Nya fiskeregleringar i marina skyddsområden

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit ett samlat grepp kring frågan om fiskereglering i marina skyddade områden. Resultatet av detta fleråriga arbete innebär att myndigheten nu inför regleringar i ett trettiotal av dessa områden. Arbetet har genomförts tillsammans med berörda länsstyrelser.

Det är bland annat den hotade tumlaren och sjöfåglar som får ökat skydd. Genom införande av dessa fiskeregleringar bidrar myndigheten till att skapa ett funktionellt nätverk av marina skyddade områden i Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.

Tumlarna måste skyddas enligt HaV
 Tumlare (Phocoena phocoena) är en skygg liten val som förekommer i våra kustvatten, och som behöver skyddade områden där den kan föda sina ungar.

Tumlare (Phocoena phocoena) är en skygg liten val som förekommer i våra kustvatten, och som behöver skyddade områden där den kan föda sina ungar. Foto: Havs- och vattenmyndigheten.

– Vi måste göra mer för att skydda tumlarna i våra Natura 2000-områden, det har inte minst EU påpekat, säger Lena Tingström, utredare vid HaV, i ett pressmeddelande. Det gäller inte endast den starkt hotade Östersjöpopulationen av tumlare, utan i flertalet av de Natura 2000-områden där Sverige listat arten. Regleringarna vi nu inför är ett led i det arbetet.

– Det är inte bara däggdjur och fåglar som får bättre skydd. Det finns till exempel också områden med särskilt känsliga bottnar och unika rev av ögonkorallen Lophelia som får större möjlighet att klara sig i framtiden när allt fiske stoppas i dessa områden.

Garnfiske (nätfiske) innebär risk för att tumlare och vissa sjöfågelarter fastnar och drunknar. Flera av regleringarna innebär att risken för att fånga tumlare minskar. Det gäller framförallt garnfiske i områden i Skåne, Kalmar och Gotland.

Dessa begränsningar av garnfisket drabbar framförallt det småskaliga fisket. I områden som är utanför trålfiskegränsen införs ett förbud först om när EU har beslutat om ett sådant förbud. Det gäller exempelvis Hoburgs bank och Midsjöbankarna i Östersjön. Det enda område där tumlare egentligen behöver skyddas.

Fixeringen vid tumlare förefaller något märklig med tanke på att det finns 30 000 tumlare i Bälthavet och Kattegatt och ytterligare kanske 10 000 i Skagerak. Tumlare löper ingen som helst risk att bli utrotade i Västerhavet så pratet om att tumlarna måste skyddas förefaller överdrivet.

Väckt många synpunkter

Vissa av förslagen om regleringar har väckt många synpunkter – i många fall från lokala intressenter som värnar sitt fiske.

– Vi har gjort vissa lättnader för att tillmötesgå dessa synpunkter, säger Lena Tingström. Dock har vi inte kunnat släppa på nätförbudet, utan hänvisar de lokala fritidsfiskarna till att använda sig av ryssjor istället för nät. Det gäller för Nordvästra Skånes havsområde.

Liknande justeringar planeras även för andra områden i Öresund. Regleringen i dessa områden skjuts dock på framtiden då HaV bedömt att den behöver samordnas i tid med den EU-process som krävs för att regleringen ska omfatta även andra länders fiskare.

Så opåverkade som möjligt

Vissa av de marina skyddade områdena har skyddats i syfte att i så stor utsträckning som möjligt vara opåverkade av lokal mänsklig påverkan. För dessa områden innebär regleringen att allt fiske är förbjudet. Exempel är Svenska Högarna i Stockholms län (dock bara innanför trålfiskegränsen), Ottenby rev i Kalmar län och Skånska Kattegatt i Skåne län (bara innanför trålfiskegränsen). I Kosterhavet har nya fiskeförbudsområden införts. Rent generellt är det så att inget fiske har blivit helt förbjudet utanför trålfiskegränsen. Ett förbud utanför trålfiskegränsen kommer först att införas utifall ett EU-beslut tas i frågan.

Den nya regleringen i nordvästra Skånes havsområden är märklig. Fritidsfiske är per definition tillåten men yrkesfiske förbjuden. Yrkesfiskare kan dock få tillstånd av länsstyrelsen. Fritidsfiskare får fiska fritt. Jag finner det mycket märkligt att fritidsfiskare gynnas gentemot yrkesfiskare.

Beslut om förbud mot bottentrålning tagits i flera områden där bottentrålning i stort sett alltid varit förbjuden, dvs innanför trålfiskegränsen. Men en del av dess förbud kan ju beröra indragningsområden där trålning varit tillåten och också förekommer i form av trålfiske med flyttrål.

Regleringarna är en del i HaV:s arbete med att genomföra Sveriges frivilliga åtagande vid FN:s havskonferens i New York 2017. Där lyftes att fiskeregleringar i syfte att nå bevarandemålen i marina skyddade områden skulle införas till år 2020. Nu har det blivit av, men ett år senare än tänkt.

Läs mer om marina skyddsområden

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!