Sportfisket höll på att utrota gäddan

Sportfiskare får allt mer sällan gäddor på kroken, visar en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Nedgången i beståndet har dessutom pågått länge. Ursprungsorsaken är ett alltför omfattande sportfiske och fritidsfiske. Säl och skarv tros dock idag vara bidragande till den dystra situationen för gäddorna i Östersjön.

Gäddan är den största rovfisken i Östersjöns skärgårdsområden och central för det kustnära ekosystemets funktion. Idag är det dock ont om stora gäddor i skärgården. Men i övervakningen av fiskbeståndens utveckling saknas ofta långa tidsserier, vilket gör det svårt att bedöma hur bestånden mår.

För att få en uppfattning om den långsiktiga utvecklingen av gädda längs den svenska Östersjökusten har forskare från SLU sammanställt fångstuppgifter från sportfisket. De har fått tillgång till två unika dataset, nämligen Sportfiskarnas nationella register över storfiskfångster och fångstrapporter från anrika Stockholms sportfiskeklubb.

Den nationella kustfiskövervakningen visar på nedgångar av gädda de senaste åren. När forskarna nu sammanställt data från sportfisket syns tydliga tecken på en långsiktig minskning av framför allt stora individer ända sedan början av 1990-talet.

– Situationen för gädda vid kusten är sämre än vi tidigare insett, eftersom nedgångarna fortgått under så lång tid, säger Ulf Bergström i ett pressmeddelande. Han är forskare vid SLU Aqua och har lett studien.

Sportfisket orsak till gäddans försvinnande

För att få en uppfattning om vilka faktorer som bidragit till nedgångarna har forskarna sammanställt uppgifter på hur mycket gädda som tas av fisket, men också av gråsäl och skarv. De är två arter som äter gädda och som har ökat kraftigt i skärgården de senaste årtiondena.

– Vi ser att den initiala nedgången för stor gädda verkar hänga samman med att handredskapsfisket blev fritt 1985. Sportfisket ökade snabbt och fångsterna var stora, men sedan dess har sportfisket efter gädda förändrats. Det mesta som fångas i dag återutsätts igen. Nu är det i stället naturlig predation som står för det stora uttaget, och det är framför allt gråsälen som verkar äta gädda, säger Ulf Bergström.

Fler åtgärder kan behövas

Ett viktigt mål för havsmiljöförvaltningen är att stärka bestånden av rovfiskar eftersom de står för värdefulla ekosystemtjänster. Sportfisket har fått ökade regleringar genom att maximimått och fångstbegränsningar införts. Antalet fredningsområden har även kontinuerligt ökat.

Trots detta fortsätter alltså nedgångarna. Därför kan det behövas flera olika typer av åtgärder för att gynna gäddan.

– De begränsningar i fisket som gjorts har inte räckt för att stärka bestånden av gädda längs kusten. Vi behöver nu utvärdera om jakt och åtgärder för att skrämma eller stänga ute säl och skarv från de känsliga lekområdena kan hjälpa gäddan, säger Göran Sundblad, forskare vid SLU Aqua.

Det mesta tyder på att gäddbestånden inte kan återskapas om jakt på gråsäl införs.

– Andra studier visar också att gäddans lekområden samtidigt är påverkade av både strandexploatering och av fisken storspigg, som ökat kraftigt. Det är därför önskvärt med åtgärder för att både minska predationen och öka reproduktionen.

Läs mer om sportfiske

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!