Sveriges och Danmarks fiskeriorganisationer

De flesta organisationer för yrkesfiskare är numera så kallade producentorganisationer. Reglerna för en godkänd producentorganisation i Sverige är följande:

 • ha ett demokratiskt funktionssätt (som gör det möjligt för medlemmarna att granska organisationen och dess beslut)
 • vara tillräckligt ekonomiskt aktiv vad gäller antal medlemmar eller mängd avsättningsbar produktion
 • vara en juridisk person enligt svensk lagstiftning med huvudkontor i Sverige
 • ha kapacitet att verka för att målen för fiskeri- och/eller vattenbruksproducentorganisationer nås
 • inte missbruka en dominerande ställning på en viss marknad, samt
 • tillhandahålla relevanta uppgifter om sitt medlemskap.

I andra länder ser reglerna ut på ett motsvarande sätt eftersom det bygger på EU-lagstiftning:

I den gemensamma marknadsordningen finns regler för upprättande och erkännande av producentorganisationer (PO). Obligatoriska och frivilliga mål definieras liksom arbetsuppgifter som PO kan vidta för att nå målen. Det finns även regler om medlemsstatens kontroller av PO.

Enligt marknadsordningen får producentorganisationer bildas på initiativ av producenter av fiskeriprodukter respektive vattenbruksprodukter i en eller flera medlemsstater.

En producent är en fysisk eller juridisk person som använder produktionsmedel för att erhålla fiskeri- eller vattenbruksprodukter i syfte att släppa ut dem på marknaden.

I Danmark finns tre stycken producentorganisationer som organiserar olika fiskare. Där finns Danmarks Pelagiske PO (DPPO) som organiserar de flesta av de pelagiska fiskebåtarna, Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) som organiserar de flesta danska yrkesfiskare, främst inom det demersala fisket men också de flesta av de inom det pelagiska fisket som fokuserar på industrifiske. Slutligen finns Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisation (FSK-PO) som bara organiserar de som fiskar med garn, snurrevad, tinor, ryssjor, burar och krok men inte trålare.

Medlemsantal i danska producentorganisationer, antal båtar

 • DFPO, 717
 • DPPO, 11
 • FSK-PO, anger inte antalet medlemmar på sin hemsida

DFPO har två svenskflaggade båtar (SIN 50 Laguna och SIN 602 Courage) samt ytterligare 6 svenskägda men danskflaggade båtar som medlemmar. DPPO har 4 svenskägda men danskflaggade båtar som medlemmar.

I Sverige finns många fler producentorganisationer. Den största är Sveriges Fiskares PO (SFPO) med 250 medlemmar. SFPO motsvarar danska DFPO medan Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation (HKPO) motsvarar FSK-PO med den skillnaden att de även organiserar trålare.

Swedish Pelagic Federation PO (SPF-PO) motsvarar DPPO förutom att de organiserar alla båtar som sysslar med pelagiskt medan DPPO inte organiserar flertalet av de som bara fiskar industrifisk eller mindre båtar.

Norrbottens Kustfiskare PO (NKPO) organiserar siklöje-, lax- och sikfiskare kring Bottenviken, PO Gävle fiskorganiserar strömmingsfiskare från Uppland upp till Västerbotten med Producentorganisation Kustfiskarna Bottenhavet (POKB) organiserar kustfiskare längs Bottenhavets kust.

Medlemsantal i svenska producentorganisationer, antal båtar

 • SFPO, 250
 • HKPO, 53
 • SPF-PO, 34
 • NKPO
 • PO Gävlefisk
 • POKB

De mindre organisationerna redovisar inget medlemsantal på sin hemsidor. Dessutom finns det föreningar för yrkesfiskare som inte är godkända som proucentorganisationer. En av dessa är Sveriges yrkesfiskares ekonomiska förening (SYEF) som organiserar en del kustnära fiske i Blekinge och Skåne. En annan är Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund.

SYEF och FSK-PO är medlemmar i Low Impact Fishers of Europe (LIFE), en europeisk organisation för friskar som fiskar med passiva redskap.

Såväl SFPO, SPF-PO, DPPO och DFPO är medlemmar i European Association of Fish Producers Organsiations (EAPO). Ingen organisation i Danmark och Sverige är medlem i Europeche som organiserar många av de organisationer i olika länder vars medlemmar bedriver fiske på internationellt vatten. EAPO domineras av brittisk organisationer medan Europeche domineras av italienska och nederländska.

DPPO, DFPO och SPF-PO är också medlemmar i The European Fisheries Alliance (EUFA) som organiserar de som traditionellt fiskar i brittisk vatten men blir kvar i EU efter Brexit. De som är med i EUFA är alla medlemmar också i EAPO eller Europeche.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!