Sporingsdata fra fiskeflåten blir offentliggjort

Fiskeridirektoratet offentliggjør nå data om elektronisk rapportering (ERS) og posisjonsrapportering (VMS) for norske fiske- og fangstfartøy. Offentliggjøring av data knyttet til fiskeriaktivitet er et ledd i å tilgjengeliggjøre miljødata fra fiskerisektoren.

Som et første skritt i retning av offentliggjøring av stadig større mengder data, legger Fiskeridirektoratet nå ut datasett fra elektronisk rapportering (ERS) og posisjonsrapportering (VMS) for norske fiske- og fangstfartøy over 15 meter.

– Offentliggjøringen av data fra fiskeflåten er i tråd med et generelt krav i samfunnet om åpenhet og befolkningens rett til kunnskap om naturmiljø og utnyttelse av naturressurser. Allerede i oktober 2019 ble det besluttet å tilgjengeliggjøre data fra ERS og VMS på Fiskeridiretoratets nettsider, og en egen gruppe har siden arbeidet med å klargjøre de datasettene som nå blir tilgjengeliggjort, sier seniorrådgiver Hanne Rasch i Fiskeridirektoratet, i en pressemelding.

Dataene som publiseres legges ut i CSV-format (semikolonskilte tekstfiler). All posisjonsrapportering (VMS), uavhengig av hvor fartøyene har oppholdt seg, vil bli publisert for samtlige norske fiske- og fangstfartøy på eller over 15 meter.

Av elektroniske rapporteringsdata (ERS) er det havneavgang, fangst, havneanløp og omlasting som publiseres. I første omgang vil det være årsdatasett tilbake til 2011 som vil bli publisert. Etter hvert vil det legges ut tilrettelagte datasett i andre format, slik at flere har mulighet for å nyttiggjøre seg disse.

I dag er det i utgangspunktet bare fiske- og fangstfartøy over 15 meter som er pålagt både elektronisk rapportering og posisjonsrapportering. Det er nå vedtatt at alle fiske – og fangstfartøy skal pålegges samme rapporteringsplikter, uavhengig av fartøyets størrelse.

Innføringen av posisjons- og aktivitetsdata for fiskeflåten under 15 meter vil bli gjenomført trinnvis.

I denne omgang vil det ikke bli lagt ut data for fartøy under 15 meter. Fiskeridirektoratet vil foreta vurderinger av hvorvidt det er aktuelt å legge ut ERS- og VMS-data også for de minste fartøyene som til enhver tid rapporterer elektronisk.

I utgangspunktet kan personvernhensyn stenge for at posisjonsdata fra fartøy som i utgangspunktet bemannes av bare èn person offentliggjøres, men på grunn av at allmennheten har interesse av å gjøre seg kjent med miljødata knyttet til ressursuttaket fra havet, vil denne interessen kunne veie tyngre enn hensynet til den enkelte fisker.

På bakgrunn av bilaterale avtaler som Norge er bundet av, er det per i dag ikke grunnlag for å publisere posisjonsdata for utenlandske fartøy. ERS-data som er samlet inn fra utenlandske fartøy som har drevet fiske eller fangst i norsk økonomisk sone, norske territorialfarvann, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard vil bli publisert etter hvert som flere datasett legges ut.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!