Kustkvoter 2023

Kustkvoter är den del av de svenska kvoterna som tilldelas det småskaliga kustnära fisket som i huvudsak sker med garn, bur, tinor och fällor men även med dörj, pilk och andra krokredskap. Det mesta av det kustnära svenska fisket fungerar dåligt och utnyttjar inte de kvoter de har. Det är uppenbart att förändringar måste göras vad det gäller fiskeriförvaltningen för att förbättra kvotutnyttjandet och den svenska livsmedelsförsörjningen.

Pelagiskt fiske

Det finns dock ett småskaligt kustfiske med trål i Östersjön efter sill och skarpsill liksom med snörpvad efter skarpsill i Skagerak och sill med snörpvad i Östersjön. Kvoter för skarpsill i Skagerak gäller normalt från sommar till sommar. Ingen har fiskat på den kvoten i år. Kvotutnyttjandet för de övriga pelagiska kustkvoterna har även det varit lågt med undantag av sill i västra och östra Östersjön

Pelagiska kustkvoter för 2023, art och område, kvot i ton
 • Sill i västra Östersjön (delområde 22-24), 140
 • Sill i östra Östersjön (delområde 25-29 och 32), 3 000
 • Skarpsill i Östersjön (delområde 22-32), 1 000
 • Sill i norra Östersjön (delområde 30-31) 1 500
 • Makrill i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, 400
 • Sill i Skagerrak/Kattegatt, 200
 • Skarpsill i Skagerak/Kattegatt 2022-23, 400

Det finns också en regional tilldelning av fiskerättigheter för sill och skarpsill i Östersjön (dock inte i västra Östersjön). Denna tilldelning fördelas per fiskebåt som enbart fiskar I Östersjön och enbart landar i Östersjöhamnar. De ska dessutom ingår i systemet med individuella överförbara fiskerättigheter.

Slutligen finns också de individuella överförbara fiskerättigheterna. Dessa är individuellt fördelade per fiskebåt som ingår i systemet med överförbara fiskerättigheter. De är köp och säljbara. Fisket med överförbara fiskerättigheter är det enda fiske tillsammans med siklöjefisket i Norrbotten och insjöfisket som fungerar som det ska med fullt utnyttjade kvoter.

Demersalt fiske

Kvotutnyttjandet vad det gäller kustkvoterna i det demersala fisket är i stort sett obefintligt med undantag av torsk i Skagerak. Det finns ingen som tycks vilja fiska på dessa kvoter.

Demersala kustkvoter för 2023, art och område, kvot i kg
 • Gråsej Nordsjön/Skagerak/Kattegatt, 2 000
 • Havskräfta Skagerak/Kattegatt, 2 000
 • Kolja Skagerak/Kattegatt, 1 000
 • Vitling Skagerak/Kattegatt, 1 000
 • Torsk Skagerrak, 30 000
 • Torsk Kattegatt, 2 000

Eftersom inget riktat fiske efter torsk är tillåtet i Östersjön år 2023 är det inte aktuellt att fördela kvantitet till kustkvoten för torsk.

Demersala kvoter i övrigt fördelas per båt med individuella årliga fiskemöjligheter. De är överförbara bara under innevarande år. Även när det gäller de årliga fiskemöjligheterna är kvotutnyttjandet väldigt dåligt för de flesta arter. Undantagen är sej i Nordsjön, räka i Skagerak/Kattegatt, torsk i Nordsjön och Skagerak samt kolja i Skagerak/Kattegatt. Det är uppenbart att förändringar av förvaltningen av de demersala arterna behöver förändras.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!