Siklöjefisket 2015-2017

Siklöjefisket i Bottenviken är ett av Sveriges lönsammaste fisken enligt rapporten Aqua reports 2018:3 Atlas över svenskt kust- och havsfiske 2003-2015 från SLU Aqua. Det sker med bottentrål under lite mer än en månad på senhösten i anslutning till fiskens lek i Norrbottens skärgård. Siklöjan fiskas för sin rom och landas i hamnar i närheten av fiskeområdena. Fisket är relativt rent, med få andra arter i landningarna. Fiskebåtarna som främst använder  bottentrål fiskar i par, så kallad partrålning. De främsta landningshamnarna är Storön (Kalix) och Lövskär (Luleå) med 52, respektive 20 procent av de totala landningarna 2015, följda av Renö (Piteå) och Junkön (Luleå) med 8 respektive 6 procent 2015.

Fisket efter siklöja med parbottentrål regleras med ett särskilt nationellt trålfisketillstånd. Högst 40 tillstånd får finnas samtidigt i hela Bottenviken. Sedan 2007 har 35 tillstånd delats ut årligen. Fisket regleras även med områdes-, redskaps- och tidsbegränsningar. Trålningen sker under 5 veckor på hösten, med start den 20 september och slut 31 oktober. Regleringar gällande fiskeområden och tider utöver dem som är fastställda av Havs- och vattenmyndigheten beslutas av fisket genom egenförvaltning. Fiskebåtarna får inte vara längre än 14 m.

Baserad på information från officiella loggböcker bedrevs fisket efter siklöja med partrål av 29 trålare 2015. Alla fiskebåtarna var mellan 10 och 14 meter långa. Loggböckerna ger dock en skev bild av antalet aktiva fartyg, eftersom landningarna vid partrålning ibland registreras på endast ett av fartygen eller delas upp mellan de båda fartygen i trålparet (trots att båda fartyg skall registrera landningen). Dessutom kan en tillståndsinnehavare fiska med flera fartyg. Totalt 35 trålfisketillstånd har dock delats ut årligen sedan 2007 och alla dessa fartyg har mer eller mindre varit aktiva i fisket (SLU Aqua opublicerad information). Enligt de provfiskeblanketter som fiskarna årligen fyller i frivilligt och som administreras av SLU Aqua, nyttjades 34 av de 35 licenserna 2015.

Av de 29 fartygen som registrerat sina landningar i den officiella loggboken 2015 stod 16 fartyg för 80 procent av den totala landningen i fisket. Dessa fartyg stod för drygt 2/3 av den totala ansträngningen i fisket. Som nämnt tidigare kan loggboken dock ge en skev bild av antal fartyg i fisket och den ansträngning som utövats, eftersom fångsten ibland registreras uppdelat på båda fartygen i trålparet, som även registrerar de timmar de har trålat vardera. För andra resor registreras all landning på en båt och då endast ansträngningen för den båten. Med utgångspunkt i de frivilliga provfiskeblanketterna stod 2015 18 fartyg för 80 procent av landningarna och lite över 50 procent av den totala ansträngningen det året.

Genom att fisket bedrivs under en mycket kort period så är de flesta av de yrkesfiskare som fiskar siklöja i Bottenviken också aktiva i andra fisken. Då har de ofta en annan båt. För att få en rimlig bild av fisket bör därför dessa förhållanden tas med i en översikt. De fisken som de också ägnar sig åt är laxfiske och fiske med passiva redskap i norra Östersjön. Laxfisket bedrivs med fällor. Många fiskar också strömming (sill) med trål. Sik fås främst som bifångst när det gäller siklöjetrålarna. Även strömming (sill) fås till stor del som bifångst.

