Välfungerande rist för avskiljande av plattfisk och rundfisk

Landningsskyldigheten kombinerat med mycket små torskkvoter innebär problem för yrkesfisket. Det är därför bra om det går att sortera plattfisk från rundfisk vid trålning. Försök har därför gjorts med en ristförsedd trål med två påsar och möjlighet att släppa fisken från endera påsen om båten inte har nån kvot kvar för plattfisk eller rundfisk.

På Västkusten handlar det främst om att kvoten på torsk kan begränsa fisket då den är för liten i förhållande till fångsten. Det blir då viktigt att skilja ut torsken och kunna öppna den trålpåsen. I Östersjön handlar det istället om att kvoten på rödspätta kan begränsa fisket så det är där istället rödspättans påse som behöver öppnas. I Danmark bedrivs det också försök för detta ändamål.

Rödtunga

Rödtunga

Den nya trålen har provats av Röröbåten GG 840 Svanen vid riktat fiske på rödtunga i Skagerak i samarbeta med SLU Aqua. Svanen hade redan innan forskningsprojektet börjat prova med en sådan trål och det var Svanen som kontaktade SLU Aqua för mer vetenskapliga tester. Försöken med trålen var mycket framgångsrika och fisken sorterades mycket bra:

Resultaten är över förväntan, givet den korta tid som lagts för utvecklandet av försökstrålen. Risten fungerar som det är tänkt, dvs. den fördelar:

  • fångsterna av plattdisk till den undre påsen
  • fångsterna av rundfisk till den övre påsen

Tappet av rödtunga är negligerbart i jämförelse med referenstrålen. Detta kan till viss del förklaras av att den fångade rödtungan i försöket var ovanligt stor (90 % av storleksklass I).

Försöksredskapet fångar mindre mängd torsk men av större storlek, vilket i sin tur renderar i en högre ersättning per kilo. Detta betydde under försöksfisket att det sammanlagda infiskningsvärdet var likartat mellan de båda trålarna.

Redskapet utgör ett värdefullt verktyg om man vill kunna fortsätta att fiska plattfisk om exempelvis torskkvoten är fullt utnyttjad eller begränsande.

Maskstorlekarna i respektive trållyft kan lätt anpassas för att ytterligare förändra selektiviteten i redskapet.

En liknande trål med rist som den nu prövade är sedan lång tid tillbaka obligatorisk vid fiskfiske på färöiskt vatten innanför territorialvattengränsen på 12 sjömil.

Trålen behöver enligt SLU Aqua prövas även vid rödspättefiske. Idag har den endast prövats vid fiske av rödtunga. Kanske har den dock inte så stor betydelse för rödspättefisket då cirka en tredjedel av rödspättan fiskas med snurrevad och dessutom är det en enda båt som fiskar en tredjedel av rödspättan i Sverige. Om det är liknande förhållanden vad det gäller rödtunga eller inte känner jag inte till.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!