Hård brexit slår hårt mot danskt fiske

En hård brexit utan något som helst avtal innebär att EU:s fiskeflotta utestängs från större delen av Nordsjön. Idag fångas en majoritet av den fisk som tas av danska fiskare i brittiska vetten. Uppemot 80% av det pelagiska fisket bedrivs i brittiskt vatten, däribland nästan allt tobisfiske, makrillfiske och hästmakrillfiske. Även en stor del av sillfisket, brislingfisket (skarpsillsfisket), blåvitlingfisket och sperlingfisket bedrivs på brittiskt vatten. Det pelagiska fisket i Danmark kommer därför att drabbas mycket hårt av en hård brexit. Flera företag riskerar att slås ut helt. Endast de med en stor del av sina kvoter i Östersjön eller med stort fiske i norska, färöiska och isländska vatten kan klara sig bättre.

När det gäller svenskt pelagiskt fiske tas kanske 20% av fångsterna i brittiskt vatten. Det gäller i stort sett all tobis, en hel del sill och en del skarpsill. Svenskt pelagiskt fiske kommer alltså att klara sig mycket bättre än danskt men Brexit blir ändå kännbart. För de svenska företag som fiskar i Danmark med danskflaggade båtar så är några helt beroende av skarpsillfiske och tobisfiske. De kommer inte att kunna bedriva nåt ekonomiskt bärkraftigt fiske efter en hård brexit. För andra gäller att de har kvoter i Östersjön som hjälper upp läget och ett par företag har också verksamhet i Sverige.

Även det demersala fisket i Danmark kommer att drabbas ganska hårt av en hård brexit. Fisket i Nordsjön bedrivs delvis i brittiskt vatten. En hård brexit kommer därför också att leda till en utslagning av mindre fiskeriföretag i Danmark. När det gäller det demersala svenska fisket så påverkas det i stort sett inte alls av Brexit. Inget svenskt demersalt fiske i brittiska vatten förekommer.

Det finns också en annan effekt av Brexit. Fler nederländska, tyska, franska och belgiska fiskbåtar kommer att söka sig till Skagerak vilket ökar konkurrensen om fisk där. Detta blir en sannolik effekt av att viss kvoter gäller både för Skagerak och Nordsjön eller Skagerak, Kattegatt och Nordsjön. För viss kvoter i Nordsjön gäller också att en viss del av dem får fångas i Skagerak. För fiskebåtar som inte är danska och svenska gäller också att de får fiska i det fiskefria området i södra Kattegatt så fisket där kan mycket väl öka. Konsekvensen är att konkurrensen som fisken i Skagerak och Kattegatt ökar vilket sannolikt kommer att innebära överfiske, olagliga utkast och olagligt fiske.

För att försöka undvika de katastrofala följderna av Brexit för EU-fisket, däribland danskt fiske, försöker EU-kommissionen förhandla fram ett tillfälligt avtal om fisket för år 2019:

At ændrer forordningen om bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskerflåder. Målet med dette forslag er at sikre, at EU kan give britiske fartøjer adgang til EU-farvande frem til udgangen af 2019 mod at EU-fartøjer får gensidig adgang til britiske farvande. Forslaget indeholder derudover en forenklet procedure for britiske fartøjers tilladelse til at fiske i EU-farvande og EU-fartøjers tilladelse til at fiske i britiske farvande, for så vidt Storbritannien giver tilladelse hertil. Forslaget er begrænset til 2019 og tager udgangspunkt i aftalen af 17. og 18. december 2018 i Rådet for Landbrug og Fiskeri om fiskerimuligheder i 2019.

Dessutom införs möjligheter att få bidrag för de yrkesfiskare som drabbas hårt av brexit:

At give fiskere og fiskebranchen fra EU-medlemsstaterne mulighed for at modtage kompensation fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for det midlertidige ophør af fiskeriaktiviteter. Det vil bidrage til at opveje noget af den virkning, som en pludselig lukning af britiske farvande for EU-fiskerfartøjer vil have i tilfælde af et Brexit uden aftale den 29. marts 2019.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!