Torsken i Kattegatt skapar förvirring hos Greenpeace

Situationen när det gäller torsken I Kattegatt är att det inte finns något riktat fiske på torsk, utan torsk fångas endast som bifångst. Läget i Skagerak är att det dessutom finns en liten kvot för riktat fiske, men annars är läget detsamma. Kräftfiskare och andra som ägnar sig åt fiskefisk får mer torsk än de har rätt att ta upp. Följden är att de måste dumpa torsken, slänga ut den, då de inte får landa den eftersom de inte har tillräckligt med fiskerättigheter för torsk. Om detta skriver Hanne Lyng WInter från Greenpeace följande:

Et eksempel er torsk i Kattegat. Bestanden af torsk i Kattegat er i dag så lille, at biologerne anbefaler en lukning af fiskeriet og en minimering af bifangst og udsmid. I 2013 var udsmidet af torsk det højeste, der nogensinde er observeret. Alligevel gøres der ikke noget for reelt at løse problemerne med bifangsterne. Også for torsk i Nordsøen er den gal. Her har ministrene blåstemplet en øgning af kvoten på 5 %, selvom anbefalingerne lå på en 20% reduktion.

Yrkesfisket använder samma redskap som det alltid gjort. Om torskbestånden är så små som forskarna uppger så finns det faktiskt inga möjligheter att rekordmycket torsk dumpas. Det hänger helt enkelt inte ihop. Om det däremot är så att det finns mer torsk än vad forskarna uppger så hänger de två uppgifterna ihop. För finns det mer torsk blir också bifångsterna större. För att undvika onödiga utkast av ätbar och god fisk borde väl det rimliga i så fall vara att bifångstkvoten höjdes något.  Greenpeace och Hanne Lyng Winter är förvirrade. De olika uppgifter de sprider hänger inte ihop. Det märkliga är att Lyng Winter inte funderar över sina osammanhängande uppgifter utan bara rapar upp dem utan eftertanke.

Torsk

Torsk

Som det ser ut borde torskkvoterna sannolikt höjas, men självklart borde även mer selektiva redskap användas. Exempelvis borde danska fiskare i likhet med svenska fiskare kunna fiska kräfta med bur. Kanske inte lika mycket som svenska fiskare, men i vissa områden skulle det säkert fungera. I dessa områden skulle det då inte vara tillåter att tråla. I Sverige bedrivs burfisket innanför trålgränsen på områden som oftast ändå inte går att tråla. Svenska fiskare använder också bottentrål med artsorterande rist, med sådan rist kan de få tillstånd att fiska innanför trålgränsen i vissa bestämda områden.  annars bedrivs mycket av kräftfisket med artsorterande rist vilket minskar bifångsterna av torsk till i stort sett tinget. Att få ner bifångsten av torsk vid fiskefiske med trål eller snurrevad är däremot mycket svårt.

I motsats till vad Lyng Winter och Greenpeace uppger har alltså många åtgärder vidtagits, artsorterande rist används vid kräftfiske och i Sverige sker en stor del av kräftfisket med bur.  Det kan väl nämna satt garnfiske som Greenpeace framhåller som nåt bra inte heller det innebär att olika arter  som kolja och torsk kan skiljas åt. För att fiska kräftor kan garn överhuvudtaget inte användas. Dessutom innebär garn större bifångster av havsdäggdjur och fåglar än trål samt risk för skador på fisken från säl och skarv.

Det är ingen tvekan om att bottentrål påverkar bottnarna negativt, men det finns nackdelar även med garnfiske som sagt. Däremot torde backefiske med koljebackor (små backor eller långrevar, också linfiske)  kunna vara ett vettigt alternativ liksom snurrevadsfiske. Men inte heller de fiskemetoderna skiljer ut kolja (kuller) från torsk på ett fullständigt sätt, även om backefisket delvis kan göra det beroende på vilket djup som backefisket bedrivs på. Backefiske efter bottenlevande fisk har inga eller mycket små problem med bifångster av fåglar.

Kolja

Kolja

Grundproblemet tycks dock ändå vara att torskkvoterna är satta för låga i förhållande till de verkliga bestånden och forskningen verkar inte ha hängt med. Forskarnas råd baseras dessutom på minst två år gamla data om beståndens storlek och har svårt att hänga med i de snabba förändringar som sker i våra hav.

Så rimligt vore större torskkvot, mer burfiske av kräfta, mer snurrevadsfiske, mer backefiske och utveckling av selektiva redskap. Hur trålfiskare ska fås att övergå från trål till andra redskap vet jag inte riktigt, men kanske vore trålförbudsområden där fiske med bur, snurrevad och backor tillåts en variant.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!