Statens Haverikommission – underutnyttjad resurs inom fisket

Donsö Shipping Meet 2015 träffade jag ett par representanter från Statens Haverikommission (SHK). De menade att de hade svårt att nå ut med sina rapporter vilket de såg som ett stort problem. Sjösäkerheten, speciellt ombord på mindre fiskebåtar skulle må bra av mer uppmärksamhet och om deras rapporter faktiskt användes av folk i branschen.

SHK undersöker allvarligare olyckor inom en rad branscher:

Exempel på områden där en händelse kan bli föremål för utredning är luftfart, sjöfart, spårbunden trafik, vägtrafik, gruvdrift, bränder, ras, farliga utsläpp, kärnteknisk och medicinteknisk verksamhet, m.m.

Avgörande för om en undersökning ska genomföras är normalt olyckans svårighetsgrad. Förutsättningarna för när SHK ska utreda en händelse är reglerade i olika författningar och varierar från ett utredningsområde till ett annat. I vissa fall är en utredning obligatorisk. I andra fall görs en individuell bedömning av säkerhetsvinsterna med en utredning. Om flera personer har omkommit eller blivit allvarligt skadade, eller om omfattande skador orsakats på materiel eller miljö, finns ofta skäl för SHK att genomföra en utredning.

En haveriutredning syftar till att ge svar på främst tre frågor: Vad hände? Varför hände det? Vad kan göras för att en liknande händelse inte ska inträffa i framtiden, eller för att minska konsekvenserna om den gör det? I de fall där händelsen har föranlett en insats från samhällets räddningstjänst ska utredningen också ge underlag för en bedömning av räddningsinsatsen och, om det finns skäl för det, för förbättringar av räddningstjänsten.

När det gäller sjöfarten så undersöker SHK mycket allvarliga sjöolyckor som drabbar följande typer av fartyg:

  • Svenskflaggade handels-, fiske- och statsfartyg oavsett var i världen händelsen har inträffat.
  • Utländska fartyg på svenskt vatten – dock inte utländska statsfartyg.
  • Fartyg oavsett flagg och plats som är inblandade i händelser som berör ett betydande intresse för Sverige, därför att svenskar omkommit eller betydande skador har uppkommit på svensk miljö.

Med mycket allvarliga olyckor menas:

Mycket allvarliga sjöolyckor som har inträffat i direkt samband med driften av ett fartyg ska utredas om:

  • fartyget har försvunnit eller övergivits i sjön,
  • en människa har avlidit, eller flera människor har blivit allvarligt skadade,
  • allvarlig skada har uppkommit på miljön, eller
  • fartyget, eller egendom som inte transporteras med fartyget, har fått omfattande skador.

Dessutom ska SHK utreda tillbud som inneburit en risk för att en mycket allvarlig sjöolycka skulle inträffa.

Även en del mindre allvarliga olyckor kan utredas om viss omständigheter föreligger.

Under de senaste 4 åren (2012-2015) har de utrett 9 olyckor med fiskebåtar. Detta utgör nästan en tredjedel av alla utredda sjöolyckor, total utreddes 29 sjöolyckor under den aktuella perioden. Något som tyder på att fiskebåtar ofta drabbas av olyckor och att fisket fortfarande är ett farligt yrke. I de 9 undersökta olyckorna med fiskebåtar omkom 4 personer. Alla undersökta olyckor med fiskebåtar utom två inträffade med fiskebåtar mindre än 12 meter, de flesta 10 meter eller ännu mindre.

För mer läsning om de undersökta fiskebåtsolyckorna läs:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!