Har det nånsin funnits fler än 500 tumlare i Östersjön?

Det är mycket vanligt med påståenden om att tumlarna i Östersjön ligger illa till och att beståndet minskat mycket kraftigt under de senaste decennierna. Orsaken till detta uppges ofta vara fisket i Östersjön. Det fiske om är problematiskt för tumlare är garnfiske, framförallt fiske med bottensatta torskgarn (tidigare var även drivgarn ett problem, men de är numera förbjudna). Trålning är däremot inget problem. Garnfiske bedrivs huvudsakligen av små fiskebåtar som ofta fiskar nära kusten. Påståendet gäller ofta bara det bestånd som kallas ”baltic proper” och som idag beräknas omfatta cirka 500 individer (1995 uppskattades populationen till cirka 600). Men ibland sägs samma sak om beståndet i Bälthavet/Kattegatt som uppskattas till omkring 20 000 – 30 000 individer. I Bälthavet/Kattegatt tycks dessutom populationen av tumlare ha ökat de senaste 15 åren. Det är inte känt hur stor Bälthavspopulationen varit tidigare än 1994 då den uppskattades vara cirka 30 000 individer.

Men det verkar inte finnas några som helst historiska uppgifter på tumlare i Östersjön eller hur många de varit. Om ingen vet detta så går det faktiskt inte heller att hävda att beståndet minskat kraftigt. Så vad vi vet är att det finns mycket få tumlare i det rena östersjöbeståndet och att detta naturligtvis innebär ett problem då Östersjövarianten av tumlare då lätt kan försvinna. Men det kan faktiskt var så att det aldrig någonsin funnits fler tumlare i Östersjön än vad som finns idag. Det finns nämligen inga som helst belägg för något sådant.

En sak vet vi säkert. Vintrar då Östersjön helt frusit kan tumlare inte ha överlevt i Östersjön utan de måste då ha sökt sig till andra hav. I modern tid har Östersjön varit helt täckt av is vintrarna 1940, 1942 och 1947. På 1800-talet var det helt räckt åren 1809,1830,1838,1867,1871,1877,1881,1888 och 1894. Förutsättningarna för tumlarna i Östersjön var med andra ord mycket dåliga i slutet av 1800-talet och på 1940-talet. Ändå förekommer det enstaka rapporter om tumlare som regelbundna besökare runt Östersjön kuster upp till Bottenhavet i början av 1900-talet. Även idag förekommer sådana rapporter så det är i sig dock inget belägg för att tumlare var vanligare då.

Inte heller är det känt om tumlarpopulationen i Bälthavet och Kattegatt minskat under senare år eller årtionden. Detta då det inte finns några historiska uppgifter om hur många som funnits. Men finns det så många som 20 000 eller 30 000 är det knappast en hotad population.

När det gäller fisket som problem för tumlare i Östersjön så tycks det faktiskt vara ett icke-problem. Under de senaste 30-40 åren har inga bifångster av tumlare rapporterats i det svenska fisket i Östersjön. Om mängden tumlare minskat kan det förstås vara en bidragande orsak till detta. För tidigare perioder finns enstaka rapporter om bifångst av tumlare.

I det polska fisket rapporterades under åren 1990-1999 45 stycken tumlare som bifångst. De fastnade främst i drivgarn för laxfiske och bottensatta torskgarn. Bifångster i trålfiske förekom i praktiken inte (1 fall under 1990-talet). Drivgarn är numera förbjudna.

Bifångsterna under 1990-talet var en ökning av antalet tumlare som fångast i fisket jämfört med alla tidigare årtionden efter 1940-talet.- Det tyder på att tumlarpopulationen kan ha ökat i Östersjön i slutet av 1900-talet.

I början av 1900-talet och fram till 1940-talet tycks bifångster av tumlare ha varit relativt vanliga i det polska garnfisket längs kusten. Dessa tumlare kan lika gärna ha tillhört beståndet i Bälthavet som beståndet i egentliga Östersjön. Att sådan bifångster sedan till stor del tycks ha upphört tyder att tumlarna efter 1940-talet kall vintrar med helt istäcke på Östersjön blivit färre. Från sådana kalla år finns rapporter om massdöd av tumlare.

Att påstå att fisket utgör ett hot mot tumlarna i Östersjön förefaller utifrån existerande data vara ett felaktigt påstående (i andra hav kan det vara annorlunda). Ändå upprepas detta påstående i varenda vetenskaplig rapport och varenda artikel om tumlare i Östersjön. Historiskt verkar istället hårda isvintrar ha varit det största problemet.

Därför förefaller ICES rådgivning kring tumlare där de föreslår ett stopp för allt fiske på Midsjöbankarna som totalt överdrivet. Det finns faktiskt ingen som helst anledning att förbjuda trålfiske i området då bifångst av tumlare inte ens är ett teoretiskt problem i trålfisket. Deras förslag om förbjudet garnfiske i vissa områden och så kallade ”pingers” i andra områden är mer rimliga då sådant fiske kan leda till bifångster av tumlare.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!