Nya regler för fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske år 2018

Havs- och vattenmyndigheten skickade den 20 oktober 2017 ut en remiss om anpassningar av regelverket inför 2018. Nedan följer de ändringar som beslutats.

Extra tilldelning regionalt

En regional extra tilldelning av torsk i östra Östersjön fördelas till den som endast har särskilt tillstånd för torskfångande redskap med trål i Östersjön. Den regionala tilldelningen uppgår till 20 % av den torskkvot som avsätts till trålfisket i östra Östersjön och är inte möjlig att överlåta.

Fördelningen av den regionala tilldelningen år 2018 kommer att grunda sig på de aktuella tillståndshavarnas fångster av torsk under 2015 och 2016. Den regionala tilldelningen görs för att stödja den östersjöbaserade fiskeflottan för att motverka den negativa utvecklingen av antalet fartyg i Östersjön.

Bestämmelser om minsta nivå för tilldelning av en kvot

Den som har en kvot, oavsett om tilldelningen grundar sig på avsättning av bifångster, grundnivå eller egen fångsthistorik, lyfts upp till en minsta nivå om 20 kg för den aktuella kvoten. Har du ingen egen fångsthistorik eller inte får extra tilldelning av olika kvoter för att täcka dina bifångster, får du ingen tilldelning.

Införande av separata särskilda tillstånd för fiske med torskfångande redskap i västra och östra Östersjön

Separata särskilda tillstånd för torskfångande redskap i västra och östra Östersjön införs från och med den 1 januari 2018. Den som har uppnått infiskningskravet för att få förnyat tillstånd under år 2017 kommer få tillstånd i respektive område år 2018. Om någon inte får tilldelning av torsk i ett av områdena så omfattas du heller inte av infiskningskrav i det området under det året.

Infiskningskrav per särskilt tillstånd ska gälla fångst av kvoterade fördelade arter

Infiskningskraven ska endast gälla fångster av kvoterade arter som har fördelats på individuell nivå. Övriga arter som landas kommer inte räknas med vid bedömningen av om en tillståndsinnehavare uppnår infiskningskraven. Undantaget är passiva torskfångande redskap i Östersjön. Där gäller infiskningskravet för all fångst.

Nya regler begränsar skrovbyten och byte av tillståndshavare

Från och med den 1 juni 2018 kan skrovbyten endast ske i följande fall:

  • när en fiskelicensinnehavare har ett fartyg som byggs om och längd, bredd, motorstyrka eller bruttodräktighet ändras
  • vid stadigvarande byte av fartyg
  • när ett fartyg är upptaget på varv eller har ett haveri som medför att det inte kan användas till fiske under en längre period
  • om en fysisk fiskelicensinnehavare ombildar sitt företag till en juridisk person

Vid byte av tillståndshavare eller ändrade ägarförhållanden kommer HaV ta hänsyn till vilka fysiska personer som har inflytande (ägarandelar) i en fiskelicens. Bytet av tillståndshavare får inte leda till att en fysisk person överskrider koncentrationsnivåerna (högsta möjliga innehav av en kvot) för olika demersala fiskemöjligheter genom sitt innehav.

Justering av kriterier för nyetablering för fiske som kräver särskilt tillstånd och demersala fiskemöjligheter samt införande av ansökningsperiod

Om beståndssituationen för olika arter ger möjlighet till nyetablering för särskilda tillstånd kommer HaV ta hänsyn till följande fyra kriterier vid prövningen av ansökan:

  • sökandes möjlighet att följa landningsskyldigheten med hänsyn till tillgängliga fiskemöjligheter och de förväntade fångsternas sammansättning
  • minskad miljöpåverkan genom prioritering av skonsamma och selektiva fiskemetoder samt minskad energiförbrukning
  • fiskets bidrag till lokal ekonomi och en balanserad fördelning av fisketillstånden längs Sveriges kust
  • fiskets betydelse för den sökandes försörjning.

En ansökningsperiod införs för nyetablering för de olika särskilda tillstånden. Ansökningsperioden är 1 juni – 1 oktober året innan det kalenderår som fisket är tänkta att påbörjas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!