Riksdagsdebatt om fiske med lögner och till intet förpliktigande utsagor

Riksdagen hade en debatt om fiske och fiskeripolitik igår. Det var mycket skitsnack från många politiker. Monica Haider från socialdemokraterna uppvisade en del verklighetsfrämmande resonemang. Hon vill att världens mest kontrollerade yrkesgrupp, svenska yrkesfiskare, ska bli ännu mer kontrollerade. Hon vill att att det småskaliga kustnära fisket ska gynnas. Hon är medveten om sälproblemet men vågar inte föreslå några åtgärder. Att svenskfångad fisk huvudsakligen går till fiskmjöl (Inte till foder som hon säger) beror på att den inte får säljas som föda inom EU. Det finns helt enkelt ingen konsumentmarknad för den. Förhållandet har inget med det svenska fisket i sig att göra.

Moderaten Jesper Skalberg Karlsson tar också han upp sälarna och problemen som har med dem att göra men hans tal var i huvudsak en massa floskler som inte förpliktigar till något utan bara låter bra. Inga direkt felaktigheter men heller inget som betyder nåt. På samma sätt är det med sverigedemokraten Martin Kinnunens inlägg, många ord, tar upp säl- och skarvproblematiken, men allt han fick sagt i debatten är till intet förpliktigande. Floskelmästaren visade sig dock vara Eskil Erlandsson, han sa inte något konkret mer än att det var bättre på hans tid som ansvarig för fisket.

Lars Tysklind från liberalerna fokuserade i sitt tal på utveckling av selektiva redskap. Det är nåt som pågår hela tiden, men ett av problemen för detta arbeta är den överdrivna detaljreglering kring redskapsutformning som främst finns i Östersjön, men även ibland på andra håll. Det nämner han inte alls. Han pratar dock allmänt om problemen med regelverket:

Yrkesfisket är, både ur europeisk synpunkt och ur svensk synpunkt, väldigt styrt av regelverk. Många fiskare vittnar om att de så gärna vill göra rätt men att det blir fel i alla fall. Och då får de sanktionsavgifter och så vidare. Det finns någon sorts vanmakt inbyggd i detta system, och regelverket är komplicerat och kanske ohanterligt.

Han säger vidare de vanliga obligatoriska sakerna om kustnära småskaligt fiske och ger sitt stöd till den gemensamma fiskeripolitiken. Hans tal fokuserad mer på positiva sker än på negativa och avviker på det sättet från många av de andra inläggen i riksdagsdebatten.

Roland Utbult från KD valde en mer traditionell vinkling än Tysklind och fokuserade på det alltför krångliga regelverket som inte står i samklang med verkligheten:

Den svenska fiskerinäringen lyder under många olika regler. Ett synnerligen detaljerat regelverk på EU-nivå reglerar snart sagt det mesta av produktionen av fisk och fiskeripolitiken. Det tillkommer också nationell lagstiftning och ett antal föreskrifter från myndigheter. Regelmassan upplevs som synnerligen tyngande av näringen. Bland de mer svårmotiverade reglerna är att fiskaren måste gissa fångstens storlek inom en marginal på 10 procent innan den har vägts, annars straffas fiskaren.

VMS-systemet sänder signaler som gör det möjligt att kontrollera var båtarna befinner sig. När fisken är fångad skriver man in resultatet i loggboken. Det sker sedan en avräkningskontroll vid landningen av fångsten. En felmarginal på 10 procent är okej. Det kan vara svårt att sätta sig in i – speciellt om man inte har varit ombord på en fiskebåt i hårt väder på Nordsjön – att det vid tufft väder kan vara svårt att uppskatta hur mycket fisk man har fått. Man kanske tror att det är 300 kilo, och så visar det sig vid landningen vara 350 kilo. Ja, då överstiger man marginalen och får betala böter.

Vidare berör han förstås säl- och skarvproblematiken. Han nämner också det idiotiska och helt orealistiska förslag på förbud mot bottentrålning som drivs av den fiskerifientliga forskare, miljövänner och partier.

Miljöpartiets Emma Nohrén talade mycket om övergripande miljöproblem och deras effekt på fiskbestånd och fiske. Det var förtjänstfullt och hon undviker nästan helt en massa dumheter och felaktigheter. Något som är ovanlig för en miljöpartipolitiker. Men lite dumheter om trålfiske blir det.

Kungen när det gäller felaktigheter, falska uppgifter och desinformation i riksdagsdebatten var dock Jens Holm från Vänsterpartiet. Han spred lögner som en gödselspridare. Det är 30% av världens fiskbestånd som är överfiskade, inte 90% som han påstår.

Situationen i Sverige är mycket, mycket bättre, Det finns ingen kommersiellt viktig fiskart som är överfiskad i Sverige. När han påstår att så skulle vara fallet ljuger han. När det gäller torsken i Östersjön fiskas inte ens den vetenskapligt fastställda kvoten upp och på samma sätt är det med en mängd fiskarter i Sverige.

Svenska yrkesfiskare behöver inte fiska mindre, Sverige använder inte sina vetenskapligt fastställda fiskkvoter så det finns faktiskt utrymme för ett ökat svenskt fiske. De senaste åren har politikerna i EU dessutom följt de vetenskapliga råden vid sin beslut om kvoter så Holm ljuger även om detta,

Sen pratar han en massa om att industrifiske skulle vara problemet. Industrifiske är inget som helst problem vid svenska kuster för det är inte tillåtet där. De fiskar inte heller samma arter som det kustnära småskaliga fisket och de fiskar inom vetenskapligt fastställd ramar och på vetenskapligt fastställda kvoter. Säl och skarv finns däremot vid kusten och konkurrerar direkt med det småskaliga kustnära fisket. Det är det kustnära fiskets allt överskuggande problem ihop med ett krångligt regelverk. Holm ljuger nästan som en borstbindare.

I sin replik till Roland Utbult kommer han dessutom med ytterligare lögner och påstår att det finns industrifiske med bottentrål. Det existerar inte utanför tobisfisket i Nordsjön. Industrifiske sker främst med flyttrål och på skarpsill i Skagerak och Östersjön samt på sill i Östersjön. Nån bottentrål används idag inte i detta fiske.

När Holm pratar om mer generella miljöproblem är han dock bättre och det han säger är i linje med vad Nohrén från miljöpartiet sa.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Riksdagsdebatt om fiske med lögner och till intet förpliktigande utsagor”

Kommentarer är stängda.