Sea Shepherd – en oseriös organisation som vilseleder

Sea Shepherd är en miljöorganisation som arbetar med havsfrågor. Fast organisation är nog fel. Det är ett företag och det finns ingen som helst demokrati inblandad i verksamheten. Förra året (2018) bedrev de en kampanj för tumlarna i Östersjön. Kampanjmaterialet visar på att organisationen medvetet vilseleder.

Grundpåståendet är att beståndet av tumlare i Östersjön minskat kraftigt under en lång tid. Faktum är att ingen vet om det påståendet är sant. Fram till 1960-talet förekom det att hela Östersjön frös igen. Det fanns då inga eller mycket små möjligheter för tumlare att överleva i Östersjön. Kontentan är att Östersjöns tumlare därför måste utgöra ett gemensamt bestånd med Kattegatts bestånd. Detta sagt även om forskare i Sverige anser att beståndet är genetiskt avskiljt från beståndet i Kattegatt och Skagerak. En möjlighet är ju att tumlarna i Östersjön i sådan situationer söker sig till Västerhavet under vintern, men återvänder till Östersjön på sommaren. Ingen blandning av bestånden sker då parningsområden och kalvningområden för de olika bestånden är helt avskiljda.

Beståndet i Kattegatt är enligt en del uppgifter beståndet i danska Bält-området och Skagerak. Andra uppgifter ger vid handen att beståndet i Nordsjön och Skagerak är ett och beståndet i Kattegatt och Östersjön skiljt från det. Dessutom anger vissa upgifter att betsåndet I Östersjön är skiljt från beståndet i Kattegatt (inklusive Bälthavet). Totalt finns det antagligen 5 000 tumlare i Skagerak, Kattegatt och Östersjön. Beståndet i Skagerak, Kattegatt och Östersjön har enligt Artdatabanken minskat med 40% de senaste 20 åren. Inklusive Nordsjön beräknades det finnas omkring 23 000 tumlare totalt i området år 2005 jämfört med 36 000 år 1994. Det är den utvecklingen som Sea Shepherd delvis visar i sitt diagram över minskat bestånd och inte utvecklingen av beståndet i Östersjön. Minskningen pågår enligt forskare alltjämt. Dessutom visar Sea Shepherd en påhittad minskning innan 1990-talet (den brantaste delen av deras kurva) Ingen vet hur stort beståndet av tumlare varit och ingen vet därför hur stor minskningen varit. Vem som helst kan hitta på vad som helst och det har också Sea Shepherd gjort.

I Östersjön finns enligt forskare omkring 500 tumlare. 2002 ansågs beståndet i Östersjön vara 100 djur och 1995 600 djur. Det skulle betyda en ökning sen 2002, vilket är motsatsen till vad Sea Shepherd hävdar. Sen 1995 verkar i så fall ingen minskning ha skett. Siffrorna är dock mycket osäkra då ingen egentligen vet var föryngring sker och att ingen egentligen vet hur många som funnits. Hur många som tidigare funnits i Östersjön vet ingen.

Den största minskningen av antalet tumlare i Nordsjön anses ha skett på 1950-talet och 1960-talet. Orsaken var sannolikt ökande förekomst av miljögifter. Under 1970-talet kollapsade sillbestånden i området på grund av överfiske. Därmed försvann tumlarnas viktigaste bytesdjur vilket naturligtvis innebar minskat tumlarbestånd. Nån kollaps för sillbestånden har inte skett i Östersjön.

Det enda egentliga hot som finns idag vi sidan av miljögifter är att tumlare fastnar i fiskegarn och drunknar. Men också fritidsbåtar stör tumlare i deras liv genom störande ljud och kan påverka kalvningen så att överlevnaden bland nyfödda minskar. Miljögifter tycks dock fortfarande vara det stora problemet och detta är sannolikt orsaken till den nedgång i beståndet som forskare anser finns.

Sea Shepherd överdriver i sin propaganda hur mycket som beståndet av tumlare minskat i Östersjön och Bälthavet. Problemet är att det inte går att ange sådana siffror då ingen vet hur det var förr. Bälthavets tumlare är enligt Artdatabanken en del av beståndet i Kattegatt och Skagerak men Sea Shepherd och WWF behandlar beståndet som om det var ett eget bestånd. Det är i västra Östersjön och Bälthavet som det finns flest tumlare. De räknas inte som en del av Östersjöbeståndet på 500 tumlare. Sea Shepherd hävdar att gränsen mellan de två bestånden går mellan Rügen och Skånes södra spets, men forskare anger att gränsen går öster om Bornholm.

När Sea Shepherd pratar om bifångster av tumlare pratar de alltså främst om bifångster i Bälthavsbeståndet som är en del av ett bestånd på cirka 5 000 djur och inte om bifångster av tumlare från Östersjöbeståndet förutom när de ger några konkreta exempel på antalet tumlare som hittats i garn vid polska kusten. Mellan 1986 och år 2000 anger de att 5 tumlare per år fångades i garn vid polska kusten i ett område där främst tumlare från Östersjöbeståndet uppehåller sig. De menar att om det fortsätter kommer beståndet i Östersjön att utrotas. Det är ett påstående utan relevans och de uppskattningar av beståndet i Östersjöns som finns tyder inte på att det förhåller sig på det viset. De låtsas också som om drivgarn fortfarande används genom att kalla satta garn med lax och öring som målarter för drivgarn. Garnfiske bedrivs i huvudsak av små kustnära fiskebåtar. Bifångster av tumlare i bottentrålfisket efter torsk och trålfisket efter sill och skarpsill förekommer normalt inte. Sea Shepherd vill förbjuda garnfiske i stora delar av Östersjön.

I Nordsjön, Skagerak och Kattegatt anses tumlaren vara sårbar medan den i Östersjön anses vara akut hotad.

För att understryka hur Sea Shepherd vilseleder och faktiskt ljuger kan vi också titta på deras rapportering från kampanjen. I den påstår de bl.a. att gråsälen är hotad i Östersjön. Alla insatt vet att gråsälen snarare är ett hot än att de är hotade. Gråsälen är ett faktiskt hot mot det småskaliga kustnära fisket och det borde finnas en betydligt större jakt än det finns idag. Licensjakt på samma sätt som med hjortdjur och landbaserade rovdjur vore rimligt. Det är faktiskt också tänkbart att gråsälen är ett direkt hot även mot tumlarna.

PS. Det visar sig att siffran på 5 000 bara är antalet som finns i svensk vatten. Det verkliga antalet tumlare i Kattegatt och Bälthavet är 42 000 och i Skagerak 25 000. Detta enligt länstyrelsernas strategiplan för Västerhavet. Att tumlare som art skulle vara sårbar eller hotad i Skagerak och Kattegatt är därför helt enkelt inte sant.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!