Inget ekonomiskt stöd till torskfiskare i Östersjön

Inför detta år skars torskkvoterna ner mycket kraftigt i Östersjön. För det västra beståndet var minskningen 56%. Den kraftigt minskade kvoten har slagit mycket hårt mot småskaliga kustnära fiskare i både Danmark och Sverige som brukar fiska i västra Östersjön. I Sverige är det främst trålfiskare som drabbats då de blivit helt utan kvot i västra Östersjön.

Det danska parlamentet beslutade inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik att ge ersättning till de yrkesfiskare som drabbade av den mycket kraftiga kvotminskningen. Totalt avsattes 24 miljoner danska kronor för detta ändamål.

Det förefaller alltså möjligt att ge ekonomiskt stöd till de drabbade i enlighet med EU:s gemensamma fiskeripolitik. Trots det skriver den svenska regeringen i sitt svar på skrivelser från HKPO och SFPO att det inte går:

”Regeringen är väl medveten om den ekonomiska situationen för delar av det svenska fisket och arbetar aktivt för att återuppbygga fiskbestånden för en långsiktigt hållbar och lönsam fiskerinäring. De betydande kvotminskningarna är ett led i detta. Det svenska totala kvotutnyttjandet för torsk i hela Östersjön har under de senaste åren uppgått till ca 50 procent och den mängd av svenska torskkvoten i Östersjön som fördelats 2017 till trålfiske överstiger det fiske som skedde under 2016.

Det finns i dagsläget inga möjligheter att ersätta fisket för kraftigt reducerade torskkvoter som beslutats av EU:s ministerråd eller för individuella effekter av den fördelning av fiskemöjligheter som förvaltande myndighet, Havs- och vattenmyndigheten, beslutat.”

Det verkar onekligen som om regeringen överhuvudtaget inte tittat på problemet och inte ens försökt ta fram ett ersättningsförslag.  De har skrivit ett standardsvar som uppenbarligen inte är korrekt och visar därmed att de i praktiken nonchalerar yrkesfisket i Sverige. Det är en oerhört nonchalant inställning till en liten minoritetsgrupp i Sverige.

Samtidigt har regeringen dock rätt i att den svenska torskkvoten inte utnyttjas till fullo och att de trålare som därför inte fått nån kvot i västra Östersjön kan fiska sin andel i östra Östersjön istället. Indirekt visar regeringen i sitt svar också på det faktum att något svenskt överfiske av torsk inte finns i Östersjön trots att miljöorganisationer falskeligen ständigt och jämt hävdar detta.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!