Vindkraftsparker kan ställa till stora problem för hallandsfiskarna

Bolaget OX2 planerar en etablering av en vindpark till havs i Kattegatt i Sveriges ekonomiska zon utanför Hallands kust. Vindparken benämns Galatea-Galene efter två grekiska havsnymfer och består av två delområden belägna cirka 30 km utanför Falkenberg och Varberg. De två områdena är helt och hållet placerade inom områden som anses vara ett riksintresse för yrkesfisket. Att placera vindkraft i sådana områden är direkt olämpligt och konsekvenserna är stora.

Det allt dominerande och det ekonomiskt mest framgångsrika fisket i Halland är just bottentrålsfisket efter havskräfta. Det är även det helt övervägande fisket i föreslagna vindparksområden. Detta fiske kommer till stor del att omöjliggöras om vindkraftsparken byggs. Samtliga trålfiskare i Halland kommer omedelbart i någon utsträckning att drabbas ekonomiskt när traditionellt fiske i de föreslagna vindparksområdena inte längre kan bedrivas. Det rör sig dessutom inte bara om själva vindkraftsområdena utan också om områdena utanför där tillgängligheten försvåras om vindkraftsparkerna byggs.

Att ersätta trålfisket av kräfta med burfiske av kräfta låter sig heller inte göras. Det finns flera orsaker till detta. De mjuka djupbottnarna i vindparksområdena gör att burarna sjunker ner i bottnen, resulterande i dåliga eller inga fångster. Vindparksområdena ligger också långt ut vilket skulle kräva större båtar än vad ett burfiske ekonomiskt kan bära. Det är också ett slitsamt arbete med upp till tillåtna 1 400 burar att hantera, en nödvändig mängd för att kunna uppnå någon lönsamhet. Därför är burfisket mer lämpat som komplementfiske för en kustnära fiskare som då kan klara sig med ett mindre antal burar. Vidare inträffar högsäsong för kräftfångster i burfisket på tidig vår och försommar. När efterfrågan på havskräfta är som allra störst, under sensommar och höst, har trålarna ett fortsatt gott fiske medan fångsterna i burfisket är avsevärt sämre.

Redan idag är yrkesfiskarna i Halland utestängda från sn stor del av Kattegatt på grund av olika typer av fiskeförbud och naturskydd. Om vindkraftsparkerna skulle byggas så blir det i stort sett inga områden kvar att fiska på.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!