Ganska omfattande trålfiskeförbud i svenska fiskevatten

Miljöorganisationer för ofta fram krav på totalt bottentrålsförbud eller i alla fall bottentrålsförbud i marina reservat.  Deras argumentation är ofta sådan att det framstår som om bottentrålning var tillåtet överallt.  Så är dock inte fallet. Det finns ganska omfattande områden med trålförbud i svenska fiskevatten. Detta såväl på Västkusten som Ostkusten. I detta inlägg kommer jag dock enbart att beröra hur det ser ut på Västkusten

För det första finns det en så kallad trålgräns som är på 3 eller 4 nautiska mil från kusten. Innanför den råder ett generellt trålförbud. Det finns emellertid vissa undantag från detta. Det handlar om räkfiske och kräftfiske med bottentrål försedd med artsorterande rist som i vissa områden får bedrivas innanför trålgränsen. Mellan den 1 januari och 31 mars är allt fiske efter bleka, kolja och torsk förbjudet innanför trålgränsen. Det finns dessutom en mängd andra begränsningar om antalet fiskar som få behållas vid handredskapsfiske av lax och öring, förbjudet att fiska lax med garn på djupare vatten än 3 meter, förbud mot hummerfiske från 1 mars till slutet av september osv. I kustvattenområdet (innanför 1 nautisk mil) är fiske med garn, ryssjor och tinor förbjudet från den 15 september till starten av hummerfisket i slutet av september. I ett stort antal mindre områden, fredningsområden, i anslutning till åmynningar och annat är allt fiske utan fiske med handredskap är förbjudet hela året.

Med sådana trålar får fiskebåtar också fiska i vissa skyddade områden, som Kosterhavets nationalpark. Denna nationalpark är också ett så kallat Natura-2000 område. Inom detta område är trålfiske efter räkor med bottentrål försedd med artsorterande rist tillåten. Dock inte överallt, utan bara på vatten djupare än 60 meter och inte ens överallt där då det finns vissa områden med större djup än så där bottentrålning är helt förbjuden. Även i Gullmarsfjorden finns det ett räkfiske med ristförsedd bottentrål som bedrivs med särskilt tillstånd av några mindre båtar. I nationalparken finns också ett inflyttningsområde där kräftfiske med ristförsedd trål är tillåtet. Tre djupare områden där trålförbud råder ligger i anslutning till, men utanför nationalparken.

Dessutom finns det ytterligare åtta områden mellan Sotenäset i norr och Falkenberg i söder där kräftfiske med ristförsedd trål tillåts innanför trålgränsen. De största av dessa områden finns utanför Marstrand och Göteborgs norra skärgård. Invid kusten är bottentrålning alltid förbjuden.

Ett annat Natura 2000-område där fiske med bottentrål är tillåtet är Bratten-området i de västra delarna av Sveriges ekonomiska zon i Skagerak. I området är bottentrålningen i huvudsak tillåtet med undantag av ett antal områden med extra skyddsvärd botten där det inte är tillåtet.

Det finns också områden som inte är naturskyddade och där trålförbud råder. Detta i Kattegatt och Öresund. I södra Kattegatt finns ett område där det råder totalt fiskeförbud hela året, ett område där det råder total fiskeförbud hela året med undantag av fiske efter havskräfta,
krabba och hummer med bur (tina)och mellan den 1 april och 30 december då det också är tillåtet med trålfiske med bottentrål försedd med artsorterande rist, flyttrål, garnfiske efter sjurygg (senbit, kvabbso) och handredskap efter annat än torsk. Dessutom är allt fiske i ett tredje område förbjudet mellan 1 januari och siste mars med undantag av trålfiske med bottentrål försedd med artsorterande rist, flyttrål, garnfiske efter sjurygg och handredskap efter annat än torsk. Det tredje området innefattar också dela av Lilla Middelgrund, ett Natura 2000-område. I Öresund har trålfiske varit förbjudet sen 1930-talet förutom i norra Öresund (den så kallade Kilen) där samma regler som i Kattegatts tredje område gäller fast bara mellan 1 februari och siste mars.

I Natura 2000-området Fladen verkar trålfiske vara tillåtet.

I flera av Bohuskustens fjordar råder ännu hårdare regler vad det gäller fisket. I Brofjorden är garnfiske på djupare vatten än 10 meter helt förbjudet. Den som fiskar med nät på grundare vatten än 10 meter får använda en sammanlagd nätlängd om högst 180 meter. Vid annat
fiske, inklusive handredskapsfiske, får under varje dygn behållas högst tre fiskar per fiskare av den sammanlagda fångsten av torsk, kolja och lyrtorsk (bleka).

I 8-fjordar-området, fjordarna innanför Tjörn och Orust med undantag av Hakefjorden söder om Tjörnbroarna är det fiskeförbud för torsk, kolja och bleka hela året. Annan fisk får fiskas med handredskap och skaldjur med bur förutom i två områden, ett öster om Orust där fiske med handredskap bara är tillåtet från land under perioden 1 april till 30 september och i ett annat område, sydost om Vindön, är allt fiske förbjudet året runt.

I Gullmarsfjorden är det fiskeförbud på torsk, kolja och bleka hela året. Vid fiske efter andra arter är det tillåtet att fiska med handredskap och med burar efter skaldjur. Det finns också ett begränsat räkfiske med ristförsedd bottentrål och små båtar som har särskilt tillstånd för detta fiske.

Även I Halland finns det områden längs med kusten där fiske inte är tillåtet eller begränsat på olika sätt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!