Landningar per båt  2017 i ton, siklöja, strömming, sik, lax

HA 30 Vilma, 173, 56, -, –
PÅ 16 Brottsjö, 106, 94, -, 3
PÅ 34 Polaric, 95, 60, -, –
LÅ 23 Airon, 50, -, -, –
PÅ 1 Räbben, 42, 7,
LÅ 19 Junkön, 40, 4, 2, –
LÅ 18 Nova, 38, 4, -, –
LÅ 39 Elsa, 38, 3, -, –
HA 89 Uddvik, 36, 59, -, –
LÅ 21 Altappen, 36, -, -, –
LÅ 48 Sara II, 36, -, -, –
HND 4 Johlin V, 31, 101, -, –
LÅ 17 Junkön, 30, 4, 2, –
LÅ 1 Tärnö, 26, 27, 3, –
HA 64 Svallgrund, 25, 2,
HA 24 Lutskär, 21, 24, -, –
HA 18 Rebecka, 18, 7, -, –
HA 4 Sarlut, 17, 10, -, –
HA 59 Annaett, 16, -, -, –
LÅ 43 Nordanhav, 16, 1, -, –
LÅ 22 Silva, 15, 3, -, –
HA 23 Ramona, 13, 9, -, –
LÅ 42 Lillan, 13, 9, -, –
LÅ 12 Viken, 11, 3, -, –
LÅ 35 Lilla Fridolf, 11, 3, -, –
SL 14 Irene, 10, 2, -, –
HA 137, 2, -, 2, 9
HA 21, -, -, 2, 4
HA 121, 2, -, 2, 11
HA 120, -, -, -, 5
LÅ 61, -, -, -, 4
LÅ 54, -, -, -, 4
HA 148, -, -, -, 3
HA 42, -, -, -, 3
HND 2, -, -, -, 2
HA 66, -, -, -, 2

Thomas Innala äger LÅ 42 Lillan och HA 137, Allan Lutström HA 18 Rebecka och HA 21, Ingvar Lerdin HA 23 Rebecka och HA 121, Arne Luthström HA 4 Sarlut och HA 120, familjen Ökvist (Bröderna Ökvist HB) äger LÅ 17 Junkön, LÅ 19 Junkön och LÅ 61, familjen Sundström (Sundströms Fiske AB) LÅ 18 Nova och LÅ 54, Kjell Strömbäck HA 24 Lutskär och HA 148, Kent Karlsson äger del i HA 30 Vilma och äger HA 42, Hans Frölander (Bondhamns Fisk AB) är ägare av HND 4 Johlin V och HND 2, Gunnar Nilsson är ägare av LÅ 1 Tärnö och HA 66 medan familjen Persson äger PÅ 16 Brottsjö och PÅ 34 Polaric.

Guldhaven Pelagiska AB (ägare av HA 30 Vilma) som ägs av Arnold Bodlund och Kent Karlsson bedriver romtillverkning vilket också Bröderna Ökvist HB (Junköfiskarna), Perssons Löjrom AB, BD Fisk AB och Öhlunds i Storön gör. BD Fisk AB ägs av Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation (NKFPO) som organiserar de flesta siklöjefiskarna men dock inte Bodlund & Karlsson (Guldhaven Pelagiska AB) och Bröderna Ökvist HB. Guldhaven Pelagiska är organiserade i SFPO. Hans Frölander (Bondhamns Fisk AB) äger också Finap AB som bedriver fiskberedning.

Fiskhandel bedrivs bl.a. av Renö Fisk AB (familjen Persson) och BD Fisk AB. Andra driver också restaurangverksamhet. De som är aktiva i siklöjefisket har alltså en rad andra sysselsättningar vid sidan av fisket av siklöja som dock är den största inkomstkällan för de flesta av dessa yrkesfiskare.

I yrkesfisket efter siklöja med partrål landades mellan 2013-2015 fyra arter. Siklöjan utgjorde 95 procent av landningarna (runt 1600 ton per år i genomsnitt under åren 2013- 2015), och nära 97 procent av det totala värdet på 54,6 miljoner kronor per år. Medelvärdet av landningarna och värdet per år 2013- 2015 för fisket av siklöja med bottentrål motsvarar 1 procent av mängden och 5,5 procent av värdet av svenska fisket som helhet. 90 ton sill landades till en knapp procent av det totala värdet och två och en halv ton sik till nära tre procent av värdet.

Siklöja för romutvinning, har varit målarten i fiskeriet med partrål sedan 2003 (och tidigare) och arten har tydligt dominerat landningsvikten och landningsvärdet inte bara de senaste åren utan även sedan 2003. Landningsvikten över tid följer i stort beståndets utveckling. Andelen strömming i landningarna var något högre under åren 2006-2011, då landningsvikten av siklöja var jämförelsevis låg, men det totala landningsvärdet av strömming har kontinuerligt varit relativt lågt. Landningsvikten av sik har varit låg under hela perioden, men värdet av sik har varit jämförelsevis högt sedan 2009 och framåt.

