Fritidsfiske är det stora problemet för det kustnära yrkesfisket i Bottenhavet

Jag har tidigare skrivit om att de stora pelagiska fiskebåtarna faktiskt inte har något med bristen på strömming (sill) vid kusten längs Bottenhavet och Ålands hav att göra. Det tre stora ”problemen” är istället säl, det kustnära yrkesfisket i sig självt och fritidsfisket. Huvuddelen av fångsterna nära kusten tas nämligen av kustnära småskaliga yrkesfiskare och fritidsfiskare som fiskar med garn. Trålning får inte ske innanför trålfiskegränsen på 4 sjömil.

Det allra största problemet är troligen fritidsfisket då detta står för 75-98% av fisket längs med kusten när det gäller arter som öring, gös, sik och gädda. När det gäller sik och öring handlar det främst om garnfiske medan det när det gäller gös och gädda handlar om handredskapsfiske. Det är sannolikt att fritidsfisket också står för en mycket stor andel av strömmingsfångsten nära kusten. På grund av detta har det införts nya regler för bl.a. minimistorlek på enskilda fångade fiskar och var garnfiske är tillåtet. Min åsikt är att garn som fiskeredskap borde vara förbjudet i fritidsfisket.

Det näst största problemet är säl som äter ofantliga mängder strömming, Främst nära kusten. Frö att råda bot på det problemet behövs säljakt.

Det kustnära småskaliga strömmingsfisket i Bottenhavet har i år en kvot på 1 740 ton. 98 ton har hittills fiskats med trål och 436 ton har fiskats med garn.

Totalt är den svenska kvoten i Bottenhavet 15 246 ton i år och 12 617 ton har fiskats. 2018 stod det storskaliga pelagiska fisket cirka 12% av landningarna från Bottenhavet. Deras fiske i Bottenhavet sker i allmänhet på vintern och i början av våren. Huvuddelen av strömmingen landas av mindre trålare som även brukar fiska torsk i södra Östersjön. Finland har för sin del en mycket större kvot än Sverige och den fiskas i huvudsak av mindre trålare. De finska trålarna fiskar enbart strömming hela året och landar upp till fyra gången så mycket som en svensk trålare per år.

Kvoterna i Bottenhavet är fastställda utifrån vetenskapliga råd och är i linje med dessa råd.

Läs också: