Nya regler för fiske i Kattegatt sen 11 juli

I syfte att skydda biologisk mångfald i marina skyddade områden på utsjöbankar i Kattegatt och för att motverka bifångst av tumlare och sjöfågel har totalt fiskeförbud (omfattar även fritidsfiske) införts i delar av de marina skyddsområdena. Det gäller Fladen grund, Lilla Middelgrund, Röde bank och Stora Middelgrund. I övriga delar av dessa områden samt i det marina skyddsområdet Morups bank är det tillåtet att fiska med bur. Men inte med bottentrål, krokredskap och garn.

Garnfiske är dock tillåtet om  båten är utrustad med kameror inom ramen för ett försöksprojekt. Några sådana båtar finns inte. De enda båtar som deltar i det aktuella kameraprojektet är pelagiska trålare.

Några tumlare eller några sjöfåglar brukar inte fångas i de aktuella områdena så på den punkten är den nya reglerna förmodligen helt betydelselösa. Om de har fångats nån enstaka gång så har det varit i det småskaliga garnfisket som är det enda fiske i svenska vatten som ibland kan få den typen av bifångst.

Obligatorisk med AIS

I hela Kattegatt utanför trålfiskegränsen måste dessutom fiskebåtar vara försedda med AIS. Små båtar som fiskar med garn och burar har i allmänhet inte haft AIS tidigare. Det är en stor kostnad för dem att skaffa det och resultatet är förmodligen att en del av dem slutar med fisket. Kanske det inte berör speciellt många då de flesta av dem sannolikt inte fiskar så långt ut.

De som fiskar med bottentrål har sen länge varit utrustade med AIS, med undantag av en del mindre trålare som är under 12 meter långa. Även i dessa fall kan det leda till att de slutar med fisket. Det fiskar i allmänhet också innanför trålfiskegränsen i så kallade indragningsområden. De nya reglerna tycks alltså främst slå mot det småskaliga fisket om det överhuvudtaget har nån betydelse..

I danskt vatten finns också flera områden med bottentrålsförbud.

Södra Kattegatt

Dessutom finns omfattande områden i södra Kattegatt med fiskeförbud och trålfiskeförbud som inte är markerat på ovanstående kartor. Dessa områden inkluderar även flertalet av de marina skyddsområdena som nämns ovan.

Det röda området är fiskefritt område (FFO) med permanent fiskeförbud. Inom det rödstreckade området som kallas buffertzon nord får endast selektiva redskap (svensk rist eller SELTRA 300-trål) användas med undantag av torskens lekperiod 1 jan – 31 mars då all trålning är förbjuden.

Inom det gula området som kallas för buffertzon väst är fiske tillåtligt utan särskilda restriktioner med ett undantag. Undantaget är torskens lekperiod då endast fiske med selektiva redskap som inte fångar torsk är tillåtna. I det gulstreckade området, som formellt tillhör Västra Östersjön, är fiske tillåtet utan särskilda bestämmelser. Dock även här med undantag av inskränkningar under torskens lekperiod 1 feb – 31 april då endast selektiva redskap (svensk rist eller SELTRA 300-trål) är tillåtna.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!