Stora förluster av ålgräs trots minskad övergödning

Redan år 2000 visade undersökningar att mer än 60 procent av ålgräset i Bohuslän har försvunnit sedan 1980-talet. Forskarna uppskattar att ca 12 500 hektar ålgräs försvunnit, vilket motsvarar en yta nästan lika stor som Tjörn. Förlusterna av ålgräs är kopplat till en ökad utbredning av fintrådiga algmattor som skuggar och kväver ålgräset.

– De fintrådiga algerna gynnas av ökade näringshalter i vattnet, och övergödning har ansetts vara huvudorsaken till förlusterna. Sedan 1990-talet har dock belastning av näringsämnen till Västerhavet minskat och vattenkvaliteten förbättrats, men förekomsten av algmattor är fortfarande mycket stor, säger Per Moksnes, miljöanalytiker vid Havsmiljöinstitutet och forskare vid institutionen för marina vetenskaper på Göteborgs universitet i ett pressmeddelande från Havsmiljöinstitutet.

Ett ökande antal studier visar att även överfiske av torsk och andra stora rovfiskar bidrar till dessa vegetationsförändringar, genom att förändra näringsvävarna i de svenska kustekosystemen. När stora rovfiskar försvinner ökar de små rovfiskarna som i sin tur äter upp små kräftdjur. De små kräftdjuren äter normalt fintrådiga alger och kontrollerar därmed tillväxten av fintrådiga algmattor. Eftersom ålgräset är en viktig uppväxtmiljö för torsken skapas en ond cirkel: Förlust av ålgräs ger färre torskar, fler små rovfiskar, färre små kräftdjur, och ökande utbredning av algmattor som kväver ålgräset som är torskens uppväxtmiljö.

Det är mycket länge sen nåt större fiske bedrevs i fjordarna innanför Tjörn och Orust. I stora delar av fjordområdet bedrivs inget som helst yrkesmässigt fiske. Fisket spelar därför idag ingen som helst roll för ålgräset försvinnande. Men trots att det finns lokala lekbestånd av torsk i området växer inte torskbeståndet. Orsakerna till detta är ännu oklara å ingen forskning bedrivits. En sak som dock hänt är att när fiske försvunnit har sälstammen växt till sig. De flesta fiskare och lokalinvånare i området tro att det är sälarna som gör att torskbestånden inte växer till sig på det sätt de borde göra. Större torskbestånd skulle göra trycket på ålgräset mindre så det är av väsentlig vikt att det forskas på detta med sälarna.

Ålgräsängar, som är en typ av sjögräs, fyller många viktiga roller i vår natur och förser människan med flera olika ekosystemtjänster. Bland annat fungerar de som naturliga kolsänkor och minskar därmed klimatförändringar. De är mer effektiva än miljöer på land när det gäller att binda koldioxid. Det finns alltså många skäl att stoppa den pågående förlusten av ålgräs. Under 2016 startar ett åtgärdsprogram för ålgräs som innehåller förslag på hur den ökande exploateringen av ålgräsmiljöer längs västkusten till följd av till exempel småbåtshamnar och båtplatser kan minska. Vidare planeras storskalig restaurering av ålgräsängar där dykare ska plantera ålgrässkott för hand.

Mer om detta kan läsas i rapporten Havet 2015/2016.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!