EU vill skrota östersjöfisket för gott

EU:s ministerråd säger att de nu vill vidta nya åtgärder för att hantera de negativa socioekonomiska effekterna av de kraftiga begränsningar av fisket efter torsk och västlig sill/strömming i Östersjön som redan har införts och godkänts för 2020. Nån hjälp fö fisket föreslår de inte. Det som de föreslår är att skrota fisket som baseras i Östersjöhamnar för gott.

Ministerrådet (EU:s fiskeriministrar) har därför antagit allmänna riktlinjer om ändring av två befintliga rättsakter kring fisket: dels den fleråriga planen för Östersjön och dels gällande Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). De nya regler som rådet enats om ska främst möjliggöra ett definitivt slut för fisket och skrotning av fartyg avsedda för fiske efter östersjötorsk och sill i västra Östersjön.

I oktober fattade rådet beslut med syfte att möjliggöra en gradvis återhämtning av torskbeståndet och beståndet av rügensill (västsill) i Östersjön vilket fått och kommer att få starkt negativa socioekonomiska konsekvenser för de lokala fiskesamhällena vid södra Östersjöns kuster. Rådet hoppas nu nå en överenskommelse med Europaparlamentet så snart som möjligt om nya regler som ska ”hjälpa fiskare att anpassa sig till denna övergång och därigenom stödja återhämtningen av dessa svaga bestånd”.

Av olika orsaker som främst är kopplade till miljöfaktorer som klimatförändringar, syrebrist och övergödning, har ekosystemet i Östersjön under mycket lång tid befunnit sig i ett dåligt skick. Internationella havsforskningsrådet (ICES) publicerade 2019 ett oroväckande utlåtande om tillståndet för torskbeståndet och beståndet av västlig sill/strömming i Östersjön.

Som en reaktion på denna situation antog kommissionen i juli 2019 en första nödåtgärd i form av förbud mot fiske efter östlig torsk i Östersjön fram till årsslutet. Därefter beslutade rådet i oktober 2019 att stänga det riktade fisket på det östra torskbeståndet under 2020 och att avsevärt minska det fiske som påverkar detta torskbestånd. Fiskemöjligheterna vad gäller det västra torskbeståndet och rügensill i Östersjön har också begränsats betydligt. Dessa åtgärder för 2020 kommer att leda till överkapacitet i fiskeflottan och medföra allvarliga socioekonomiska konsekvenser för kustsamhällena och fiskerinäringen.

Genom att ta fram ett förslag om att erbjuda skrotningsbidrag har ministerrådet i praktiken beslutat att fisket som utgår från kustsamhällen kring södra Östersjön ska avvecklas totalt. Även fisket som är baserat i Öresund kommer att drabbas av avvecklingsbeslutet. De äldre fiskare som nu inte längre kan fiska kommer om det hela går igenom i EU-parlamentet att sälja eller skrota sina fiskebåtar. Inga yngre personer kommer att vilja satsa på fiske. Det enda fiske som kommer att finnas kvar är det storskaliga pelagiska fisket då dessa fiskare och företag inte är beroende av att kunna fiska i södra Östersjön. De påverkas inte alls av fiskestoppen i västra och södra Östersjön.

Ministerrådets förslag kommer inte att hjälpa fisket. Det kommer inte att hjälpa fisket med att överleva. Det kommer istället att leda till att de få yrkesfiskare som finns kvar kring södra Östersjön kommer att avveckla fisket för gott. I Simrishamn blir det kanske bara 2 båtar kvar och på många andra orter i Skåne och Blekinge inga båtar alls, Bornholms arbetsmarknad kommer att ödeläggas, Gilleleje avvecklas som stort fiskeläge osv. Likadant i alla länder kring södra Östersjön. Det illegala polska fisket kommer sannolikt också att öka samtidigt som en del polska fiskare sannolikt slår sig på andra lukrativa försörjningsmöjligheter.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!