Eu förbjuder danskt och tyskt trålfiske på rödspätta i Östersjön

De tyska och danska myndigheterna tillätt trålfiske efter rödspätta i västra Östersjön trots ett generellt förbud för torskfiske under lekperioden februari-mars. Nu har detta undantag förklarats vara i strid EU:s beslut och regler på området. De enda som får fiska rödsspätta och andra fiskar förutom torsk är båtar som är kortare än 15 meter och som fiskar på grundare vatten än 20 m:

EU-Kommissionen, Tyskland og Danmark er nu nået til fælles forståelse af undtagelsesbestemmelserne for forbud mod fiskeri af torsk i vestlige Østersø i ”lukkeperioden” 1. februar til 31. marts.

Den fælles forståelse er, at eneste mulige undtagelse fra forbud mod fiskeri af torsk i vestlige Østersø i ”lukkeperioden” omfatter fiskefartøjer med en længde på mindre end 15 meter overalt (undtagen partrawlere) fiskende på vanddybder mindre end 20 meter. Den fælles forståelse vil af både Tyskland og Danmark blive lagt til grund for den kontrol, der gennemføres med virkning fra den 7. marts og fremover.

De tidligere udstukne muligheder for i ”lukkeperioden” at fiske efter fladfisk på vanddybder over 20 meter med alle fartøjer uanset længde er således ikke længere gældende. Hverken for danske eller tyske fiskefartøjer.

Sannolikt är det ny beslutet en följd av att olika miljöorganisationer protesterat mot rödspättefisket med trålare. Beslutet är också rimligt. Det går inte att fiska rödspätta med de bottentrålar som idag används i Östersjön utan att också fånga en hel del torsk.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,