Öring – kan det bli en vanligare fångst i yrkesfisket?

Öring (Salmo trutta) är en laxfisk som är mycket populär bland fritidsfiskare. Det är också en fisk som fångas i väldigt liten utsträckning i yrkesfisket och då i princip alltid som bifångst i laxfiske. Något riktat yrkesfiske på öring finns inte. Dessa fångster förekommer främst i Bottenhavet och Bottenviken men även i Vänern, Vättern och mindre insjöar.

Öring. Bild: Wilhelm von Wright. Public domain

Yrkesfiskets fångster i Vänern och Vättern är mindre än eller i samma storleksordning som fritidsfisket. Fångsterna från yrkesfisket i Vänern som är mycket små består i huvudsak av odlad öring och fångsterna i Vättern som också är små består av vild öring som fiskas i ett riktat garnfiske. I andra sjöar och i havet är fångsterna i fritidsfisket mångdubbelt större än i yrkesfisket. I Östersjön inklusive Bottenhavet och Bottenviken fångar fritidsfisket 10-20 gånger så mycket som yrkesfisket. På Västkusten fångar yrkesfisket i princip ingen öring alls.

Öringen finns i flera olika former, havsöring som vandrar ut till havet och återvänder till älvar, åar och bäckar för att leka, insjööring som vandrar ut i olika insjöar och tillbaka till älvar, åar och bäckar för lek samt bäcköring som lever hela sitt liv i åar och bäckar. Normalt vandrar öring uppströms från hav och sjöar för att leka, men även bestånd som vandrar nedströms förekommer. Mer sällan leker öring längs steniga stränder i fjällsjöar, där vattenomsättningen är god. Öring bildar lokala bestånd som återvänder till födelsevattnet för att leka, men präglingen är inte lika stark som hos lax. Öring tar sig också upp i betydligt mindre vattendrag än lax. Före utvandringen till havs genomgår den unga öringen en förvandling från stirr till smolt. Ungfiskens föda utgörs av mindre kräftdjur, snäckor och en stor andel insekter från vattenytan. Större individer äter fiskar. Leken sker under perioden augusti till december.

Tillväxten under stirrstadiet – som normalt varar under 1–6 (oftast 2–3) år – är måttlig, och inför utvandringen har kroppslängden ökat till 14–25 cm. I havet och i vissa större sjöar är tillväxten tämligen snabb, och efter tre år kan öringen ha nått en längd av 70 cm. Livslängden kan uppgå till 21 år.

Öringens naturliga utbredning omfattar lämpliga miljöer över i stort sett hela Sverige med undantag för högt belägna fjällsjöar. Den finns vidare i resten av norra och nordvästra Europa, inklusive Brittiska öarna och Island. I Sydeuropa, Kaspiska havet och Svarta havet ersätts öring av liknande arter, men utplanterad öring finns även där, liksom på många platser i Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien, Nya Zeeland och Australien.

På grund av fritidsfisket står för större delen av fångsterna av öring är det okänt hur mycket som egentligen fångas. Beståndsstatusen är därmed mycket oklar och det anses inte att fisket kan öka någon stans. Inte i Östersjön och inte i Vänern och Vättern. Några förutsättningar för större fångster av öring verkar inte finnas annat än i undantagsfall. I Bottenhavet och Bottenviken samt i Skagerak och Kattegatt bör dessutom fritidsfisket av öring minskas. I verkligheten finns små möjligheter att styra detta då fritidsfisket helt dominerar och ingen vet egentligen hur omfattande fritidsfisket är. En variant kan vara att helt förbjuda fritidsfiske med garn på samma sätt som skett i 8-fjordarområdet där också yrkesfiske med trål och snörpvad är förbjudet. Trålfiske har alltid varit förbjudet i området.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!