Svenska yrkesfiskares splittring är ett problem

I Sverige finns det 8 stycken olika fiskeriorganisationer, Sweden Pelagic Federation PO (SPF), Sveriges Fiskares PO (SFPO), Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO), Sveriges Yrkesfiskares Ekonomiska Förening (SYEF), Gävlefisk PO, Kustfiskarna Bottenhavet PO (KBPO), Norrbottens Kustfiskares PO (NKFPO) och Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (Insjöfiskarena). Till detta kommer att också Sveriges Västkustfiskares Centralförbund (SVC) fortfarande existerar.

I Danmark finns bara tre, det är Danmarks Pelagiske PO (DPPO), Danmarks Fiskeriforenings PO (DFPO) och Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO (FSK-PO). Nåt yrkesmässigt insjöfiske finns inte.

Antalet yrkesfiskare i Sverige är mycket färre än i Danmark men de är uppdelade på många fler organisationer. Detta gör de svenska yrkesfiskarna mycket svaga i förhållande till olika myndigheter, miljögrupper, forskare, politiker med flera. Rent intressemässigt borde exempelvis HKPO, SFPO, Gävlefisk och NKFPO slås ihop. De har i stort sett samma uppfattningar och organiserar samma sorts yrkesfiskare. En sådan organisation skulle motsvara danska DFPO och i praktiken också gamla tiders Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR).

Vidare borde KBPO och SYEF slås ihop till en organisation för kustnära fiske med passiva redskap. Även de organiserar samma typ av yrkesfiskare. Genom en sådan sammanslagning skulle de också kunna organisera fiskare på andra håll i Sverige än bara i Blekinge och invid Bottenhavet. En sådan organisation skulle motsvara danska FSK-PO.

Sverige skulle med sådana sammanslagningar ha fyra organisationer för yrkesfiskare vilket skulle göra yrkesfisket mycket starkare organisatoriskt, underlätta vid kontakter med myndigheter etc och ge ett större politiskt inflytande. Vad som ska göras med SVC är dock oklart, men en sammanslagning med SFPO är kanske tänkbar. Fast kopplingarna till FF Skagen och Scandic Pelagic hör rent logiskt hemma i SPF så de borde hamna där. Kanske är därför en sammanslagning med SPF rimligare.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!