Planerade vindkraftsparker i Skagerak möter motstånd

Zephyr Vind AB och Hexicon AB har planer på vindkraftsparker i Skagerak. Området ligger i svensk ekonomisk zon men utanför svenskt territorialvatten väster om ett område som sträcker sig från Rörö i söder till Sotenäs i norr.

Zephyrs planerade projekt går under namnet Poseidon och består av två områden, Poseidon Nord och Poseidon Syd. Områdena ligger utanför viktiga områden för militären och sjöfarten. Inte heller inkräktar det på några skyddade natur/havsområden.

Bägge områdena berör dock områden som är av riksintresse för fisket. Det södra och mindre området bara marginellt medan hela det norra områdets södra del ligger inom ett område som anses vara ett riksintresse för fisket. Trålfisket är dock mer omfattande i det södra området liksom i den norra delen av det norra området.

Hexicons planer som går under namnet Mareld innefattar däremot i huvudsak områden som betraktas som riksintresse för fisket. Projektet skulle få stor inverkan på det svenska fisket såväl som det danska fisket, framförallt på räkfisket.

Däremot berör det inte skyddade natur/havsområden eller sådan områden som är viktiga för militären av projektet. Rakt igenom området går också en fartygsled.

Påverkar fisket

SFPO:s ordförande Peter Ronelöv Olsson är på grund av påverkan på fisket mycket negativ till vindkraftsprojekten:

– Fisket kommer att hotas av den här jättelika satsningen, säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande i Sveriges Fiskares Producentorganisation.

Han menar att man helt och hållet struntar i fiskets intressen när man vill lokalisera de stora vindkraftparkerna utanför Skagerrakkusten.

– Det här är ett miljöexperiment i jätteformat och det är framför allt det lokala fisket utanför Orust och Tjörn som drabbas. Detta är några av våra viktigaste fiskeplatser. Risken är också att flera kommuner längs Bohuskusten kommer att drabbas av liknande projekt, alltså utanför Lysekil, Sotenäs och Tanum. Det är notabelt att när man nu har fullt upp med ansökningar i Kattegatt fortsätter man med liknande projekt upp i Skagerrak, säger Peter Ronelöv Olsson.

Peter Roneklöv Olsson har rätt vad det gäller Hexicon och deras projekt Mareld. För räkfisket med bottentrål är området mycket viktigt.

Projektet Poseidon och de områden de tänkt bygga berörs betydligt mindre av fisket men Poseidon Syd är ett traditionellt viktigt område för torskfiske och kräftfiske. Vid en vindkraftsutbyggnad i detta område bör garnfiske och burfiske kunna tillåtas inom vindkraftsparken.

Även i Poseidon Nord, främst den norra delen, fiskas en hel del fisk, främst torsk och gråsej. Historiskt har det också varit viktigt för räkfisket och makrillfisket. Vissa år fångas också en del sill i området.

Varför den södra delen av Poseidon Nord betraktas som ett riksintresse för fisket medan den norra delen där det mesta fisket sker inte gör det är en gåta.

Vid bedömningarna av projekten måste också hänsyn tas till att det inom EU och Sverige finns processer som går ut på att förbjuda bottentrålning i skyddade havsområden. Sammantaget skulle vindkraftsparkerna och bottentrålsförbudet i det läget innebära att svenskt räkfiske i Skagerak till stor del slogs ut.

Marina däggdjur

I sammanhanget måste också påverkan på den svenska späckhuggarflocken bedömas då projektområdena tycks beröra deras centrala vistelseområde. Dessutom finns tumlare, knubbsälar, flera olika delfinarter och andra valar regelbundet i området. Förutom tumlare och knubbsälar finns de andra däggdjuren i området främst på sommaren och hösten, men även ibland på våren. Att bara ta hänsyn till tumlare och knubbsälar i miljökonsekvensbedömningar vore direkt felaktigt.

Det förefaller mig som om Poseidon Syd skulle kunna genomföras utan större konsekvenser för fisket medan Poseidon Nords område bör halveras så att bara en mindre del i mitten tillåts. Mareld bör dock avvisas helt då det innebär stor påverkan både på fiske och sjöfart. Mareld och Poseidon Nord berör dessutom till viss del samma områden och bägge två kan därför inte godkännas fullt ut.

Tillslut kan det väl också sägas att vindkraftsparker ofta leder till att fler fiskarter leker i området och att fiskbestånden i stort gynnas av anläggandet av vindkraftsparker genom att de fungerar som konstgjorda rev. Det är också tekniskt möjligt att bedriva både garnfiske och burfiske i vindkraftparkerna medan trålning inte är möjligt. Normalt brukar dock inget fiske alls tillåtas men det borde faktiskt vara tillåtet med både garnfiske och burfiske.

Företagen bakom projekten

Hexicon är ett börsnoterat företag i Stockholm med i huvudsak svenska investerare. Bland investerarna märks Ilija Batljan genom Ilija Batlan Invest AB, familjen Borg genom Index Equity Sweden AB, oljefamiljen Lundin och Arne Almerfors.

Zephyr Vind AB är ett helägt dotterbolag till Zephyr AS i Norge som i sin tur till 50% ägs av ett antal kommuner i Østfold samt Vikens Fylke genom Østfold Energi AB och till 50% av ett antal kommuner i Vestfold genom Vardar AS och Glitre Energi AS. Bolaget är baserat i Jonsered strax öster om Göteborg.

Läs mer om vindkraft

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!