Fiskeripolitik – Enhedslisten och fisket

Enhedslisten i Danmark har en formulerad fiskeripolitik. Dessutom diskuterar de en ny fiskeripolitik inför årets årsmöte. Grunderna i Enhedslistens fiskeripolitik är följande:

1) Det menneskelige fodaftryk skal være så let som muligt.
2) Fiskeriet skal reguleres på grundlag af videnskabelig dokumentation frem for bureaukratiske kvotesystemer og lignende.
3) Fiskernes rettigheder, beskæftigelse og medbestemmelse skal forsvares.
4) Samfundet skal bestemme over ressourceudnyttelsen – ikke kapitalinteresser
5) Fiskeriet skal først og fremmest forsyne lokale behov med lokalt fanget, kvalitets fisk.

Punkt ett är inget problem, men den betyder inte heller något rent konkret. Punkt tre är självklar. Fisket ska ta hänsyn till fiskarnas intressen står det i punkt tre. Den punkten står dock i motsättning till delar av punkt 2. Sistnämnda punkt tar upp fiskekvoter som om de stod i motsatsställning till vetenskaplig dokumentation och forskning. Det är en felaktig uppfattning om verkligheten. Kvoterna som EU fastställer sätts utifrån vetenskapliga råd och forskning. Vetenskapen är en förutsättning för kvoterna och de två sakerna står alltså inte i motsatsställning till varandra. I förslaget till ny fiskeripolitik skriver Enhedslisten:

De omsættelige fiskekvoter skal afskaffes, og erstattes med 1: fredningen af de biologisk set vigtigste områder, 2: genopretning og skabelse af berigede biologiske nicheområder, og 3: optimal tilpasning af fartøjer og fangstredskaber til den givne fiskeriindsats.

Kystfiskeriet skal sikres sine egne områder indenfor de kystnære zoner, fritaget for de gængse kvotaordninger. Kattegat og de indre farvande skal forbeholdes de mindre både og de skånsomme fiskerredskaber. Dette vil sikre at flere fiskere kommer i arbejde på flere mindre både med metoder, der tillader større fangst og større fiskebestande end i dag.

Fiskebestandene skal genopbygges og havmiljøet genoprettes, bl.a. ved at truede arter skal beskyttes ved totalt handelsforbud og mange års destruktiv udnyttelse af havet, kompenseres med miljøgenopretningstiltag.

Den marinebiologiske grundforskning styrkes. Både fiskeriet og naturpleje på havbunden skal være baseret på konkret viden om lokale forhold

Fiskeriet skal pålægges de samme energiafgifter som det øvrige danske erhvervsliv, således at disse afgifter kan virke adfærdsregulerende.

Vurdering af Virkning på Miljøundersøgelsesrapporter (VVM) skal udvides til at indbefatte en vurdering af mulighederne for miljøberigelse.

Det första förslaget har flera negativa konsekvenser för fisket och sannolikt en positiv påverkan på havsmiljön. Individuella överförbara kvoter (ITQ) är det enda som visat sig fungera för att minska överfisket och fisketrycket. Det vill Enhedslisten avskaffa och istället försöka återvända till en byråkratisk styrning av fiskebåtars storlek och fiskeredskaps effektivitet och storlek. I 40 år har sådan politik misslyckats med att skydda fiskbestånden och med att minska överfiske och fisketryck. Att Enhedslisten föreslår en tillbakagång till en sådan politik är förhoppningsvis ett utslag av bristande kunskap om fiske och fiskeriforskning. För ren dumhet kan det väl knappast handla om.

Per Clausen, fiskeripolitisk talesman för Enhedslisten.

Att ha särskild kvot eller en särskild politik för kustfisket ingår i EU:s nya fiskeripolitik där kustfisket kan undantas från ITQ-system. Något som faktiskt delvis gäller i Danmark redan idag och väl fortsatta också kommer att gälla. Ett problem är dock att Enhedslisten tycks sakna kunskap om att mindre fiskebåtar oftare fiskar med bottentrål än de riktigt stora. Det är därför inte alltid rimligt att gynna små båtar, utan det är viktigare att gynna fiske med rätt sorts redskap.

