Förslag från STPO och SFPO om torskvoter i Östersjön

Sveriges Torskfiskares Producentorganisation (STPO) och Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) har under sommaren arbetat fram ett förslag på hur de vill att torskvoten i Östersjön ska delas upp mellan båtarna. Bakgrunden till förslaget är att de två organisationerna såväl som Havs och Kustfiskarnas Producentorganisation (HKPO) deltagit i möten med Havs- och vattenmyndigheten (HaV) om behovet av ett nytt förvaltningssystem för torskfisket med anledning av den nya ekosystembaserade förvaltningsplanen som antagits av Europaparlamentet.

SFPO tog under sommaren initiativ till möten om ett nytt system och bjöd in STPO och HKPO till dessa. HKPO valde att inte delta i mötena. SFPO och STPO arbetade därför fram ett förslag själva:

STPO och SFPO är av uppfattningen att en fördelning endast kan ha sin grund i existerande ransonsystem, eftersom detta är minst orättvist och lämpligast. Historiken har med tanke på hur situationen har varit under den senare delen av referensperioden sina begränsningar.

Detta innebär således att man bör utgå ifrån ransontrappan för den initiala fördelningen, men att de som missgynnas av denna (dvs. de som fiskat mer än vad en beräkning utifrån trappan tilldelar dem) ska kompenseras upp till motsvarande del som de fiskat historiskt. Anledningen till detta resonemang är att det inte på något sätt kan anses vara rätt att vissa ska tilldelas mindre än vad de har fiskat (alltså när en fördelning utifrån historiken blir större än en tilldelning baserad på ransontrappan samtidigt som det finns ”luft i systemet”) och att de därigenom skulle hamna i ett sämre läge än innan. Detta handlar om ett fåtal fiskefartyg. Härutöver ska det under året vara möjligt att temporärt fördela om icke-nyttjade kvoter. Målsättningen ska vara att undvika en kapitalisering.

I framtiden är det vår önskan att producentorganisationer kan handha denna typ av problem och fler frågor internt och sinsemellan. En viktig del för en producentorganisation är att göra produktions- och saluföringsplaner. Detta instrument skulle kunna vidareutvecklas till att medverka till att vid behov omfördela outnyttjade kvoter. Därigenom säkerställer man nödvändig flexibilitet, samtidigt som myndighetens arbetsuppgifter ej ökar. STPO och SFPO kan inte anse att det finns behov av kvotavsättningar till annat än de berörda tillståndshavarna. Vid utformningen av system bör frågeställningen kring nyrekrytering etc. vägas in och vara frågor som producentorganisation driver. STPO och SFPO anser att om situationen är sådan att trål respektive garn inte fiskar upp sin del så bör överföringsmöjlighet finnas som säkerställer ett fortsatt lönsamt fiske.

Med avseende på koncentrationsspärrar är det STPO:s och SFPO:s uppfattning att dessa bör fastställas till 12 procent i västra och 8 procent i östra.

STPO och SFPO är medvetna om att detta förslag långt ifrån är ett komplett förslag, men det är ett förslag syftande till att utgöra grund för en fortsatt progressiv process vad gäller Östersjötorskfisket, som är i stort behov av ändrade förutsättningar för att möjliggöra lönsamhet etc.

Det är förstås olyckligt att HKPO inte deltagit i möten då det hade varit bättre om all yrkesfiskare stod bakom förslaget. Det finns också klara problem och begränsningar med förslaget som gör att det inte blir så effektivt och bra som möjligt för fisket. Detta ska jag återkomma till i ett särskilt inlägg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Förslag från STPO och SFPO om torskvoter i Östersjön”

Kommentarer är stängda.