Praktverk om norskt fiske och fiskehistoria

Norges fiskeri- og kysthistorie I-VEtt stort praktverk om det norska fisket och dess historia liksom om den norska kustens historia har publicerats i Norge. Verket presenterades på den första dagen av den stora fiskerimässan i Trondheim, Nor-Fishing. Verket består av fem band som beskriver olika tidsperioder:

Bind I Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk
Bind II Ekspansjon i eksportfiskeria
Bind III En næring i omforming
Bind IV Havet, fisken og oljen
Bind V Over den leiken villa han rå

Det verkar oerhört intressant för en fiskerinörd som jag. Framförallt är jag intresserad av den moderna historien så band III och IV är mest intressanta för mig. Band fem handlar i stor utsträckning om fiskodlingens framväxt. Praktverket ges ut av Universitetet i Bergen, Universitetet i Nordland, Universitetet i Tromsø, Høgskulen i Volda och Museum Vest i samarbete med Fiskeri- og kystdepartementet, Norges Fiskarlag og Kontaktrådet for fiskeri- og kystmuseer och presenteras så här:

Gjennom det meste av vår historie har fisk og andre marine ressurser vært en sentral del av eksistens- grunnlaget for kystbefolkningen og en vesentlig inntektskilde for landet. Kystleia har vært den viktigste ferdselsåren. Sjøen har gitt mat på bordet, arbeid og inntekt, og den har formet levesett og tenkemåte for en ikke ubetydelig del av landets befolkning.

Norges fiskeri- og kysthistorie er den første nasjonale, helhetlige fiskeri- historien som er skrevet. Men dette er ikke bare en fremstilling av fiskerienes rolle og betydning. Det er også en fortelling om kysten og kystsamfunnene, om kystbefolkningens levemåte og kultur. Handlingen utspiller seg over flere tusen år, langs en 3000 kilometer lang kyst hvor storparten av landets befolkning har hatt sine liv og sine hjem. Verket er således et bidrag til forståelsen av Norge som en kystnasjon.

En næring i omformingBand IV handlar om omvandlingen av fisket från ett kustnära husbehovsfiske till ett industrialiserat kommersiellt fiske under åren 1880-1970. Det sluta ungefär när det helt fria fisket nått vägs ände på grund av ett enormt överfisk som orsakade kollaps för sillbestånden i Nordsjön och Nordostatlanten såväl som för många andra fiskbestånd:

En næring i omforming dekker et knapt hundreår fra 1880 til 1970. I dette tidsrommet gjennomløp fiskeriene et grunnleggende omskifte, en overgang fra et kystnært og sesongpreget småbåtfiske der store deler av den voksne, mannlige kystbefolkningen deltok, til et effektivt og rasjonelt helårsfiske med langt færre, men høyst profesjonelle yrkesutøvere basert på avansert teknologi. Overgangen fikk dyptgripende virkning i mange kystsamfunn. For flertallet ble sjøen sterkere forbundet med fritid og rekreasjon, mens et mindretall omformet og forsterket sin marine forankring.

Havet, fisken og oljenBand V tar vid därefter, beskriver hur myndigheter och andra kämpade för att minska överfisket, något som krävde ett slut för det hela fria fisket och reglering. Till slut har det resulterat i  system utan statssubventioner och med stort ansvar hos de enskilda fiskarn som har bestämda kvoter de kan fiska upp, antalet fiskebåtar, fiskelägen och fiskare har under perioden efter 1970 minskat kraftigt:

Havet, fisken og oljen handler om de siste tiårene fra 1970 og fram til i dag. I denne perioden har fiskerinæringen og kystsamfunnene gjennomgått dramatiske endringer. Den åpne fiskeriallmenningen er erstattet med et kvoteregulert fiske og statsstøtten fjernet. Tallet på fiskere og ansatte i fiskeindustrien har gått kraftig ned. Likevel bidrar fiskeriene og kystnæringene til større verdiskaping i dag enn noen
gang tidligere. Kystkulturen er levende og har de siste tiårene fått større plass i den nasjonale oppfatningen av hva det vil si å være norsk. Bli med på en spennende reise gjennom tiårene da kystens hamskifte ble mer synlig enn noen gang tidligere.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!