Den förvirring kring fiske som uppenbart manifesteras i deras nu existerande politik och deras är delvis ett resultat av förvirrade uppfattningar om var problemen i fisket finns och en sammanblandning av olika sorters fiske:

Det er Enhedslistens vision at fiskeriet i Danmark skal sikre et vægtigt bidrag til beskæftigelsen, bidrage til liv i lokalsamfundene omkring kysterne og sikre sunde fiskebestande i de danske farvande. De seneste mange års fiskeripolitik har desværre trukket i den forkerte retning. Indførelse af omsættelige kvoter har samlet fiskerrettighederne på store fartøjer der anvender naturødelæggende fiskeredskaber med stor bifangst og kystfiskeriet er stort set afviklet. De initiativer der er på vej med en ny kystfiskerordning, discardforbud og forbud mod trawl i udvalgte områder er desværre kun lappeløsninger der ikke formår at løse de grundlæggende problemer vi står med, i forhold til at sikre et bæredygtigt fiskeri på langt sigt.

Hela det citerade stycket är en mischmasch av felaktiga uppfattningar. Individuella överförbara fiskerätter (ITQ eller TFC) är som jag redan påpekat det enda som med säkerhet minskar överfisket. Vilket är det viktigaste med fiskeripolitiken. ITQ innebär också att bestämmanderätten över fisket överlämnas till fiskarna själva. Precis vad Enhedslisten säger sig vilja göra men i praktiken motverkar genom att beskriva fisket på ett helt verklighetsfrämmande sätt och lägga helt felaktiga och verklighetsfrämmande förslag för en ny fiskeripolitik.

Individuella överförbara rättigheter har förstås också lett till en koncentration på ett fåtal fiskeriföretag som Enhedslisten säger. Men det berör främst utsjöfisket av fisk i Nordsjön och det pelagiska fisket. Det lokala kustfisket berörs i mycket liten utsträckning av detta.

Inom det pelagiska fisket är det nio fiskeriföretag som äger huvuddelen av fiskerättigheterna och det är där de riktigt stora båtarna finns. Dessa båtar fiskar dock inte med redskap som ödelägger naturen eller havsbotten, de fiskar inte heller på ett icke bärkraftigt sätt utan det fiske de ägnar sig åt är ekologiskt långsiktigt hållbart och oftast MSC-märkt (en miljömärkning som betyder att fisket är hållbart).  Istället är det ofta de mindre danska kustfiskarna som använder skadliga redskap, exempelvis när de fiskar kräfta (jomfruhummer) i Kattegatt med bottentrål. Tvärtemot vad Enhedslisten hävdar med andra ord.

I motsats till vad Enhedslisten säger är det just den politik som EU nu beslutat som är rätt väg att gå för att få ett ekologiskt hållbart och bärkraftigt fiske på sikt. Individuella överförbara fiskerättigheter, bottentrålsförbud inom vissa områden, helt trålförbud på andra, marina reservat, utkastförbud och självbestämmande för fiskarna.

Enhedslisten ställer normalt inte upp i EU-valet men partiet är dominerande i den danska vänstern och besluten inom partiet påverkar sannolikt hur Folkebevægelsen mod EU röstar i EU-parlamentet. Folkebevægelsen mod EU ställer normalt upp i EU-valet. Och vad det gäller fiskeripolitiken har de stött Färöarna och Islands överfiske av makrill i vad som verkar vara en felaktig uppfattning om att det färöiska fisket är mer småskaligt eller bärkraftigt än EU:s eller Danmarks fiske. En totalt felaktig uppfattning. Så Folkbevægelsen har kanske en ännu sämre fiskeripolitik än Enhedslisten även om de inte formulerat nån sammanhängande politik på området. Även Enhedslisten har dock tvyärr försvarat Färöarnas oansvariga fiske.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

3 svar på ”Fiskeripolitik – Enhedslisten och fisket”

Kommentarer är stängda.