Göteborgspolitikernas ointresse för fisket

Igår skulle kommunstyrelsen i Göteborg behandla ett förslag om Fiskerinäringens utveckling i Göteborg. Förslaget framställdes ursprungligen av två moderata politiker, Hampus Magnusson och Axel Josefson, som en motion till kommunfullmäktige som antogs 2017-09-14. Stadsledningskontoret utredde frågan, presenterade ett strategidokument och kom fram till följande förslag till beslut:

  1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att säkerställa förutsättningarna för yrkesfiskets verksamheter i Fiskebäck.
  2. Higab AB tillsammans med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och trafiknämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda intressenter, ta fram ett förslag för Fiskhamnens framtida användning enligt inriktning som beskrivs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
  3. Göteborg & Co AB och Business Region Göteborg AB får i uppdrag att gemensamt, inom ramen för stadens program för besöksnäringens utveckling samt stadens näringslivsstrategiska program, och i samverkan med berörda intressenter, ta fram ett förslag för utveckling av besöksnäring med anknytning till hav och fisk. Uppdraget ska redovisas senast 2019-12-31.
  4. Business Region Göteborg AB får i uppdrag att utse en tjänsteperson till Fiskekommunerna samt i sin pågående klusterutveckling inom ”Maritima näringar”, också inkludera fisket inklusive kringverksamheter.
  5. Business Region Göteborg AB får i uppdrag att under 2018 kartlägga fiskenäringens utveckling, omfattning samt bedömd utveckling, uppdraget ska redovisas senast 2019-06-30.
  6. Kommunfullmäktiges uppdrag 2017-09-14 § 25 till kommunstyrelsen att ta fram en strategi för fiskenäringen i Göteborg, förklaras fullgjort.

Det är ett förslag till beslut som inte innebär speciellt mycket utan egentligen bara fortsatt utredande och pratande förutom punkten om Fiskebäcks hamn. Men inget av detta kunde kommunstyrelsen besluta om. Ärendet bordlades till den 3 oktober. Inte heller kunde de besluta om att gå vidare med en utbyggnad och muddring av Fiskebäcks hamn. Något som faktiskt brådskar om vi ska ha en fiskerinäring värd namnet kvar i Göteborg.

Intresset för ett näring som visserligen är liten men ändå viktig i Göteborg som en symbol för staden och Västkusten är monumentalt dåligt bland Göteborgs politiker. För mig är det obegripligt att beslut enligt ovanstående ganska intetsägande punkter inte kunde tas. Protokollet är ännu inte klart så jag vet inte motiveringarna till kommunstyrelsens bordläggning och får skriva om det igen när det helt färdiga protokollet finns tillgängligt.

Förslaget har tillstyrkts av samtliga remissinstanser vilket inkluderar de som föreslås vidta åtgärder eller utreda vidare. Sanningen är också att det finns en massa arbete som redan gjorts. De som är intressenter i Göteborgs Fiskhamn har tagit fram förslag på vad som kan göras. Det finns välgjorda utredningar om utbyggnaden av Fiskebäcks hamn men Göteborgs politiker visar inte något som helst intresse för fiskerinäringen i Göteborg och bordlade även detta beslut. Detta trots att yrkesfiskare i Fiskebäck sagt att de är beredda att bidra med pengar om de får ta över ägandet och ansvaret för hamnen i Fiskebäck.

Politikerna agerande kring fiskerinäringen i Göteborg är under all kritik och har så varit under mycket lång tid.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!