SFPO om miljöpartiets fiskeripolitik

SFPO skickade i juli ett öppet brev till språkröret Märta Stenevi (MP) efter att hon gjort totalt felaktiga uttalanden i SR P4 (Öppet brev till Märta Stenevi – Sveriges Fiskares Producentorganisation (sfpo.se)). Hon påstod att Östersjöns problem beror på yrkesfisket och att man omgående måste stoppa den industriella bottentrålningen. SFPO har, som förväntat, inte fått något svar.

Fakta är att kommissionen har konstaterat att Östersjöns problem är miljörelaterade och att orsaken till att tidigare viktiga fiskbestånd minskar är miljösituationen. Någon industriell bottentrålning förekommer över huvud taget inte i Östersjön.

Miljöpartistiska lögner och felaktigheter om yrkesfisket sprids hela tiden och de förefaller vara helt faktaresistenta, och så har det varit alltsedan Isabella Lövins dagar. Via sin hemsida meddelar man att haven hotas av överfiske. Om man med överfiske menar ett större fiske än vad som demokratiskt har beslutats utifrån bästa möjliga vetenskapliga underlag så är sanningen den att det inte har förekommit något svenskt överfiske i modern tid.

Konkreta förslag på havsmiljöförbättrande åtgärder saknas från MP, likaså handling. Partiet ingick i den svenska regeringen under tiden 2014 – 2021 och det var då som Östersjöns miljöproblem tilltog än mer. Språkröret Per Bolund var till och med miljö- och klimatminister under en del av tiden. Under den tiden genomfördes ingenting för att lösa de existerande problemen i Östersjön.

MP framför gång på gång tomma ord såsom krav på att hela Östersjön ska vara ett skyddat område; hur det skulle lösa de existerande problemen sägs inte. MP vill miljöpröva fisket och införa miljötillstånd för bottentrålning samtidigt som andra länder fiskar med bomtrål i Skagerrak. Bottentrålning har pågått på samma platser i mer än 100 år, men nu ska man kräva miljötillstånd. I nuläget förekommer ingen bottentrålning i Östersjön på grund av torsksituationen (stopp sedan 2019).

MP:s språkrör Per Bolund har sagt att han vill se en kraftfull utflyttning av trålgränsen, från 4 till 12 nautiska mil, och att fler och större skyddade områden i Västerhavet behövs (1/3 del av haven ska enligt honom vara skyddade). Om hans tankar realiseras skulle det innebära en negativ särbehandling av svenska yrkesfiskare och en fullständig katastrof för den marina livsmedelsproduktionen. Insikt om behovet av självförsörjning och kunskap om Livsmedelsstrategin saknas.

Rysslands invasionskrig mot Ukraina har resulterat i en NATO-ansökan. I artikel 3 i Nordatlantiska fördraget talas om kontinuerlig och effektiv egen beredskap. Livsmedelsförsörjning är en viktig del av beredskapen. Om MP:s politik blir verklighet kommer vi sannolikt inte att ha någon livsmedelsproduktion i Sverige.

Den av riksdagen beslutade Livsmedelsstrategin talar om behovet av en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås och det skapas en hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet. MP:s politik är oförenlig med Livsmedelsstrategin.

Östersjöns miljöproblem är ett resultat av övergödning, miljögifter och klimatförändringar; fiskbristen är också orsakad av överpopulationer av säl och skarv. MP säger att problemen orsakats av yrkesfisket. Detta kollektiva skuldbeläggande är inte acceptabelt och döljer de verkliga problem som måste åtgärdas. Politiker som agerar så kan näppeligen anses vara bra. MP förefaller tro att man vinner politiska poäng på att ständigt trakassera och ljuga om svenskt yrkesfiske.

Oavsett om MP talar utifrån okunskap eller utifrån en agenda där yrkesfisket ska bort så är det under all kritik dåligt, ovärdigt och fullständigt oacceptabelt till och med i en valrörelse. Havsmiljön och fiskeripolitiken är alldeles för viktiga för att låta MP ha något inflytande.

Peter Ronelöv Olsson, ordförande SFPO