Kommuner och storföretag missgynnar det kustnära fisket

Storföretag som ICA, Coop och Axfood som säljer nästan all mat i Sverige har en inköpspolicy som främst går ut på att köpa MSC-märkt fisk. Svenska kommuner har i allmänhet samma inställning. MSC-märkt fisk är fisk som är fiskad på ett långsiktigt hållbart sätt. Det behöver inte vara klimatvänlig fisk (låga utsläpp av växthusgaser) och det behöver inte var miljövänlig fisk (liten påverkan på bottnarna och liten bifångst av däggdjur och fåglar).

Att få ett fiske MSC-märkt kostar mycket pengar. Små kustnära fiskare har därför sällan möjlighet att få sitt fiske MSC-märkt. Detta trots att fisket nästan alltid är långsiktigt hållbart. Dessutom är det kustnära småskaliga fisket i allmänhet miljövänligt i Sverige. Bifångsterna av däggdjur och fåglar är i allmänhet obefintliga och de redskap som används innebär inga skador på bottnarna. Undantaget från det sistnämnda är småskaligt kustnära trålfiske efter räka och kräfta vilket finns i Kosterfjorden och Gullmarsfjorden samt i den del indragningområden innanför trålfiskegränsen. Klimatvänligt är det kustnära småskaliga fisket i allmänhet inte då mängden använt bränsle i förhållande till fångsten i allmänhet är ganska hög.

Det finns också sociala värden i det kustnära småskaliga fisket. Genom att upprätthålla detta så skapas fler levande kustsamhällen. Detta är ett mål ö fiskeripolitiken. Detta mål skadas och möjligheten att nå det försämras genom de målsättningar som olika kommuner och storföretag har för sina inköp av fisk. Genom att de vill ha MSC-märkt fisk importeras ofta fisk från Barents hav (som först transporterats till Kina för rensning och filetering och sen tillbaks) eller från Stilla Havet (också den rensad och filead i Kina). Inköpen av närfångad fisk från kustnära småskaligt fiske är obefintligt.

De målsättningar som kommuner och storföretag har medför på sätt att lokalt fiske missgynnas. Det medför också att småskaligt fiske missgynnas och att kustnära fiske missgynnas. Målsättningarna borde vara att köpa in lokalt fångad fisk (Nordsjön, Östersjön, Skagerak, Kattegatt och Öresund) som är så miljövänligt producerad som möjligt (fisk från burfiske, storskaligt pelagiskt fiske och garnfiske bör prioriteras) och dessutom helst MSC-märkt så att fisket också är hållbart. Om den är fiskad av svenska, danska, finska, estniska, lettiska, litauiska, tyska eller norska båtar spelar ingen roll. Däremot bör fisk fångad av polska båtar undvikas då det finns ett mycket omfattande tjuvfiske i Polen.

Sill, skarpsill och makrill är fisk som bör köpas i större utsträckning än idag. Den är billig (förutom makrill) , miljö- och klimatvänligt fiskad, hållbart fiskad (ofta MSC-märkt) och mycket nyttig. Om lokalt fångad fisk inte går att få tag bör MSC-märkt fisk från andra hav köpas in.

Storföretagen och kommunerna bör ändra sina målsättningar när det gäller inköp av fisk. Mer fokus på närfångat, klimatvänligt och miljövänligt samtidigt som fiskets långsiktiga hållbarhet inte får glömmas bort. Att bara eller enbart välja MSC-märkt duger inte. Men om storföretagen vill hålla fast vid MSC-märkt bör de betala för MSC-märkning av det lokala kustnära småskaliga fisket.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!