Oceana kritiserar EU-kommissionen

Den 15 oktober träffas EU:s jordbruks- och fiskeråd (AGRIFISH) i Luxemburg där EU:s jordbruksministrar kommer att besluta om 2019 års fiskekvoter för Östersjön. Oceana vill se totalt tillåtna fångstmängder (TACs) som följer de vetenskapliga råden, vilket kan bidra till att återuppbygga bestånd och i slutändan öka fångsterna med 25 procent.

I augusti släppte Europeiska kommissionen sitt årliga förslag på fiskerimöjligheter i Östersjön, och det är detta som kommer att ligga till grund för ministrarnas slutgiltiga beslut. Med tanke på att bestånden för bara två år sedan ansågs vara mycket illa ute är det aktuella förslaget från kommissionen orimligt, såväl ekologiskt som ekonomiskt.

”Politikerna måste sluta vansköta Östersjön! Den dåliga förvaltningen av naturliga, förnybara resurser förstör vårt naturliga marina arv och kostar oss jobb, livsmedel och pengar”, säger Lasse Gustavsson, vd för Oceana i Europe, i ett pressmeddelande.

För torskbeståndet i västra Östersjön rekommenderar Oceana att 2019 års totalt tillåtna fiskemängder inte överskrider 6 716 ton (en 20-procentig ökning av förra årets mängder) för att säkerställa en långsiktig återhämtning, och för beståndet i östra Östersjön rekommenderar Oceana att 2019 års fiskekvot inte överskrider 16 685 ton, eftersom beståndet är i dåligt skick och uppvisar symptom på extrem stress.

Lasse Gustavsson spinner också loss om överfiske i Östersjön. Påståendet om överfiske är dumheter. Det fiskas i stort sett aldrig mer än vad ICES rekommenderat även om EU-kommissionen flera gånger beslutat om större kvoter än vad ICES rekommenderat. Deras beräkningar om hur mycket som skulle kunna fiska sär också felaktiga för de utgår från att det inte finns några sälar, ingen övergödning, ingen syrebrist och inga kllimatförändringar. Beräkningarna är  bara nonsens..

På bara tio år har de kommersiella fångsterna av torsk från det västra beståndet minskat med mer än hälften. Orsakerna till problemen är övergödning, Syrebrist, klimatförändringar som gett varmare hav och en katastrofalt stor sälstam.

När det gäller beståndet av sill i västra Östersjön rekommenderar Oceana ett totalt fiskestopp under 2019 eftersom de senaste årens sänkta kvoter inte har lett till någon signifikant ökning av beståndets biomassa. Även detta problem beror sannolikt på klimatförändringar och övergödning. Att inte fiska innebär sannolikt ingen förbättring så det är ett orimligt alternativ som slår ut fiskelägen och småskaligt kustnära fiske utan anledning. En gradvis minskning och hjälp till omställning av fisket till andra målarter är det rimliga alternativet,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!