Målarten i fisket är siklöja för romutvinning. Övriga arter landas, som diskuterats ovan, enligt den officiella loggboken i låga kvantiteter, med sill/strömming och sik som de huvudsakliga bifångsarterna. I och med den strukturerade provtagningen av fiskets fångster som utförs årligen för att skatta mängden bifångad stömming, kan ytterligare beräkningar av oönskad fångst göras. Analyserna visar, liknande den officiella loggboken, att fångstsammansättningen åren 2013-2015 var stabil med 90 procent siklöja i fångsterna, 6 procent strömming, dryga 1 procent av vardera gers, abborre, nors och sik.

För att få en fullständig bild av siklöjefisket behöver partrålningslagen också kartläggas. Detta då redovisningen av landningar oftast bara sker på en båtarna i fiskelaget. Eftersom partrålningslagen ofta har en annan ägare till den andra trålareni laget så är det fler som lever på fisket än vad som syn utifrån landningarna. En del båtar på nedanstående lista kan idag vara utbytta mot andra.

Fiskebåtar och trålfiskelag med tillstånd att fiska siklöja i Bottenviken år 2016, namn, hemmahamn, tillståndsinnehavare/ägare

 1. HA 40 Mali 1, Nikkala, Olov Innala
  HA 18 Rebecka, Nikkala, Allan Luthström
 2. HA 97 Tösen, Nikkala, Mats Innala
  HA 4 Sarlut, Nikkala, Arne Luthström
 3. HA 89 Uddvik, Storön, Daniel Lindblom, Lindbloms Fisk AB
  HA 29 Sandön, Storön, Börje Lindblom, Lindbloms Fisk AB
 4. HA 83 Natalia, Storön, Kent Karlsson, Guldhavens Pelagiska AB
  HA 30 Vilma, Storön, Arnold Bodlund, Guldhavens Pelagiska AB
 5. HA 64 Svallgrund, Storön, Roger Andersson
  HA 39 Klacken, Storön, Leif Olofsson
 6. HA 59 Annaett, Karlsborg, Per-Erik Sångberg
  HA 1 Ulrika, Karlsborg, Kent Haglund
 7. HA 44 Anna, Kalix-Nyborg, Kjell Strömbäck
  HA 24 Lutskär, Kalix-Nyborg, Kjell Strömbäck
  LÅ 1 Tärnö, Sören, Gunnar Nilsson
  HA 133 Matilde, Sören, Gunnar Nilsson
 8. HA 23 Ramona, Seskarö, Ingvar Lerdin
  LÅ 42 Lillan, Lövskär, Thomas Innala, Thomas Innala AB
 9. LÅ 18 Nova, Lövskär, Lennart Sundström, Sundströms Fiske AB
  LÅ 39 Elsa, Lövskär, Johan Blomkvist
 10. LÅ 48 Sara II, Lövskär, Jan Holm, Holms Fiske AB
  LÅ 21 Altappen, Altappen, Stig Gren
 11. LÅ 16 Sandön, Hindersön, Johnny Stålarm, Bröderna Stålarm AB
  LÅ 6 Tärnö, Hindersön, Kenneth Stålarm, Bröderna Stålarm AB
 12. LÅ 17 Junkön, Junkön, Lars Ökvist, Bröderna Ökvist HB (Junköfiskarna)
  LÅ 31 Junkön 1, Junkön, Lars Ökvist, Bröderna Ökvist HB (Junköfiskarna)
  LÅ 19 Junkön, Junkön, Per Ökvist, Bröderna Ökvist HB (Junköfiskarna)
 13. LÅ 23 Airon, Lövskär, Dag Hjelte
  LÅ 8 Sann, Storbrändön, Ture Ökvist
 14. LÅ 43 Nordanhav, Storbrändön, Stefan Ökvist, Stefan Ökvist AB
  LÅ 22 Silva, Lövskär, Leif Holmberg
 15. LÅ 35 Lilla Fridolf, Långön, Roland Ökvist
 16. PÅ 1 Räbben, Pitsundet, Roland Carlsson
  HA 17 Målsö, Storön, Urban Wik
 17. PÅ 16 Brottsjö, Pitsundet, Magnus Persson, Perssons Löjrom AB
  PÅ 34 Polaric, Renöhamn, Krister Persson, Renö Fisk AB
 18. SL 14 Irene, Lörudden, Bo Sillman
  HND 4 Johlin V, Bondhamn, Kenneth Klöfver, Bondhamns Fisk AB (Hans Frölander)

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!