Okunniga länsstyrelser tycker till om pelagiskt fiske

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har gått ut med en remiss om det pelagiska systemet inför att detta ska förlängas ytterligare 10 år. Inför remissen har det haft förberedande samråd med en rad organisationer och myndigheter som tyckt till.

Bland de som tyckt till finns en lång rad Länsstyrelser. Det märkliga med dessa svar är att de aktuella länsstyrelserna i många fall passar på att tycka lite i största allmänheten, tar upp helt ovidkommande saker och är märkligt okunniga om andra saker. Det är helt enkelt till ganska stor odisciplinerat och okunnigt.

Länsstyrelsen i Halland har fått för sig att taggmakrillkvoten skulle kunna utnyttjas av det småskaliga fisket. Det är märkligt okunnigt. Hästmakrillkvoten finns framförallt i Nordatlanten men även i Nordsjön. För att fiska i Atlanten väster om Irland krävs stora fiskebåtar. Deras tyckande om detta är inte värt att ta på allvar. När de skriver följande om det pelagiska systemet har de dock en poäng:

Det saknas en transparens i systemet om värdet av resursen och hur fiskresursen köps och säljs, samt om den hamnar där den gör mest nytta utifrån socioekonomiska aspekter.

I Danmark är det möjligt att i detalj följa fördelningen av fiskerättigheter per båt. De har redan ett datasystem för detta. Det borde gå att göra på samma sätt i Sverige.

De tycker också att regionala kvoter borde kunna fördelas även till båtar som primärt inte fiskar pelagiskt. Länsstyrelsen i Skåne fokuserar för sin del på den regionala kvoten. De vill samma sak som Länsstyrelsen i Halland, dvs att det inte ska behövas pelagiskt tillstånd för att få ta del av regionalkvoten. De vill att den regionala pelagiska kvoten ska hanteras ihop med den regionala kvoten i det demersala fisket.

Även Länsstyrelsen i Skåne visar prov på okunnighet med sitt långa stycke om bifångster i pelagiskt fiske. Det är välkänt att bifångsterna id et pelagiska fisket av andra arter än pelagiska är helt försumbart och kontroller har också visat detta. Deras svammel på denna punkt är bara ett sätt att misstänkliggöra Sverige mest hållbara och miljövänliga fiske. Det skrivna ligger också helt utanför ramen för remissen. Svaret är vad detta anbelangar ovidkommande och odisciplinerat.

Länsstyrelsen i Blekinge förhåller sig däremot mycket disciplinerat till frågeställningarna som finns i remissen och har en del intressanta synpunkter som exempelvis att inför en avgift för innehaven av individuella fiskerättigheter:

Frågan om avgift eller hyra för att disponera en del av de svenska
kvoterna av pelagiska arter under en begränsad tidsperiod bör
belysas i remissen. Sådana avgifter förekommer i de flesta länder som
har infört överlåtbara fiskerättigheter. Det finns med säkerhet också
erfarenheter på många håll av olika typer av system för avgifter.

Det är en modell som också förekommer i Sverige dock inte inom fisket utan inom gruvnäringen. Även minerallagstiftningen innebär ju idag att en gemensam samhällelig resurs fördelas på individuella rättighetsinnehavare. Länsstyrelsen i Blekinge delar uppfattning om att regionalkvoten också bör kunna tilldelas fiskebåtar och fiskare som saknar pelagiskt tillstånd. De kritiserar också HaV:s ständiga avslag till unga personer som vill bli yrkesfiskare. Det är en rimlig kritik av en praxis som har lett till att i stort set alla svenska kvoter underutnyttjas.

Länsstyrelsen i Kalmar har i sitt korta tyckande främst framfört åsikter om hur remissen bär utformas. Det förefaller vara rimliga tyckanden. Men de visar också upp en stor okunnighet när de hävdar att det storskaliga pelagiska fisket som sker mer än 4 sjömil utanför kusten hotar det kustnära fisket och står för ett stort fiske nära kusten. Det är påståenden som helt saknar kontakt med verkligheten.

Dessutom blir det inte färre och färre pelagiska fiskebåtar vilket Länsstyrelsen i Kalmar län påstår. Sen många år tillbaka är antalet båtar i det pelagiska systemet en bit över 30 och antalet båtar som fiskar kustnära och pelagiskt omkring 300. Det har inte ändrat sig. Anatlet små båtar som fiskar pelagiskt har inte ändrats nämnvärt sen det pelagiska systemet infördes. Antalet stora båtar har däremot mer än halverats.

Länsstyrelsen på Gotland håller sig i likhet med Länsstyrelsen i Blekinge strikt till de frågeställningar som HaV ställt upp inför remissen. De väljer också att kritisera de avslag som regelmässigt ges till unga människor som vill bli yrkesfiskare även om detta har med den kommande remissen i sig att göra. Onekligen lite odisciplinerat. Sedan är det inte heller så att det pelagiska fisket blir mer och mer storskaligt vilket Länsstyrelsen på Gotland föreslår.

Det mest okunniga, odisciplinerade och irrelevanta tyckandet står Länsstyrelsen i Stockholm för. Deras yttrande har mycket lite med remissfrågorna att göra. De fokuserar på den helt ovidkommande och irrelevanta frågan om en konkurrens mellan storskaligt fiske och kustfiske som faktiskt inte finns. De fortsätter med att kritisera Sveriges mest miljövänliga och klimatvänliga fiske för att vara miljöfientligt. Det är faktiskt extremt okunnigt.

Länsstyrelsen i Stockholm bortser också helt från att den viktigaste anledningen till att sill och skarpsill från Östersjön inte säljs som konsumtionsfisk är att Livsmedelsverket rekommenderar att folk inte ska äta fet fisk från Östersjön. Det har inget med det storskaliga fisket att göra. Exakt samma båtar fiskar sill och skarpsill för konsumtion i Skagerak och Nordsjön så påståendet att det storskaliga fisket är ansvarigt för att inget landas till konsumtion är djupt felaktigt.

Vidare har de en långt stycke om en fiskare som inte fick tillstånd till pelagiskt fiske. Kritiken de för fram är rimlig, men har inget med den aktuella remissen att göra. Det pelagiska fisket bedrivs inte heller utan kontroll som de påstår och bifångsterna är välkänt små, det visar också genomförda kontroller.

Även Länsstyrelsen i Gävleborg ägnar sig åt en omfattande tillika felaktig och irrelevant kritik av det storskaliga pelagiska fisket som miljöfientligt. Det är idag Sverige mest miljövänliga och klimatvänliga fiske som dessutom är långsiktigt hållbart så Länsstyrelsen i Gävleborg har fel. Även i övrigt hänger de sig åt samma felaktigheter som Länsstyrelsen i Stockholms län och framstår som lika okunniga och odisciplinerade.

Märkligt är också att yttrande helt saknas från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Huvuddelen av det svenska fisket finns i detta län, däribland det mesta av det storskaliga pelagiska fisket liksom det ekonomiskt mycket viktiga räk- och kräftfisket. Att en sådan i sammanhang viktig Länssstyrelse inte uttalar sig förefaller osannolikt ointresserat och märkligt.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!