.

Förhandlingar med Norge och med Storbritannien kommer att genomföras så snart som möjligt och därefter kommer slutliga kvoter för 2021 att fastställas av EU:s fiskeministrar.

För att ha livskraftiga fisk- och skaldjursbestånd på lång sikt, som också ger förutsättningar för ett ekonomiskt lönsamt fiske, så ska beslut om fiskekvoter, enligt EU:s gemensamma fiskeripolitik grundas på vetenskaplig rådgivning för så kallad maximal hållbar avkastning, MSY. Internationella havsforskningsrådet, ICES, lämnar på uppdrag av EU-kommissionen rådgivning för fisk- och skaldjursbestånd och tar även fram översikter som beskriver status för olika havsområden och hur olika mänskliga aktiviteter påverkar ekosystemen. För bestånd där den vetenskapliga informationen är otillräcklig, till exempel för skoläst, hade EU-kommissionen lagt fram förslag på kvotnivåer baserat på en försiktighetsansats, enligt målen i EU:s grundförordning för fiske.

Ministerrådet fattade slutliga beslut för EU-interna bestånd. För nio av nio bestånd med MSY-rådgivning fattades beslut i linje med vetenskaplig rådgivning för MSY, för bestånd med rådgivning enligt försiktighetsansatsen fattades beslut i linje med rådgivningen för nio av fjorton bestånd. Dessutom fattades beslut om två bifångstkvoter.

Givet den allvarliga beståndssituationen för torsk i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön kvarstår de redskapsåtgärder som infördes 2020 i syfte att minska fiskeridödlighet av torsk och återuppbygga bestånden. Redskapsreglerna innebär att endast fiskeredskap som har betydligt lägre fångster av torsk än standardredskap får användas. Se tidigare information gällande Kattegatt samt Skagerrak och Nordsjön.

I Skagerrak och Nordsjön finns möjlighet att tillåta alternativa redskap till de som räknas upp i förordningen om vetenskaplig utvärdering visar att de alternativa redskapen minskar fångst av torsk med minst 30 procent jämfört med de så kallade standardredskapen som anges i EU-förordning. Det finns möjlighet för fiskare att lämna förslag på utprovning av selektiva och skonsamma redskap genom Sekretariatet för selektivt fiske vid SLU Aqua. Sekretariatet drivs på uppdrag av HaV, som sedan beslutar om fördelning av medel till olika projektförslag. Kontakta gärna Sekretariatet för selektivt fiske om projektförslag.

Fiskeministrarnas beslut omfattar även en begränsning i fiskeperiod för ål, som under 2018 till 2020. Begränsningen gäller i alla EU:s vatten i Nordostatlanten och Medelhavet och innebär att det under en sammanhängande period på tre månader under perioden augusti 2021 till och med februari 2022 är förbjudet att fiska ål.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!