Danska riksrevisionsverket riktar allvarlig kritik mot dansk fiskeriförvaltning

Kvotekoncentrationen i dansk fiskeriDanska Rigsrevisionen har undersökt hur Miljø- og Fødevareministeriet skött förvaltningen av fisket och kvoterna (fiskerättigheterna). De har undersökt både förvaltningen av IOK som finns det pelagiska fisket och industrifisket och FKA som finns i konsumtionsfisket och som också omfattar det småskaliga danska fisket. Undersökningen visar en ökad ägarkoncentration vad det gäller innehav av fiskerättigheter. Detta är en naturlig utveckling då antalet fiskebåtar och fiskeriföretag minskat.

Rapporten menar att det danska kontrollsystemet inte fungerar ordentligt i nuläget och att Miljø- og Fødevareministeriet i praktiken inte kunnat avgöra när och om en enskild fiskare eller ett enskilt fiskeriföretag överträtt gränserna för innehav av fiskerättigheter. Systemet för hur det räknas har ändrats flera gånger och på sådant sätt att det i praktiken ofta är omöjligt att utifrån systemet veta hur mycket en enskild fiskare eller fiskeriföretag faktiskt har:

Rigsrevisionen vurderer, at ændringerne samlet set har medført, at ministeriets nuvæ- rende regler for koncentration af IOK-kvoter i praksis er sværere at administrere og gør lofterne for, hvor mange kvoter en fisker må eje til flydende størrelser frem for faste lofter.

For det andet har Miljø- og Fødevareministeriet ikke etableret et system, der sikrer en forvaltning, hvor ministeriet kan opgøre den enkelte fiskers ejerskab af kvoteandele korrekt. Ministeriet har ikke haft de mest grundlæggende administrative forudsætninger for at kunne registrere kvotehandler og dermed kvoteejerskab korrekt. Helt almindelige administrative procedurer, såsom præcise regler for anmeldelser af handler med fartøjer og kvoter, instrukser til sagsbehandlere og kvalitetssikringsprocedurer af den tilsendte grunddokumentation, har frem til i dag været ikke-eksisterende. Konsekvensen er, at der har været et helt utilstrækkeligt grundlag for at opgøre kvoteejerskab og kvotekoncentration.

Rigsrevisionen har också funnit att systemet medfört att flera fiskare vid flera tillfällen överträtt gränserna för hur mycket fiskerättigheter (kvoter) de får inneha. Dessutom har Miljø- og Fødevareministeriet allvarligt misskött förvaltningen genom att ha felaktiga uppgifter i registret, inte ha kontroll på vem som ägt och äger en fiskebåt eller ett visst företag. De har till och med upptäckt saker som sannolikt innebär brott som att enskilda fiskare uppgett felaktig ägare till fiskebåtar och fiskerättigheter eller felaktiga datum för överlåtelser av fiskebåtar och fiskerättigheter:

Samlet set vurderer Rigsrevisionen, at ministeriet i en årrække har anvendt ufuldstændige data, skiftende beregningsgrundlag og forkerte registreringer af kvotehandler og kvoteejerskab ved opgørelsen af koncentrationen for IOK-kvoterne. Samtidig er det blevet muligt at bytte kvoter væk, der burde have talt med ved opgørelsen af kvotekoncentrationen, via internationale kvotebytter. Dette har medført, at hverken ministeriet eller offentligheden har fået et retvisende billede af kvotekoncentrationen.

Ministeriet har på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse oplyst, at ministeriet vil gennemføre en bagudrettet analyse ved en ekstern part, bl.a. for nærmere at kunne bestemme det samlede omfang af de problemer, som Rigsrevisionen har identificeret. Analysen vil se på, om den nuværende reguleringsmodel på området er den mest hensigtsmæssige, herunder om det nuværende meget høje omfang af kvotehandler er ønskeligt. Analysen vil også se på det hensigtsmæssige i at have ét samlet kvoteloft for IOK-arter kontra individuelle kvotelofter for de enkelte IOK-arter, på reglerne for bestemmende indflydelse og reelt ejerskab, ligesom Rigsrevisionens påpegede problemstilling om at anvende initial eller slutkvoter ved kvotekoncentrationsberegning skal analyseres.

Ministeriet har anmodet politiet om at indlede en politimæssig efterforskning i de sager, hvor Rigsrevisionen har påpeget, at der kan være mistanke om strafbare forhold.

Dansk fiskeriförvaltning har enligt rapporten från Rigsrevisionen inte fungerat som den borde och inte kunnat fungera som den borde:

Folketinget var opmærksom på risikoen for, at kvoterne blev koncentreret på for få hænder. Folketinget forudsatte derfor, at Miljø- og Fødevareministeriet fulgte udviklingen, opbyggede et kvoteregister, fastsatte regler for koncentrationen af kvoter og kontrollerede, om reglerne blev overholdt.

Statsrevisorerne påtaler skarpt, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af fiskerikvoterne har været uprofessionel og helt utilstrækkelig. Forvaltningen har ikke understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke måtte koncentreres på for få fiskere.

Miljø- og Fødevareministeriet har ikke etableret de mest grundlæggende administra­tive forudsætninger for korrekt registrering af kvotehandler og kvoteejerskab, og ministeriets opfølgning og kontrol har været særdeles mangelfuld eller fraværen­de. Det har medført, at fiskere i mange år har kunnet overtræde reglerne for kvotekoncentration. Derudover har der i perioder reelt ikke været regler, der i praksis sat­te grænser for, hvor mange kvoter den enkelte fisker måtte eje.

Felaktigheter finns både när det gäller det småskaliga och det storskaliga fisket. Bland de saker Rigsrevisonen upptäckt som kan vara brottsligt finns också indikationer på att en del stora fiskeriföretagare använder sig av bulvaner (stråmænd). Miljø- og Fødevareministeriet har aldrig utrett dessa saker ordentligt. Det framgår också klart av rapporten och kommenteras av statsrevisorerna så här:

Rigsrevisionens gennemgang har vist, at der er fejl og uregelmæssigheder i Miljø- og Fødevareministeriets registreringer, at det er muligt at overtræde reglerne for kvotekoncentration, at sanktionerne er svage ved overtrædelser, at antallet af kvotehandler er bemærkelsesværdigt højt, og at der er indikationer på ulovlig stråmands­virksomhed samt mistanke om strafbare forhold.

Kritiken mot dansk fiskeriförvaltning är förödande för Miljø- og Fødevareministeriet och dess fiskeriförvaltning. Den danska regeringen valde att förekomma den offentliga publiceringen av rapporten genom att organisera om samt sparka fiskeriminister Esben Lunde Larsen.

Det danska fiskeriförvaltningssystemet hade redan från början ett par inbyggda fel. Det fanns inga tak för ägande vilket ledde till att en del redan tidigt kunde skaffa sig mer än 10% av fiskerättigheterna i IOK-systemet vilket till slut var den gräns som infördes. När tak infördes i IOK-systemet var det ett samlat tak som är mycket svårt att kontrollera och räkna ut. Det finns i IOK-systemet inga artvisa tak så som det är i FKA-systemet vilket är en klar svaghet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!