SFPO hade önskat större begränsning för fritidsfisket på hummer

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har idag fattat beslut om nya regler för hummerfiske. Beslutet innebär bland annat minskning av antalet tillåtna redskap, kortare fiskesäsong och höjt minimimått.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

SFPO välkomnar HaVs beslut, men hade önskat ännu mer långtgående regeländringar. Beståndssituationen för hummer på Västkusten är enligt organisationen allvarlig och SFPO har länge påtalat behovet av ändrade regler i ljuset av det i stort sett okontrollerade fritidsfisket. Nu är det viktigt att myndigheter och såväl yrkes- och fritidsfiskare tar ansvar för att säkra hummerbeståndets framtid.

HaV:s beslut innebär att en fritidsfiskare som tidigare har kunnat använda upp till 14 hummertinor kan fiska med upp till 6 hummertinor i höst. En yrkesfiskare kommer att kunna fiska med upp till 40 hummertinor, istället för som tidigare 50 tinor.

– Förslaget om minskningen av antalet tillåtna redskap är den del av remissen som har engagerat mest. Flera fritidsfiskare har föreslagit en något mindre minskning av antalet redskap. Vi har dock gjort bedömningen att en kraftig reduktion av framför allt fritidsfiskets redskapsanvändning är nödvändig för att beståndet ska få möjlighet att återhämta sig så snabbt som möjligt. Fritidsfisket står för upp till 90 procent av redskapen som används i fisket och det är därför här som reduktionen ger störst effekt på mängden fångad hummer. Detta bedömer vi därför vara en rimlig, nödvändig och proportionell åtgärd, säger Martin Karlsson från Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande.

Minimistorleken ökas från 8 cm över ryggskölden till 9 cm och därmed ökas även storleken på flyktöppningar från 54 mm till 60. Beslutet innebär också att fiskesäsongens längd förkortas. Tidigare har alla kunnat fiska från premiären och fram till sista april. Från och med i år kommer en fritidsfiskare kunna fiska fram till sista november och en yrkesfiskare ytterligare en månad, fram till sista december.

– Vi har gjort bedömningen att en förkortad fiskesäsong innebär dels att det fångas mindre hummer, dels att resurserna till övervakning av fisket kan koncentreras till en kortare period och därmed bli effektivare. För yrkesfisket som fiskar för försäljning har vi gjort bedömningen att eftersom december månad är viktig för försäljning av hummer till nyår, samt att dessa står för en mindre del av fångsterna totalt sett bör dessa kunna fiska en månad längre än fritidsfiskare utan att återuppbyggnaden av hummerbeståndet riskeras, säger Martin Karlsson.

SFPO är i huvudsak nöjda med beslutet men menar dock att fiskeperioden för fritidsfiskare borde ha begränsats ytterligare och mer långtgående än vad som nu blev fallet. SFPO:s förslag var att fritidsfisket, som är betydligt mer omfattande i antal redskap och landad fångst än yrkesfisket, skulle få bedrivas med start två veckor efter premiären till 31 oktober, istället som nu blev beslutat från premiären till 30 nov. Detta borde gott och väl tillgodose hushållsbehovet för fritidsfiskare, som ju inte får sälja sina fångster vidare. Fritidsfiske av hummer är en hobby för nöjes skull medan yrkesfiske är en näringsverksamhet!

Dessutom vill SFPO se ett bricksystem som i Kanada för fritidsfisket som annars är helt okontrollerbart även i fortsättningen.

Martin Rydgren från Havs- och vattenmyndigheten menar för sin del att beslutet är ett första steg i arbetet med att återuppbygga hummerbeståndet.

– Vi kommer fortsätta detta arbete och då beakta de många intressanta synpunkter och förslag som inkommit till myndigheten. Vi kommer också i samarbete med forskare på Sveriges lantbruksuniversitet följa upp effekterna av de beslutade förändringarna. Detta för att säkerställa att förvaltningsåtgärderna har avsedd verkan och att dessa kan förändras på ett adaptivt sätt om det är nödvändigt, säger Martin Rydgren.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!