TFC (ITQ) innebär en regionalt balanserad fiskeripolitik

Sveriges yrkesfiske präglades i många år av en enorm överkapacitet. Detta gällde framförallt det pelagisk fisket (fisket av sill, skarpsill, makrill och tobis) men även räkfisket. I det sistnämnda fisket finns överkapaciteten fortfarande kvar då inge vettiga åtgärder vidtagits för att åtgärda problemet.

I det pelagiska fisket infördes individuella överförbara fiskerättigheter (TFC eller ITQ). Resultatet blev att överkapaciteten försvann. Mellan 2009 och 2013 minskade antalet fiskebåtar inom detta fiske från 80 till 37, dvs antalet mer än halverades. Det var framförallt stora båtar, längre än 24 meter som försvann. Antalet har fortsatt minska även därefter men i långsammare takt. Andelen båtar som återfinns i Göteborgsområdet minskade också, från 58,8% till 54,1%. På de flesta andra håll, men inte i Halland, ökade andelen av båtarna. Senare har andelen i norra Bohuslän också minskat men andelen längs Östersjöns kuster har ökat, allra mest i Norrland. Den regionala fördelningen av antalet fiskebåtar inom det pelagiska fisket har alltså förskjutits från Västkusten till Östkusten.

Andelen av fiskerättigheterna inom det pelagiska systemet har dock ökat för fiskebåtarna i Göteborgsområdet. De dominerade även innan systemet infördes men har ökat sin dominans något. Men detta kompensera av att båtar med hemmahamn på östkusten har extra regional tilldelning.

Samtidigt har antalet små kustnära fiskebåtar som fiskar pelagiskt inte minskat. Antalsmässigt har det alltså skett en förskjutning från stora båtar till små båtar. Den andel av kvoten som är reserverad för dessa båtar har ökat.

Landningsmönstret har inte heller förändrats. En lika stor del av sillen och skarpsillen landades i östkusthamnar år 2013 som år 2009. Det har inte nämnvärt förändrats sen dess.

Det är uppenbart från de utvärderingar av det pelagiska systemet som finns att det skapat en bra regional balans när det gäller fördelningen av fisket och fiskerättigheterna. De regionala kvoterna såväl som kustkvoten är de delar av systemet som lett till detta. De har minskat koncentrationen av fisket till båtar från göteborgsområdet.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!