Klimatet är huvudorsaken till minskande syrehalter i Bottenhavet

Syrehalterna i Bottenhavet har minskat sedan 1970-talet, en minskning som accelererat från 1990. För att ha möjlighet att åtgärda denna försämring i den marina miljön är det nödvändigt att identifiera orsakerna till denna syreminskning, eftersom olika orsaker kan kräva olika former av åtgärder.

Om orsaken till exempel är ökad syreförbrukning beroende på regional övergödning, skulle det innebära ökat behov av regionala reningsåtgärder. Målsättningen med projektet var att ge en tillförlitlig förklaring till de sjunkande syrehalterna i Bottenhavet under de senaste 20 åren genom att använda data från de nationella miljöövervaknings-programmen.

Analyser utifrån miljöövervaknings- och forskningsdata presenterade i en rapport från  Havsmiljöinstitutet visar att minskningen av syrehalten i Bottenhavets djupvatten främst beror på en ökning av vattentemperaturen, delvis på en ökning av löst organiskt kol i vattnet samt tillflöde från egentliga Östersjön. Analysen visar däremot inget tydligt stöd för att övergödning i Bottenhavet orsakat de minskande syrehalterna. Ökningen av vattentemperaturen är ett resultat av de storskaliga klimatförändringar som människan skapat.

De analyser som gjorts inom projektet visar att Bottenhavets framtida hälsa främst gynnas av en kombination av åtgärder för att motverka globala klimatförändringar samt åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i egentliga Östersjön. Näringstillförsel från Bottenhavets avrinningsområden bedöms främst ha haft betydelse för syresituationen i kustnära vattenförekomster men  ingen egentlig betydelse för de minskande syrehalterna i Bottenhavets utsjöområden.

Om detta visar sig vara korrekt vid fortsatta studier kan det kanske också förklara stora delar av den kraftigt ökade syrebristen i Östersjön trots minskade utsläpp av gödningsämnen. Om detta är det stora problemet för Östersjön är det omöjligt att åtgärda lokalt utan kräver internationella åtgärder. Problemen för torsken i Östersjön hamnar också i annan dager. Är syrebrist på grund av varmare vatten det egentliga problemet kan vi inte göra nånting för att rädda torsken i Östersjön.

Torskfisket måste naturligtvis minska i takt med att torskbestånden minskar och för att kunna behålla torskbestånd invid kusten som kan fiskas måste licensjakt på säl och skarv införas. Ett bottentrålsförbud blir helt meningslöst. För framtiden behövs också åtgärder för att reservera andra fiskarter för yrkesfisket, exempelvis abborre, gös, gädda, lax och sik. Begränsningar av fritidsfisket blir nödvändiga för att yrkesfisket och kulturen i många kustsamhällen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!