SFPO vänder sig mot fler fredade områden i Kattegatt

Länsstyrelsen i Halland har föreslagit flera nya fiskeförbudsområden i Kattegatt. Deras förslag har godtagits av Havs- och vattenmyndigheten som gjort dem till sina med vissa förändringar.

Sveriges Fiskares PO riktar i sitt remissvar hård kritik mot förslaget som sådant men framförallt mot sättet som förslaget tagits fram:

SFPO vill inledningsvis rikta skarp kritik mot den process (eller rättare sagt: icke-process) som förevarit i saken. I ljuset av de positiva erfarenheterna vad gäller den process som utmynnade i fiskeregleringen för området Bratten kan endast djupt beklagas att förslagsställaren, Länsstyrelsen i Hallands län, valde att göra mer eller mindre precis tvärtom. Om en sådan process ägt rum som skedde i fallet Bratten så hade förslaget varit bättre, välförankrat och ändamålsenligt. Förevarande förslag är inte detta och därför avstyrker SFPO förslaget. Det korrekta att göra enligt vår uppfattning vore att reversera processen och ta tillbaka förslaget och inleda en ny process på så sätt som skedde i fallet Bratten. SFPO beklagar att Havs- och vattenmyndigheten mer eller mindre rakt av tagit förslaget från Länsstyrelsen i Hallands län utan att hörsamma relevanta, riktiga och bra synpunkter.

De synpunkter som under den bristfälliga process som trots allt har förevarit, har framförts från fiskets representanter har man valt att mer eller mindre bortse ifrån fullständigt. Med andra ord har länsstyrelsen inte förstått de synpunkter som framförts och valt att inte lyssna på fisket vilket resulterat i ett dåligt förslag.

Vid möte i Nordsjönämndens (NSAC) arbetsgrupp för Skagerrak och Kattegatt i Göteborg den 31 maj presenterades det dåliga förslaget på ett förvisso bra sätt. Kritiken som framkom vid det mötet överensstämmer med den kritik som framförts ovan.

SFPO har medlemmar som fiskar i eller omkring områdena och därmed borde SFPO ha ingått i den krets som länsstyrelsen haft samråd med. Så har inte varit fallet, det vill säga länsstyrelsen har inte haft någon dialog över huvud taget med SFPO i saken.

Vidare riktar de alltså kritik mot förslaget som de menar går alltför långt och riskerar att för gott slå ut det småskaliga yrkesfisket i Halland, dvs allt yrkesfiske i Halland.

Även om SFPO är helt mot förslaget tar de också upp en del mindre ändringar som enligt dem skulle göra förslaget på nya skyddade områden bättre. Bland annat kritiserar de områdens storlek och geografiska utredning liksom att bara burfiske efter kräfta ska vara tillåten i vissa områden. De menar att allt burfiske borde vara tillåtet.

I det stora hela menar de dock att förslaget är allt för långtgående och att syftet med att skydda de aktuella områdena hade kunnat göras på ett sätt som inte begränsade fisket så som det nuvarande förslaget gör.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!