Varför ska kustnära fiske prioriteras?

I en debattartikel i UNT för en politiker och två yrkesfiskare fram flera påståenden som är felaktiga, påståenden som saknar alla form av bevisning och helt saknar belägg samt ytterligare ett antal ytterst tveksamma ställningstaganden. De tre debattörerna, Lars-Olof Lindell, Dick Tillberg och Tom Sundell påstår bland annat:

Myndigheterna har inte redovisat någon analys av de stora trålarnas utfiske i Ålandshav och norra Östersjön – ett fiske som kraftigt minskar fångsterna för kustfiskarna och som inte minst rubbar den ekologiska balansen. Vi efterlyser konkreta åtgärder för att följa upp det storskaliga fisket inte minst mot bakgrund av medias rapportering av felaktig redovisning av fångster.

Det finns inga som helst belägg för att det storskaliga pelagiska fisket skulle påverka kustfiskarnas fångster och fiske i Roslagen som debattartikeln handlar om. Däremot finns det belägg för att fritidsfiskarnas fångster av abborre, gös och gädda gör det.

Vidare skriver de:

Inte heller har myndigheterna underlättat en nyrekrytering av yrkesfiskare – den nuvarande gruppen har en hög medelålder varför en nyrekrytering är nödvändig om det framgent ska finnas kvar några yrkesfiskare.

Det har visat sig att det bästa sättet att rekrytera nya fiskare är att yrkesfisket faktiskt är lönsamt. Därför finns det en nyrekrytering av unga fiskare till det storskaliga pelagiska fisket och till kräft-, räk- och fiskfisket på Västkusten. Dessa fisken är de mest lönsamma i Sverige tillsammans med siklöjefisket i Bottenviken och Vänern samt gösfisket i Hjälmaren.

De tre debattörerna anser också att lokala landningar ger samhällsnytta då fångsterna landas och konsumeras i Sverige med det pelagiska fisket landart sina fångster i Danmark. Problemet med det resonemanget är att det inte finns någon konsumentmarknad i Sverige för sill/strömming från Östersjön. Den går inte att sälja som mat då Livsmedelsverket anser att den innehåller för mycket miljögifter.

Genom att göra fiskmjöl och fiskolja av sillen och skarpsillen från Östersjön kan den renas från miljögifter, ges som foder till lax som är giftfri och sen kan konsumeras av människor. 0,7 kilo fångad strömming blir till 1 kilo odlad lax. Laxen som främst odlas i Norge bereds till stor del i Sverige. Foderfisket är helt enkelt något som de flesta vinner på. Dessutom är det storskaliga pelagiska fisket det mesta klimat- och miljövänliga fisket som finns. Totalt sett ger det nog också mer sysselsättning i Sverige än vad det kustnära fisket ger och kan ge. Utan det storskaliga fisket skulle antalet anställda på ett antal varv i Sverige minska, utan det storskaliga fisket skulle troligen den inhemska tillverkningen av inlagd sill och ansjovis försvunna, utan laxodlingar skulle en mycket stor del av svensk fiskindustri försvinna. Utan det storskaliga fisket skulle fiskmottagningen i Norrsundet, Västervik, Ronehamn och Simrishamn försvinna. Osv.

När det gäller felrapporteringen inom det pelagiska fisket som avslöjats är konsekvenserna av den att det fiskats mindre sill än vad som redovisats. Vilket gör att de påstådda problemen inte påverkats av detta utan snarare har det varit bra om nu problemen mot förmodan verkligen finns.

För kvoterna gäller att det kustnära fisket har större kvoter än de i allmänhet fångar. Det är lätt att se utifrån Havs- och vattenmyndighetens redovisning av infiskningen liksom i många andra rapporter. Att ge det kustnära fisket större kvoter som de tre vill göra verkar därför bara dumt.

För mig verkar det som om Lars-Olof Lindell, Dick Tillberg och Tom Sundell faktiskt inte tänkt igenom sin debattartikel och alla aspekter av fisket. Därför blir det fel.

Slutligen när det gäller säl och skarv så anser svenska myndigheter att det borde finnas mer skarv och mer gråsäl. Licensjakten på säl med den låga nivå som beslutats påverkar inte situationen nämnvärt och är nog bara ett sätt att försöka få tyst på opinionen längs Sveriges kuster. När det gäller skarv och säl är det uppenbart att mer jakt behövs.

De tre debattörerna lyckas inte presentera ett enda hållbart skäl till att kustnära fiske ska prioriteras. Så kanske det är dumt att just sådant fiske ska prioriteras.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!