Sjuka laxar – också ett resultat av för mycket sälar?

I en undersökning av laxhälsa med anledning av att laxen i vissa svenska älvar har klara och tydliga hälsoproblem har det visat sig att de alla laxar som undersökts för förekomst av mask hade bandmask (Eubotrium sp.). Detta gällde samtliga älvar (Torneälven, Umeälven, Indalsälven och Mörrumsån) där undersökning av förekomst av bandmask genomfördes. Fiskbandmask har fiskätande däggdjur som huvudvärd och sprids därför vidare genom sälar. När det gäller insjöfiskar är huvudvärdarna hund, katt och björn men också människa. Undersökningen har genomförst av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Bandmask kan också orsaka eller bidra till B-vitaminbrist (tiaminbrist). Tiaminbrist har konstaterats hos många av de sjuka laxarna. Fiskbandmask anses vara ovanligt i södra Östersjön, men vanlig i framförallt Bottenviken. Men förekomsten av bandmask hos laxar i Mörrumsån tyder på förekomst också i södra (egentliga) Östersjön.

Däremot vet inte forskarna om förekomsten av bandmask ökat eller minskat under senare år. Vilket gör att det inte går att säga om detta är orsaken till att allt fler laxar tycks vara försvagade och därmed drabbas av svampinfektioner och andra sjukdomar. Att bandmask kan orsaka tiaminbrist är dock belagt. Även en annan parasit (Ansiakis simplex) förekom i några av de undersökta laxarna från Lagan. En parasit som har tumlare som mellanvärd.

Behandling med tiamin gjorde dock inte att laxarna i det vattendrag där detta provade, Umeälven, blev bättre. Bara tiaminbehandling räcker alltså inte. Det krävs mer för att problemen med döende och sjuka laxar ska kunna åtgärdas. Forskarna bakom undersökningen anser därför att tiaminbrist inte kan vara huvudanledning till laxarnas hälsoproblem. Vad som är problemet för laxarna är dock ännu okänt och forskarna lutar åt att det handlar om flera samverkande orsaker.

Rent generellt har dock laxbestånden i Östersjön stärkts under de senaste 10 – 15 åren, främst på grund av att fiskeridödligheten reducerats och lägre yngeldödlighet i sjukdomen M74 än under 1990-talet.

– Under de senaste fem åren har det rapporterats om försvagade laxar och om ökande dödlighet hos vuxen lax i älvar innan leken på hösten. Laxarna har ofta drabbats av svampangrepp på huden som leder till döden. De bakomliggande orsakerna kan vara flera och en orsak som bland annat pekats på är tiaminbrist men också sjukdomar och fysiska skador, säger Sofia Brockmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten (HaV), i ett pressmeddelande.

Dödligheten har varierat mellan bestånden och mellan åren. Varför dödligheten är hög i vissa älvar och låg i andra är okänt. Det är inte känt om orsakerna står att finna under laxens tid i Östersjön eller/och om de olika förhållandena i älvarna kan vara en bidragande orsak. För några älvar, främst Ume-Vindelälven, har dödligheten varit så stor att den har bedömts påverka antalet laxungar. I Vindelälven visar 2018 års elfiskeundersökningar på att antalet årsungar av lax på några år gått från 30 – 40 årsungar/100 m2 till under 0,2 årsungar/100 m2 vilket innebär en beståndskollaps.

Trots att parasiter som sannolikt sprids av säl verkar finnas i alla laxar så tas detta inte upp som ett tänkbart problem av Havs- och vattenmyndigheten för närvarande genomför en översyn av fiskeregleringen i de mest utsatta älvarna.

HaV har även uppdragit Göteborgs universitet att sammanställa den kunskap som finns om miljö- och hälsobetingad dödlighet, som till exempel M74 på laxyngel och svampangrepp på vuxen lax, med kunskap om parametrar i miljön som kan förklara denna dödlighet. Sådana parametrar skulle till exempel kunna vara balansen i ekosystemet, födotillgång, födosöksplatser i havet för olika laxbestånd, naturligt producerade miljögifter, miljögifter i laxens föda, tiamininnehåll och laxens tiaminförbrukning under olika delar av livscykeln och under olika förhållanden.

Det begränsade sätt som problemställningar formuleras på tyder på  problem genom enkelspårighet och förutfattade meningar. Resultat att de kanske inte alls kommer att undersöka allt som skulle kunna vara orsaken till hälsoproblemen för laxen såsom exempelvis om den stora förekomsten av säl kan var en del av problematiken.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!