Årlig överlåtelse av fiskerättigheter bra men permanent överlåtelse bättre

I det demersala svenska fisket har årligt överlåtbara kvoter införts, kallade överlåtbara fiskemöjligheter. Det är inte permanent sälj- och köpbara utan enbart möjliga att överföra under innevarande år, dvs en slags uthyrning eller utlåning.

Yrkesfiskare har getts möjlighet att svara i enkät med anledning av att systemet utvärderats efter det första året som det gällt. De flesta yrkesfiskare som svarat är nöjda med systemet men de anser trots det anser många att permanent överförbara fiskerättigheter vore ännu bättre:

Flera svaranden anser att ett system med permanent överlåtbarhet, såsom i det pelagiska fisket, även bör införas inom det demersala fiske, bland annat för att få en ekonomisk trygghet och för att ha möjlighet att skaffa rätt balans i kvoterna mer långsiktigt. Vidare framförde vissa att infiskningskraven för att få förnyat särskilt tillstånd till nästkommande år leder till att de måste ha två fartyg fastän de endast vill bedriva fiske med ett, och att de därför vill se ett system med permanenta överlåtelser införas så snart som möjligt.

Omkring 15 av de svarande är rejält missnöjda jämfört med närmare 70 som är helt nöjda eller nästan helt nöjda.

Systemets effektivitet begränsas av att kvoterna (fiskemöjligheterna/fiskerättigheterna) inte är fullt och permanent överlåtbara. Även tillståndskraven där tillstånd är svåra att överlåta innebär begränsningar. Resultatet av detta har blivit ett stort antal båtar med tillstånd för torskfiske i Östersjön inte fiskar mer än infiskningskraven. De används alltså egentligen inte till yrkesfiske utan finns kvar utifall någon skulle vilja fisk med dem i framtiden. Med permanent köp- och säljbara tillstånd och kvoter skulle ingen behöva behåll sin båt av den anledningen utan om någon vill börja inom ett fiske kan den lätt köpa in sig. För att det inte ska bli för dyrt behövs det i så fall särskilt avsatta kvoter/fiskerättigheter för de som vill in som nya i ett fiske.

I räkfisket finns också en mängd fiskebåtar som inte används till yrkesfiske. I räkfisket handlar det om att det finns för många tillstånd och båtar vilket lett till att båtar köps upp för att användas som kvotbåtar. Idag finns 62 räkfisketillstånd, men bara ungefär 40 båtar bedriver ett aktivt fiske. Dessa båtar används inte till fiske men orsakar onödiga kostnader för företagen och onödiga miljöbelastningar. Med permanent överförbara tillstånd och fiskerättigheter skulle dessa båtar snabbt försvinna och skrotas. Om tillstånd som innehas av folk som inte fiskar försvinner blir det lättare för nya att komma in i fisket.

Permanent överförbara fiskerättigheter skulle därför innebära många förbättringar. De skulle även lösa en del andra problem med överlåtelser om visat sig i utvärderingen. Idag är tilldelningen ojämn och många båtar som inte behöver en viss fiskart, exempelvis torsk i Skagerak, får tilldelning. Om det är en ägare som inte bryr sig kommer den kvantiteten fisk inte ut på marknaden. Det kan också resultera i att innehavare av fiskemöjligheter väntar så länge den kan med att erbjuda utlåning eller uthyrning att det inte blir intressant för den som velat ha fler fiskemöjligheter. Resultatet blir dåligt kvotutnyttjande. Med permanent överlåtbarhet försvinner sannolikt den typen av problem.

Med permanent överförbara fiskerättigheter kan dessutom hela systemet med särskilda tillstånd tas bort på sikt. Marknadskrafter an reglera så att det inte finns för många eller för få inom ett fiske. Idag är det i allmänhet så att det finns för få, för de flesta kvoter och arter gäller att kvotutnyttjandet är lågt eller mycket lågt. För räkfisket gäller sannolikt att fortfarande finns lite för stora utkast av småräkor (high-grading) och för torskfisket i Östersjön gäller samma sak, för stor utkast av undermålig torsk.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!